Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
zaad, zaod (zäödje)
Ich höb mie zäödje trök.
Det is ei zäödje.
Op zwart zaod zitte.
zaadgoed, zaodgood
Zoea zak, zoea zaodgood.
zaag, zaeg (zaege, zaegske)
Hoeal mich de zaeg ins.
Det is ein echte zaeg!
zaagsel, sjaefsel, zaegsel
Bie d'n tummerman kóns se dich get sjaefsel bie-ein doon.
zaaien, zejje (zejtj, zejdje, gezejdj)
Zejje en mejje kan m’n neet tegeliekertied.
M'n mejtj waat men zejtj.
zaak, zaak (zake/zakes, zaekske)
Det zeen dien zakes neet!
zaal, zaal (zale, zaelke)
De Geite en de Buk haoje rippetiesie op häören eige zaal.
zacht, zaocht (zaochter, zaochst)
Hae is zaocht van aard.
't Waer is zaocht.
zadel, zaal (zale, zaelke)
Lèk ’t paerd de zaal ins op.
zagen, zaege (zaegtj, zaegdje, gezaegdj)
Ein zaegerie.
Zaegmael.
zak (1), tes (tesse, teske)
in kleding
't Lèste humme haet gein tesse.
Niks oppe tes höbbe.
Det kóns se dich in dien tes staeke.
zak (2), toet (toete, tuutje)
van papier
Ein toet friet hoeale.
Ei tuutje lekker kermels.
zak (3), bujel (bujele, bujelke), zak (zek, zekske)
buidel
Betale mèt toe bujele.
Ederein mót ziene eige zak nao de muuele bringe.
Doe mós 'm mer ins oppe zak kloppe.
zakdoek, tesseplak, zakdook
Lèk dich eine knoup inne tesseplak, den vergits se ’t neet.
zakgeld, sóndigscente, zóndigsgeldj
zakken, flatse (flatstj, flatsdje, geflatstj)
Dae is al drie kieër geflatstj vuuer 't riebewies.
zakmes, kniep (kniepe, kniepke)
Gaef mich de kniep ins.
Ei gezicht wie ein kniep höbbe.
zand, zandj, zavel
Zandj sjoort de maag.
Mètte navel door de zavel, mètte piezel door de kiezel.
Eine zandjaerpel.
zang, zank
Väöl noeate op ziene zank höbbe.
zanger, zenger (zengers, zengerke)
zaniken, snotere (snotertj, snoterdje, gesnoterdj), zaanjele (zaanjeltj, zaanjeldje, gezaanjeldj), zeivere (zeivertj, zeiverdje, gezeiverdj)
Zie haet altied get te snotere.
Eine snoterieër.
Neet zeivere mer mètdoon.
zat (1), bezoeape, kachel, zaat (zater, zaatst)
dronken
Straol bezoeape zeen.
Zate luuj en klein kinjer zègke altied de waorheid.
Zoea zaat zeen wie eine Zwitser.
zat (2), genóg, zat
voldoende
Geldj genóg.
Hóbs se genóg gegaete?
Zat te doon höbbe.
zaterdag, zaoterdig
zaterdags, saoterdes, saoterdigs
Saoterdes en sóndes.
zatlap, zaatlap (zaatlappe/zaatlep, zaatlepke)
zee, zieë (zieëje)
Eine zieëvès.
zeef, zeef (zeve, zeefke), zie (zieje, zieke)
zeem, zieëm (zieëme, zieëmke)
Eine zieëmlaere lap.
In ein rennersbóks zitj zieëmlaer.
zeep, zeip
Greun zeip.
zeepsop, luueter
In vreuger jaore wórt de was nog inne luueter gezatte.
Mèt luueter de stoep sjróbbe.
zeer, zieër
Det is mich te zieër!
zegen, zaengel
De zaengel kriege.
zegenen, zaengele (zaengeltj, zaengeldje, gezaengeldj)
God zaengeltj dich!
Pestoear zaengeltj zichzelf 't ieëst.
zeggen, zègke (ich zèk, doe zaes, hae zaet, wae zègke, zag, zagte, gezagd)
Dao zaes se ‘gae’ tieënge.
