Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
sabbelen, zabbele (zabbeltj, zabbeldje, gezabbeldj), zoebele (zoebeltj, zoebeldje, gezoebeldj)
Op ein hoostbabbeltje kóns se lekker zabbele.
sacrament, sakkerment (sakkermente), sakrement (sakremente)
Sakrementspresessie.
saffraan, sefraan
Waas se dao kriegs, geit in ei sefrane tuutje.
Santfort, Zampert
sap, saap (sape, saepke/sepke)
Kese op saap.
satijn, satien
Ein satiene strik vuuer inne haor.
savooiekool, sevoeaje (moos)
Roeaje sevoeaje zaat inne bótter te knoeaje.
saxofoon, saksefoon (saksefoons, saksefeunke)
schaaf, sjaaf (sjave, sjaefke)
schaafsel, sjaefsel
Bie d’n tummerman kóns se dich get sjaefsel bie-ein doon.
schaal, sjaol (sjaole, sjäölke)
Hae geit inne kirk mètte sjaol róndj.
't Panorama van Thoear is sjaol 1:100.
Lèk de keukskes mer op ei sjäölke.
schaamte, sjaemdje
Gein sjaemdje in höbbe.
schaap, sjaop (sjäöp, sjäöpke)
Waat bès se toch ein ónnuuezel sjaop!
't Sjaop geit lame.
Eine sjaopebók.
schaapherder, sjieëper (sjieëpers, sjieëperke)
De sjieëper heutj de sjäöp.
Dae kaartj wie eine sjieëper.
schaar, sjieër (sjieëre, sjieërke)
Eine sjieëreslieper.
schaars, raar, sjaars (sjaarser, sjaarst)
Richtig Thoears kallendje minse waere raar.
Ein sjaarsmoel.
schaats, sjaats (sjaatse, sjaetske)
schade, sjaaj
Kóm dich de sjaaj mer ins trökhoeale.
Dao duis se dich sjaaj mèt.
schadelijk, sjaejelik (sjaeliker, sjaejelikst)
schaduw, sjeem
Gank mich oette sjeem!
schaften, sjafte (sjaftj, sjafdje, gesjaftj)
Sjafttied.
schakelaar, sjakelieër (sjakelieërs, sjakelieërke)
schakelen, sjakele (sjakeltj, sjakeldje, gesjakeldj)
schamel, sjaemel (sjaemeler, sjaemelst)
T'r sjaemel oetzeen.
Eine sjaemele troeast.
schamen zich, zich sjame (sjaamtj, sjaamdje, gesjaamdj), zich sjenere (sjeneertj, sjeneerdje, gesjeneerdj)
Sjaams se dich neet?
Dae sjeneert zich nörges vuuer.
schampen, sjampe (sjamptj, sjampdje, gesjamptj)
De bal sjampdje de paol.
Eine sjampstein.
Eine sjampsjuuet.
schandaal, sjandaal (sjandale, sjandaelke), sjendaal
Det vrek sjendaal!
schande, sjanj
Det is ieëwig sjanj.
schap, sjaap (sjape, sjaepke)
Zèt de kaoj sjóttel mer op 't keldersjaap.
Dao höbbe ze neet väöl op 't sjaap.
Det maedje haet hieël get op sjaap.
scharnier, gehing, her (herre), sjerneer (sjernere, sjerneerke)
De duuer is oet 't gehing.
scharrelen, sjarrele (sjarreltj, sjarreldje, gesjarreldj), sjerrele, sjerre (sjertj, sjerdje, gesjerdj).
Die twieë sjarrele al ein hieël tiedje mèt ein.
Alles bie-ein sjerre.
Ein sjerrendje hoon lietj geinen hónger.
schat, sjat (sjatte, sjatje/sjetje), snoebel (snoebele, snubelke)
Oh, doe bès mie klein sjetje!
Och doe lekker snubelke, kóm ins hie.
schaven, sjave (sjaaftj, sjaafdje, gesjaafdj)
Ich höb mie bein gesjaafdj wie ich gevalle bèn.
scheef, sjeif (sjeiver, sjeifst)
Emes sjeif aankieke.
Sjeif votte sjiete ouch.
scheel, sjael (sjaeler, sjaelst)
Ich kiek sjael vanne koppien.
Sjaele zeiver.
Get gezeen höbbe mèt ei sjael uigske.
scheen, sjeen (sjene, sjeenke)
Stamp 'm vuuer zien sjene!