Zie zagte zich al maondje geine gojendaag mieë.
Ins gezagd blieftj gezagd.
zeis, zicht (zichte, zichske)
Mètte zicht en de pikhaok ’t koeare mejje.
zeker, alzelaeve, zeker
Ich gluif toch alzelaeve det ich de duuer toe haaj gedaon.
zelden, zelje
Det is eine zeljen tref!
zeldzaam, raar (raarder, raarst)
Richtig Thoears kallendje minse waere raar.
zelf, eige
Det duit d'r waal oet zien eige.
Kiek nao dien eige!
zelfs, zoeagaar
zelfstandig, zelfstenjig
zenden, sjikke (sjiktj, sjikdje, gesjiktj), steure (steurtj, steurdje, gesteurdj), sture
Pas mer op, anges sjikke ze dich weg!
Wiene sture ze det pekske noe?
zes, zès
Zèswaekedeenst.
zesde, zèsdje
zestien, zèstieën
zestig, sestig
Mèt sestig waere ze lestig!
zetel, zaetel (zaetels, zaetelke)
Eine gemaekelike zaetel.
zetten, zètte (zètj, zèdje/zat, zatte, gezatte)
Ich zèt twieë blindj.
Woea höbs se det nieërgezatte?
zeug, zoog (zeug, zeugske)
De zoog haet gewónne.
zeuren, greize (greistj, greisdje, gegreisdj), zaege (zaegtj, zaegdje, gezaegdj), zeike (zeiktj, zeikdje, gezeiktj)
Greis toch neet alzelaeve zoea!
Lik neet zoea te zaege!
Sjei oet mèt dien gezeiks!
zeurkous, snoterzak, snoterieër, snoterlap, zaeg, zeiverzak, zeiverlap, zeikbóks, zeikdieëm
Doe bès eine sjoeane zeiverzak.
Det is ein echte zaeg.
Eine zemelezeikert.
zeven (1), zeve (zeeftj, zeefdje, gezeefdj), zieje (zietj, ziedje, geziedj)
door een zeef halen
De mèlk zieje door ein ziesjóttel.
Wie wils se 't höbbe: geziedj of door ei deukske?
zeven (2), zeve
cijfer
Dae haet ze neet alle zeve op ein rie.
zevende, zevendje
Inne zevendjen hemel zeen.
zeventien, zevetieën
zeventig, sevetig
zever, zeiver
De zeiver leep 'm oette móndj.
Waat eine sjaele zeiver!
ziek, krank (kranker, krankst)
Zoea krank wie einen hóndj.
ziekelijk, krenkelik
ziekte, krenkdje (krenkdjes)
Ein vraemdje krenkdje höbbe.
ziel, zeel (zele, zeelke), zieël (zieële, zieëlke)
Mèt hert en zeel.
Det is ein gerösdje zieël.
Zieëlsgelökkig zeen.
zien, betrachte (betrachtj, betrachdje, betrachtj), zeen (ich zeen, doe zuus, hae zuut, zaag/zoeag, gezeen)
Mós se dich det toch ins betrachte!
"Waat zuus se?" "Allemaol Pruse!"
Ich zeen miene geist al kroepe.
zienderogen, zeendjerouge
Zeendjerouge achteroet gaon.
zigeuner, segeuner (segeuners)
zij (1), zie (zieje)
zijkant
Ein zie spek.
Emes inne zie stoeate.
Ziekantj.
zij (2), zie
persoonlijk voornaamwoord
Zie haet de bóks aan.
Zie haet det gezagd.
zijden, zieje
Ei zieje bluuske.
zijn (1), zie, zien, ziene
bezittelijk voornaamwoord
Zie kindj, zien vrouw, zien sjoon, ziene jas.
zijn (2), zeen (ich bèn, doe bès, hae is, waas, woeare, gewaes)
Waat neet is, kan nog kómme.
Woea zeentj gae haer gewaes?
Doe höbs t'r, det zeen d'r, mer d'r zeen t'r ouch, die ze höbbe.
zijne, zien
Dao bliefs se vanaaf, det is 't zien.
Eder 't zien.
zijweg, ziewaeg (ziewaeg, ziewaegske)
zingen, zinge (zingtj, zóng, gezónge)
Ein gezónge mès is deurder den ein stil mès.
"Waat noe gezónge?" zag de köster en toen stóng de kirk in brandj.
zinken, zinke (zinktj, zónk, gezónke)
De mood zónk 'm inne sjoon.
zitten, zitte (zitj, zaat/zoot/zoeat, gezaete)
Dao zits se noe mèt die good fetsoen!
Gein zittendje vot höbbe.
Örges aan zitte.
zitvlak, baom (bäöm, bäömke), kóntj (kóntje, kuntje), vot (votte, vötje)
Eine flinke baom höbbe.
't Kuntje vanne wèk.
Die haet ein vot aan!
zo, zoea
Ich bèn zoea dao.
Zoea groeat is 't kindje!
zo'n, zoean
Zoean groeat hoes.
Zoeane groeate jóng.
zoals, wie, zoea-es, zoeawie
Zoea vèt wie ei verke.
Doot 't mer zoea-es ich 't zèk.
zodat, daomèt, zoeadet
Ich zèk det noe al, daomèt ich gei risico loup.
zodra, zoeagaw
Zoeagaw ich tied höb kóm ich.
zoeken, zeuke (zeuktj, zócht, gezócht)
Hae zeuktj neet woea 't liktj.
Zoea eine mós se mèt ei lempke gaon zeuke.
"Höbs dich die aoj foto’s naog?" "Ich höb nog neet gezócht."
zoet, zeut (zeuter, zeutst)
Es dich de mögke staeke, höbs se zeut blood.
zogezegd, zoeagezagd
zoiets, zoeaget
Höbs se oeats zoeaget gehuuerdj?
zojuist, sjust, zjust
zolang, zoealang
Zoealang es ich mich kan herinnere…
zolder, spiekert, zölder (zölders, zölderke)
Doe zits de gansen daag op diene spiekert.
Eín vrouw kan mieë vanne zölder aafdrage es zeve mansluuj t’rop.
zomen, zuime (zuimtj, zuimdje, gezuimdj)
't Is op ’t zuime nao aaf.
zon, zón (zónne, zunke)
't Zunke sjientj lekker.
Ein zónnebloom.
zondag, zóndig
Eine zóndig sónger sóndigscente.
zondags, sóndes, sóndigs, zóndigs
Sóndese sop.
Sóndigsmörges slaope wae oet.
Sóndigscente.
zonde, zunj (zunj)
Det is ieëwig zunj.
Höbs se dich al dien zunj gebeechtj?
zonder, sónger, zónger
Sónger bezej get doon.
zool, zaol (zaole, zäölke)
Vreuger haje wae sjoon mèt spekzaole.
zoom, zoum (zuim, zuimke)
Det kleid haet eine breie zoum.
zoon, zoon (zone/zeuns, zeunke)
Hae haet twieë zeuns en die voetballe allebei.
zorg, zörg (zörg)
Maak dich gein zörg uuever óngelagdje eier.
zorgen, zörge (zörgtj, zörgdje, gezörgdj)
Dae den laeftj, dae den zörgtj.
zout, zaot
Emes zaot op ziene stert lègke.
Ei zaotvaetje.
zoveel, zoeaväöl
Det is noe al de zoeaväölste kieër det ich dich det vraog.
zowel, zoeawaal
Zoeawaal dich es ich weite det 't neet waor is.
zozeer, zoeazieër
zuchten, kume (kuumtj, kuumdje, gekuumdj)
Höf dich mer, ich zal waal kume.
zuiden, zuide
Hae wirkdje in 't zuide.
zuigen, zoebele (zoebeltj, zoebeldje, gezoebeldj), zoeke (zoektj, zoekdje, gezoektj), zuge (zuugtj, zuugdje, gezuugdj)
Op ein hoostbabbeltje kóns se lekker zoebele.
De bagke zeen aan 't zoeke.