Hae haet zich de sjene verbrandj.
Eine sjenemejjer.
scheet, puupke, sjeet (sjete, sjeetje)
Ei puupke laote.
Hae leet eine flinke sjeet.
Doe mós neet vuuer edere sjeet nao d'n dokter loupe.
scheiden, sjeie (sjeitj, sjeidje, gesjeie/gesjèdj)
Mennig kindj haet gesjeie aojers.
scheiding (1), sjei (sjeie, sjeike)
De haor in ein sjei keime.
scheiding (2), sjeijing
huwelijksbreuk
Ze ligke in sjeijing.
scheiding (3), sjeid, gesjeid
grens
De moor stuit krek op 't gesjeid.
schelden, sjeldje (sjeltj, sjeldje/sjóldj, gesjóldje)
Hae sjóldj mich oet vuuer alles waat neet net waas.
schelen, bómme (bómdje, gebómdj), sjille (sjiltj, sjildje, gesjildj)
Waat kan mich det bómme?
Zie sjille zich twieë jaor.
schelvis, sjelvès
schenken, sjinke (sjinktj, sjónk, gesjónke)
Laot mer zitte, det sjink ich dich!
schep, sjöp (sjöppe, sjöpke)
Ei sjöpke sókker.
't Raekske en 't sjöpke.
scheppen, sjöppe (sjöptj, sjöpdje, gesjöptj)
Snieë sjöppe.
scheren, sjaere (ich sjaer, doe sjeurs, hae sjeurtj, wae sjaere, sjoear, gesjoeare)
Hae gebroektj nog altied 't mets óm zich te sjaere.
De hèk sjaere.
D'n eine sjeurtj de sjäöp en d'n angere de verke.
scherf, sjerf (sjerve, sjerfke)
Dae de pot briktj, mót de sjerve betale.
scherp, sjerp (sjerper, sjerpst)
Zich de päöl oppe kop sjerp laote make.
Pas op, det mets is vliemsjerp!
Dae kumtj van Sjerpenhuuevel.
schetteren, sjettere ( sjettertj, sjetterdje, gesjetterdj)
In det stök meziek sjettertj ’t koeaper get hel.
Aegerste sjettere.
scheur, sjuuer (sjuuere, sjuuerke)
Ein sjuuer inne bóks höbbe.
scheuren, sjuuere (sjuuerdje, gesjuuerdj)
"Waat is t'r gebuuerdj?" "De bekker haet zien bóks gesjuuerdj."
scheut, sjuuet (sjuuet, sjuuetje)
De buim kriege al noew sjuuet.
Eine sjuuet inne rök kriege.
Eine sjuuet mèlk inne koffie doon.
scheutig, sjuuetig
Neet erg sjuuetig zeen.
schieten, sjete (ich sjeet, doe sjuts/sjuuts, hae sjutj/sjuutj, wae sjete, sjoeat, gesjoeate)
Hae sjuutj ’m ónger de doeve.
't Haet zich weer get aangetujeldj, ’t zuut oet óm op te sjete!
Ei sjeetgewieër.
schiften, sjifte (sjiftj, sjifdje, gesjiftj), uuevereingaon
Es se ein werm saus binjs mèt einen eidoeajer, den luips se kans det die dich uuevereingeit.
schijf, sjief (sjieve, sjiefke), sjuuf (sjuve, sjuufke)
De hel sjief vanne computer.
Ei sjuufke woost.
schijn, sjien
De sjien ophaoje.
Uuever oealie hingtj eine blawwe sjien.
Eine sjienheilige.
schijnen, sjiene (sjientj, sjeen, gesjene)
Begiene zeen neet wie ze sjiene.
schijten, sjiete ( sjietj/sjitj, sjeet, gesjete)
Ein koe sjietj mieë in einen daag es ein mös in ei gans jaor.
Smaal kuuetele sjiete.
Laot dich neet oppe kop sjiete.
schikken zich, zich sjikke
Hae kós zich lestig sjikke in zie pensioen.
schil, sjaal (sjale), sjèl (sjèlle, sjèlke)
Ein boeanesjaal.
Ein aerpelesjèl.
schild, sjildj (sjildjer, sjildje)
Ein sjildjpad.
schilderen, sjildere (sjildertj, sjilderdje, gesjilderdj)
't Hoes sjildere.
Ein sjilderie.
Waat stuis se dao weer te sjildere?
schilferen, sjilfere (sjilfertj, sjilferdje, gesjirfeldj), sjirfele, sjirvele
Ei leien daak geit nao verloup van tied sjilfere.
Sjilferdeig.
schillen, sjèlle (sjèltj, sjèldje, gesjèldj)
Aerpele sjèlle.
schimmel (1), sjummel (sjummels), spik
Dao zitj sjummel oppe kieës.
Dao zitj spik inne terf.
schimmel (2), sjummel (sjummels, sjummelke)
wit paard
schimmelen, sjummele (sjummeltj, sjummeldje, besjummeldj)
Dae wèk is gans besjummeldj.
schip, sjeep (sjeep, sjeepke)
schoen, sjoe (sjoon, sjeunke), sjoon (sjoon, sjeunke)
Sjoean sjoon Sjeng.
Laksjeunkes aanhöbbe.
Det kóns se dich ónger dien sjoon sjrieve.
schoenborstel, sjoebeustel, sjoonbeustel, wiksbeustel
schoenpoets, sjoonpoets, wiks
Ei duueske wiks.
Det is wiks óm niks.
schoenveter, nistel (nistele, nistelke)
Hoeag sjoon mèt nistele.
schoffel, sjóffel (sjóffels, sjuffelke)
schoffelen, sjóffele (sjóffeltj, sjóffeldje, gesjóffeldj)
De kroeate mótte nog gesjóffeldj waere.
schommel, sjómmel (sjómmels, sjummelke)
Mèt kirmes stónge altied sjómmels.
schommelen, sjógkele (sjógkeltj, sjógkeldje, gesjógkeldj), sjómmele (sjómmeltj, sjómmeldje, gesjómmeldj), sjóngele (sjóngeldje, gesjóngeldj)
De kinjer zeen aan ’t sjógkele.
In slaop sjógkele.
schooien, sjoeaje (sjoeatj, sjoeadje, gesjoeadj)
D'n hóndj luiptj bie ederein te sjoeaje óm ei keukske.
Eine sjoeajert.
school, sjoeal (sjoeale, sjuuelke)
Geis dich al nao de groeate sjoeal?
Eine sjoealmeister.
Sjuuelke spuuele.
schoon, sjoean (sjoeaner, sjoeanste)
Ei sjoean humme aandoon.
schoonbroer, sjoeanbroor, zwaoger
schoonouders, sjoeanaojers
schoonzus, sjoeanzöster
schoorsteen, sjouw (sjouwe, sjuike)
Dao kan de sjouw neet van blieve rouke.
Eine sjouwvaeger.
Ich kóm hie aangeloupe, ich zeen de sjouw al rouke, ich zeen 't aan d'n oeavewis det t'r good gebakke is. Vrouw gaeftj, det dj'r lang laeftj, det dj'r riek en zalig waertj.
schoot, sjoeat (sjuuetje)
Kóm mer bie mich op 't sjuuetje zitte.
schop (1), sjöp (sjöppe, sjöpke)
Ein staeksjöp en ein sjoop.
Ein moel wie ein sjöp.
Zoea zaat wie ein sjöp.
schop (2), sjoop (sjope)
grote brede schop
't Geldj kwaam dao mètte sjoop bènne en ging mètte kroeker t’roet.
schoppen (1), sjöppe
kaartkleur
Snap se det neet? Doe kieks wie sjöppe zeve.
Sjöppenaos, sjöppekuuening/sjöppenhieër, sjöppevrouw/sjöppedam, sjöppeboer.
schoppen (2), sjöppe (sjöptj, sjöpdje, gesjöptj), stampe (stamptj, stampdje, gestamptj)
Emes tieënge zien sjene sjöppe.
Emes ónger zien vot stampe.
schorseneren, sjorseniëele, sjorseniëere
Sjorsenieëre sjrabbe is vervaelendj werk.
schort, sjolk (sjolke/sjölk, sjölkske)
Doot dich de sjolk óm.
Eine Belzje sjolk.
Vreuger droge de kinjer sjölkskes.
schot, sjuuet (sjuuet, sjuuetje)
Hae losdje eine sjuuet.
schotel, sjóttel (sjóttels/sjóttele, sjuttelke)
Tas en sjuttelke.