Det is eine dae zichzelf zoektj.
zuipen, buize (buistj, buisdje, gebuisdj), zoepe (ich zoep, doe zuups, hae zuuptj, wae zoepe, zoeap, gezoeape)
Wae höbbe flink gebuisdj.
Zoepe wie eine kieëtellepper.
Zich zaat gezoeape höbbe.
zuivel, zuvel
zuiver, zuver (zuverder, zuverste)
zullen, zulle (ich zal, doe zuls, hae zal, zou/zól/zooj)
Ich zooj det waal wille doon, mer ich höb geinen tied.
zult, huidvleis
zurig, zeursig, zoorsig
Sjroeap smaaktj ei bietje zeursig.
zuring, sjrel
zus, zöster (zösters, zösterke)
Zie haet nog ei zöster en eine broor.
zuster, zöster (zösters, zösterke)
De zösters van Greuneberg deje de bewaarsjoeal.
zuur, zoor (zoorder, zoorst)
Kiek neet zoea zoor!
Det kumtj 'm nog zoor te staon.
't Is zoor waer.
zuurkool, zoormoos
Waat is t'r noe lekkerder den zoormoos mèt spek?
Ei zoormoosvaat.
zuurpruim, zoorproem
zuurvlees, zoorvleis
Friet mèt zoorvleis.
zwaaien, winke (winktj, winkdje, gewinktj), zwejje (zwejtj, zwejdje, gezwejdj)
Toen d'r vertrok, winkdje wae 'm nao.
Ich zwejdje op 'm, mer hae zaag 't neet.
zwaar, zwaor (zwaorder, zwaorst)
Hae kriegtj nog ei zwaor proces noe d'r in 't ziekenhoes liktj.
Windj-in traptj ’t zich zwaor.
Zwaor doon.
zwachtel, winjel (winjels, winjelke)
Doot dich eine winjel óm det bein.
zwager, zwaoger (zwaogers)
zwak, zwaak (zwaker, zwaakste)
zwakte, zwaakdje
zwaluw, zwelf (zwelve, zwelfke)
Es de zwelve lieëg vlege, kumtj t'r raengel.
Eine zwelvestert.
zwavel, solfer
zweep, kerwatsj (kerwatsje, kerwetsjke), smik, zweep
Hae kreeg ze gerete mètte kerwatsj.
zweer, zwaer (zwaere, zwaerke)
Toen de zwaer riep waas, leep de meterie t'roet.
zweet, zweit
Det haet zweit gekostj.
De zweit briktj mich oet.
Luie zweit.
zwemmen, zwumme (zwumtj, zwóm, gezwómme)
Eine zwummer.
zwengel, zwingel (zwingele, zwingelke)
En pak 'm nog ins efkes inne henj, de zwingel vanne kèttingkerresel.
zwengelen, zwingele (zwingeltj, zwingeldje, gezwingeldj)
Mèt ein touw door de lócht zwingele.
zwenk, zwónk, zwunk
Dae waeg maakdje dao eine gevieërlike zwunk.
zweren (1), zwieëre (zwieërtj, zwieërdje/zwoear, gezwoeare)
eed afleggen
Hae zwoear mich det d’r ’t neet gedaon haaj.
zweren (2), zwaere (zweurtj, zwoear, gezwoeare)
van wonden
Det kloptj wie eine zwaerendje vinger.
zwerm, klocht
Ein klocht doeve.
Dao haje ze ein ganse klocht kinjer.
zwerven, zwerve (zwerftj/zwurftj, zwórf, gezwórve)
Daen hóndj zwurftj hie al daag róndj.
zweten, zweite (ich zweit, doe zwèts, hae zwètj, zwèdje, gezwètj)
Hae zwèdje wie einen das.
zwijgen, zwiege (zwiegtj, zweeg, gezwege)
Van zwiege is geine gestorve.
Geliek höbs se, mer zwiege zuls se!
Ónger ós gezag en gezwege.
zwoegen, wolve (wolftj, wolfdje, gewolfdj)
Die höbbe zich get bie-ein gewolfdj.
zwoerd, zwaars (zwaarse)
Det spek haet eine dikke zwaars.