Kaoj sjóttel.
schouder, sjouwer (sjouwers)
Brei sjouwers höbbe.
Sjouwerblaad.
schram, sjraom (sjraome/sjräöm, sjräömke/sjremke)
Hae haaj al ein flinke sjraom op ziene noewen auto.
Sjräömke staeke.
Bie toepe, twieë sjräöm ane bóks kriege.
schrappen, sjrappe (sjraptj, sjrapdje, gesjraptj)
schreeuwen, sjrieëve (sjrieëftj, sjrieëfdje, gesjrieëfdj)
Sjrieëve wie ei mager verke.
Sjrieëf neet zoea!
Eine sjrieëwert.
schrift, sjrift (sjrifte, sjriftje)
schrijfgerei, sjrieves
Lieën mich ins ein pen, ich höb gein sjrieves bie mich.
schrijven, sjrieve (sjrieftj, sjreef, gesjreve)
Wie sjriefs se dich ouch weer?
Sjrief eine breef es se kwaod bès.
Ei sjrieverke.
schrik, floep, sjrik
Floep höbbe vuuer d'n hóndj.
schrikken, sjrikke (sjriktj, sjrók, gesjrókke)
Zich ónnuuezel sjrikke.
Sjrikdraod.
schrobben, sjróbbe (sjróbtj, sjróbdje, gesjróbdj)
De kuueke sjróbbe mèt eine sjrubber.
schroef, sjroef (sjroeve, sjruufke)
Ein sjroef los höbbe.
schroeien, sjreuje (sjreutj, sjreudje, gesjreudj), sjruje, snirke (snirktj, snirkdje, gesnirktj)
Es 't verke geslachtj is, gaon ze 't sjruje.
Waat ruuk ich, dao snirktj get.
schroevendraaier, sjroevedrejjer (sjroevedrejjers, sjroevedrejjerke)
schroot, sjrot
Daen aoje fiets is good vuuer de sjrot.
Eine sjrothoup.
schudden, sjödde (sjödj, sjödje, gesjödj), sjöddele
Ich sjödje mich van ’t lache.
Sjöddel ins ane boum, den valle de riepe proeme t’r vanaaf.
schuifelen, sjufele (sjufeltj, sjufeldje, gesjufeldj)
Sjufele bie 't danse.
schuifslot, sjaoj (sjaoje, sjäötje), sjuuf (sjuve, sjuufke)
Doot 't sjäötje op 't pörtje.
schuilen, sjoele (sjoeltj, sjoeldje, gesjoeldj)
Zich sjoele vuuer de raengel.
schuim, sjoem
De sjoem stóng 'm op zien moel.
Sjuumke trèkke.
schuimspaan, sjuumslieëpel
schuin, sjuins (sjuinser, sjuinst), sjuun
Die moor luiptj sjuins.
Ein sjuunse móp vertèlle.
schuiven, sjuve (sjuuftj, sjoeaf, gesjoeave)
Sjuuf ins ein bats!
Laot 'm mer sjuve, dae kumtj t'r waal.
Waat sjuuftj det?
schuld, sjöldj (sjöldje), sjoud
Sjöldjgeveul.
Waem is det sjoud?
schuldig, sjöldjig (sjöldjiger, sjöldjigst)
Waat bèn ich dich sjöldjig?
schuren, sjore (sjoortj, sjoordje, gesjoordj)
De duuer sjore vuuerdet ze gevèrfdj weurtj.
Sjoorpepeer.
schurft, krets, sjörft
De krets höbbe.
Doe kóns de krets kriege.
Hae haet dao de sjörft aan.
schut, sjöt
Emes vuuer sjöt zètte.
Vuuer sjöt loupe.
schutter, sjöt (sjötte, sjötterke), sjötter (sjötters)
Dao kómme de sjötte.
Eine sjöttekuuening.
Sjöttersfieëst.
schutterij, sjötterie (sjötterieje, sjötterieke)
Sint Mecheel en Sint Ansfried zeen de sjötterieje van Thoear.
schutting, sjötting (sjöttinge, sjöttingske)
De sjötting stuit op 't gesjeid.
schuur, sjeur (sjeure, sjeurke)
't Getuug stuit inne sjeur.
Ein sjeurport.
schuurpapier, sjoorpepeer
schuw, sjoew (sjoewer, sjoewst)
Eine sjoewe wezel.
Eine sjoewe.
schuwen, sjoewe (sjoewtj, sjoewdje, gesjoewdj)
Hae sjoewtj ’t werk inne gaard en lieëtj ’t kroed mer gruje.
sedert, sieër
Sieër daen tied.
serenade, sirrenaadje (sirrenaadjes)
De harmenie bracht de jubilaris ei sirrenaadje.
sering, kroednieëgel
sieren, sere (seertj, seerdje, geseerdj)
Det seertj dich.
sigaar, segaar (segare, segaerke)
sigaret, segrèt (segrètte, segrètje)
Hae raapdje zich alle segrèttestumpkes op en drejdje zich daovan ein noew segrèt.
sijs, sies (sieze, sieske)
Och doe gekke sies!
simpel, sumpel (sumpeler, sumpelst)
Det is hieël sumpel!
Det is mich eine sumpele!
sinaasappel, appelesien (appelesiene, appelesienke)
Sint Juttemis, Sint Jöttemes
Mèt Sint Jöttemes kriegs se det.
Sint Maarten, Fakkelentienes, Sintemerte, Sintermerte, Sintmerte
Sintemertes veugelke, haaj ei roead-wit keugelke, haaj ei roead-wit stertje, hopla Sintemerte.
Mèt Fakkelentienes weurtj t'r eine brandjstapel aangestoeake.
Doe mós t'r geine sintemerte van make!
Sinterklaas, Sinterklaos
Sinterklaos zie paerdje haaj eine kwaoje voot. Zulle wae daovuuer baeje, den is d’r mörge weer good.
Die bès mich toch eine Sinterklaos!
sjaal, sjaal (sjale, sjaelke), sjerp (sjerpe, sjerpke)
Det kuiptj zich gaer ei net sjaelke.
Doot dich ei sjerp óm!
sjees, sjieës (sjieëze, sjieëske)
De sjieës inspanne.
sjezen, sjieëze (sjieëstj, sjieësdje, gesjieësdj)
Mèt ei vaartje kwaam d'r aangesjieësdj.
sjofel, sjebbetig, sjebbig
T'r sjebbetig bieloupe.
sla, slaaj
De slaaj is doorgesjoeate.
Ein slaajlup.
slaag, pruuegel, rammel, sjoor, sjrub, sjruup, slaeg, smieër
Flink pruuegel kriege.
Hae kreeg sjoor.
Slaeg kriege wie eine jóngen hóndj.
slaan, houwe (houwtj, houwdje, gehouwdj), paere (paertj, paerdje, gepaerdj), petse (petstj, petsdje, gepetstj), slaon (ich slaon, doe sluis, hae sluit, slaon, geslage, sloog, sloge, geslage), wappe (waptj, wapdje, gewaptj)
De pin t'rin houwe.
Ze gepaerdj kriege.
Det sluit mich oppen aom.
slaap, slaop (släöpke)
Ein hazesläöpke.
Pak dien duumke mer en gank släöpke doon.
Ein slaopmöts.
slaapliedje, slaopleedje
Douw, douw, kindje douw, waat zal det kindje aete? Appele, paere, mandelekaere, die oos kindje zoea gaer haet. Douw, douw, kindje douw, waat zal det kindje aete? Pepke vanne bóntje koe, kindje doot dien uigskes toe.
slag, slaag (slaeg, slaegske)
Van eine slaag vèlt geine boum.
Det liktj oette slaag.
Doe maaks mich slaeg!
slager, slechter (slechters, slechterke)
Ein slechterie.
slak, slek (slekke, slekske)
Slek, slek, kóm mer oet, d’n duvel duit dich niks.
Ei slekkenhoes.
slang, slang (slange, slengske), sloug
Hae laag aan allerlei slengskes.
De sloug laag t'r naeve, alles stóng ónger water.
slapen, slaope (ich slaop, doe sluueps/slieëps, hae sluueptj/slieëptj, wae/zie slaope, ich sleep, doe sleeps, hae sleep, wae/zie slepe, geslaope)
Slaope wie eine ris.
Sluueps se al?
slee, slei (sleie, sleike)
sleeën, sleie (sleitj, sleidje, gesleidj)
sleep, sleip
Ei wit broedskleid mèt eine sleip.
De sleip is lank, mer de naosleip is langer.
slepen, sleipe (sleiptj, sleipdje, gesleiptj)
Mèt ei bein sleipe.
Det sleiptj zich lank.
sleutel, sluuetel (sluuetels, sluuetelke)
Staek dich de sluuetel ouch inne jassetes.
Mètte sluuetel de vuuerduuer oeapedoon.
't Fietsesluuetelke.
slijk, pratsj, sliek
Ónger de pratsj zitte.
Kóm mich neet bènne mèt die slieksjoon.
slijmer, kóntjekroeper, vottekroeper
slijpen, sliepe (slieptj, sleep, geslepe)
Sliep oet, sliep oet, alle minse lache dich oet.
slijtage, sleet
Dao zitj de sleet in.
slijten, sliete (slietj/slitj, sleet, geslete)
De sjoon zeen aan ’t sliete.
Det verdreet slitj waal.
slim, fenistig, finistig, slum (slummer, slumst)
Det is ei finistig antjwoeard.
Hae is zoea slum wie t'r duvel.
Es slumke doead is, weurs dich slumke.
slipjas, slupjas
Vreuger waas 't drage van eine slupjas hieël gewuuen.
slok, slók (slókke, slukske)
Eine slók water drinke.
Laot mich ins ei slukske preuve.
slonzig, sjebbig, sjebbetig, slónzig
T’r sjebbetig bieloupe.
sloop, kösteek (kösteke, kösteekske), kössesteek
Hae kan alles waat d’r haet in ein kössesteek.
sloot, graaf (grave, graefke)
Óm det kestieël luiptj eine breie graaf.
slordig, klómmelig
Det is klómmelig aafgewirktj.
slot, sloeat (släöj, sluuetje)
Wae höbbe noew släöj oppe duuere laote zètte.
sluis, sloes (sloeze, sluuske)
Sóndigs ginge wae nao de sloes van Panhael kieke.
sluiten, sloete (ich sloet, dich sluuts/sluts, hae sluutj/slutj, wae sloete, sloeat/sloeate, gesloeate)
De vuuerduuer waas aafgesloeate.
Mèt sloetingstied waas 't vuuer sommige nog neet laat genóg, want den ginge ze de päöl uuever.
sluitspeld, sloetspang, toespang
sluw, loeas (loeazer, loeast), slaw (slawwer, slawst)
Loeas hoonder lègke ouch waal ins inne netele.
smaak, smaak (smake, smaekske)
Dao zitj ei smaekske aan.
smakelijk, appetietelik
Det zuut t'r appetietelik oet.
smakeloos, leps
Det aete smaaktj leps.
Leps beer.
smakken, smekke (smektj, smekdje, gesmektj)
Lik neet zoea te smekke, de zin vergeit mich.
smal, smaal (smaler, smaalst)
Det is eine smalen derm!
smeden, smeje (smeetj, smeedje, gesmeedj)
smeer, smieër
Smieëroealie.
smeerlap, smieërlap (smieërlep, smieërlepke), voelik (voelike, voelikske)
Det is de groeatste voelik dae God ónger de zón haet.
smeerlapperij, verkeserie
Oet zatigheid weurtj soms verkeserie oetgehoealdj.
smeerpoes, vètkanis (vètkanisse, vètkaniske), vètkieës
Waat bès doe eine vètkanis!
smelten, smèltje (smèltj, smoltj, gesmoltje)
smeren, smieëre (smieërtj, smieërdje, gesmieërdj)
Ein bótram smieëre mèt gooj bótter.
Dae good smieërtj, dae good tieërtj.
Hae is 't 'm gesmieërdj.
smerig, smieërig (smieëriger, smieërigst)
smetten, smètte (smètj, smèdje, gesmètj)
Waterpókke smètte.
smid, smeed (smeej, smeedje)
De smeed wirkdje inne smits.
smijten, smiete (smietj/smitj, smeet, gesmete)
Mèt geldj smiete.
smokkelaar, smókkelieër (smókkelieërs)
smokkelen, smókkele (smókkeltj, smókkeldje, gesmókkeldj)
smullen, smoutse
Die woeare lekker aan 't smoutse.
snaar, kwint, snaor (snaore, snäörke)
Hae is kwaod, dao springtj ’m weer de kwint.
snee, snaaj (snaje), sneej (sneje, sneetje)
Hae haet ein flinke snaaj in zienen doem.
Ei sneetje rezienewèk.
sneeuw, snieë
Spuuele inne snieë en oppe släörbaan.
Doot ós ei snieëwitje en eine sjoes.
sneeuwen, snieje (snietj, sniedje, gesniedj)
't Snietj boete.
sneeuwklokje, snieëklökske
De snieëklökskes kómme al oet.
sneeuwpop, snieëman
snel, flot (flotter, flotst), gaw (gawwer, gawst)
Det höbs se 'm flot gelaptj.
Gaw is vanne sjiet gestorve, mer langsaam laeftj nog.
sneu, snuue
Ich vónj 't snuue vuuer häör.
snibbig, snebbetig
Zeet noe ins neet zoea snebbetig!
snijboon, snieboean
Snieboeanemoos.
snijden, snieje (snietj, sneej, gesneje)
Laot det, dalik sniets se dich!
snikken, snikke (sniktj, snikdje, gesniktj), snókke
Hieël erg snókke van verdreet.
snipper, snuppper (snuppers, snupperke)
Ei snupperke pepeer.
snoek, snook (sneuk, sneukske)
Ei vèske oetgoeaje óm eine snook te vange.
snoepen, slókke (slóktj, slókdje, geslóktj)
Eine slókwinkel.
snoeper, slókmoel, slóknaas
Det is ein echte slóknaas.
snoepgoed, slók
Inne vaste deje wae de slók in 't vastetrummelke.
Ein toet slók.
snoepje, babbeltje (babbeltjes), lekkerke (lekkerkes)
Op ei babbeltje kóns se lekker zoebele.
snoer, snoor (snore, snäörke), viem (vieme, viemke)
Ein lang viem ane gaerd höbbe.
snor, snór (snórre, snörke/snurke)
Hae haet zich ei snurke laote staon.
snot, snoter
Ein snoterbel.
snotaap, snoterkop, snoterkuke, snoternaas
Haod dich stil, snoterkop! Doe kums pas kieke!
Hae is nog mer ei snoterkuke.
snufje, käörke
Ei käörke zaot.
snuit, snoet (snoete, snuutje)
Kiek oet, val neet op dien snoet.
Det kindj haet ei lekker snuutje.
snuiten, snoeve (snoeftj, snoefdje/snoeaf, gesnoefdj/gesnoeave)
Zich de naas snoeve.
soda, zouda
Eine zwaerendje vinger mós se inne zouda bejje.
soep, sop (soppe, söpke)
Doevesop is hieël lekker.
Hoonderesop trèkke.
Ein sophoon.
soepgroenten, sopgreunte, soppegreun
soepvlees, soppevleis
Sóndigse sop weurtj getrokke van soppevleis.
sok, zok (zök, zökske)
D’n achterbandj van diene fiets stuit oppe zök.
Emes vanne zök aafrieje.
Vanne zök aafgaon.
soldaat, seldaot (seldaote, seldäötje)
Klein kinjer spuuele gaer seldäötje.
Wae höbbe ein ganse fles kónjak seldaot gemaaktj.
soms, aaf en toe, dèks
Aaf en toe kumtj d'r nog ins.
Höbs se dèks op mich geraekendj?
soort, soeart (soearte)
Hóngerderlei soearte.
sowieso, zoeawiezoea
Ich kóm zoeawiezoea neet.
spaak, speik (speike, speikske)
Dao zitj eine slaag in 't raad, doe höbs ein speik kepot.
spartelen, spertele (sperteltj, sperteldje, gesperteldj)
Tieëngespertele.
Ein spertelvot.
spatader, spataor
Bès se al gehólpe aan dien spataore?
speculaas, spikkelasie, spiklasie
Eine spiklasieman.
speeksel, spie
speels, spuuels, wuilesechtig
speen (1), loetsj (loetsje), tutter (tutters, tutterke)
Gaef ’t kindj de loetsj!
Doe mós einen angere tutter oppe fles doon.
speen (2), dieëm (dieëme, dieëmke)
van een uier
Die koe haet ein dieëm te väöl.
speklap, hest (heste, hestje)
Wae braoje ós einen hest.
speld, speldj (speldje, speldje), spang (spange, spengske)
Ei kopspengske.
spelen, spuuele (spuueltj, spuueldje, gespuueldj)
Métte póppe spuuele.
Spuuelgood.
Oppe spuuelplaats loupe de meister en de juffrouw ónger spuueltied op en aaf.
sperzieboon, braekboean, prinsesseboean, sperzieboean
spiegel, spegel (spegels, spegelke)
Kiek ins inne spegel!
Spegelglaad.
spiegelen, spegele (spegeltj, spegeldje, gespegeldj)
Dao mós se dich neet aan spegele.
spijker, nieëgel (nieëgels, nieëgelke)
Det is eine nieëgel aan zien doeadskist.
Hae sluit de nieëgel op ziene kop.
spijl, spiel (spiele, spielke)
Ei spielebèdje.
spijs, spies
Vreuger brachte de minse de spies vuuer de flaaj nao de bekker.
spijt, spiet
spijten, spiete (spietj/spitj, speet, gespete)
Det spitj mich.
spijtig, spietig (spietiger, spietigst)
Det is den spietig.
spit, heksesjuuet, krieëmer
Hae haet de krieëmer inne rök.
spitskool, sjepeng (sjepenge, sjepengske)
Eine telder sjepeng mèt aerpele en braodwoost.
spitten, spaje (spaatj, spaadje, gespaadj)
Hae is de gaard aan ’t spaje.
splijten, spliete (splietj/splitj, spleet, gesplete)
splijtkool, ieëwigmoos
Ieëwigmoos kóns se 't hieël jaor door aete.
splinter, splintjer (splintjers, splintjerke)
Ich höb eine splintjer in mienen doem.
Splintjernoew.
spoel, spool (spole, speulke)
Ei speulke mèt gare.
spoelen (1), speule (speultj, speuldje, gespeuldj)
Vreuger speuldje de vrouluuj de was ane bieëk.
Wasse en speule.
Dae koffie is net speulwater.
spoelen (2), spole (spooltj, spooldje, gespooldj)
opwinden
Gare van 't klöske op ei speulke spole.
spoken, spoeake (spoeaktj, spoeakdje, gespoeaktj)
't Haet aardig gespoeaktj, ’t waas ei nöt waer.
spons, spóns (spónze, spunske)
De rame wasse mèt spóns en zieëm.
spook, spoeak (spoeake, spuuekske)
Doe höbs spoeake gezeen.
Waat ei nöt spoeak!
spoor, spoear (spuuer/spoeare, spuuerke)
D'n hóndj ruuktj 't spoear.
De spoearbuim woeare toe.
Hae waas aan 't spoear.
spoorweg, spoear
spraak, spraok (spraoke, spräökske)
Aan zien spraok huuerdje ich det d'r oet Thoear kwaam.
Ich kós 'm aan zien spraok.
spraakzaam, gespraekelik, gesprieëkelik
Hae is neet erg gespraekelik.
spreeuw, sprieën (sprieën)
De sprieën zitte mich weer ane kese.
spreken, spraeke (ich spraek, doe spriks, hae spriktj, wae spraeke, sproeak/spraak, gesproeake)
Hae spriktj ein aardig wuuerdje uuever de grens.
Det spriktj vuuer zich.
Doe höbs op die vergadering good gesproeake.
sprekend, spraekendj
Hae is spraekendj zie vader.
Spraekendje minse zeen te helpe.
spreuk, spruuek (spruueke, spruuekske)
Edere prins haet mèt vastelaovendj zienen eige spruuek.
spriet, speer (spere, speerke)
Ei speer poear.
Hie en dao haet zie al ei speerke gries haor.
springen, springe (springtj, spróng, gesprónge)
Ei gaat inne locht springe.
Ich zit óm hulp te springe.
Doe kóns zoea hoeag en lieëg springe es se wils, doe kriegs gein ieske!
spruit, sproet (sproete, spruutje)
De meiste kinjer haoje neet van spruutjes.
spugen, spieje (spietj, spiedje, gespiedj)
Zich inne henj spieje.
spullen, pakkenoeate, spulle
Pak dien pakkenoeate mer bie-ein en vertrèk!
spuugzat, käök, käökmeug, kótsmeug, täöt
Ich bèn t'r käök aan.
't Gezanik kótsmeug zeen.
Ich bèn 't gezeiver täöt.
staal (1), staol
metaal
Die port is van staol.
staal (2), staol (staole, stäölke)
monster
Ein staol stóf.
Ei stäölke gare.
staan, staon (ich staon, doe stuis/steis, hae stuit/steit, ich stóng/sting, doe stóngs/stings, hae stóng/sting, wae stónge/stinge, gestange), stank, staotj
Dao stuis se van te kieke!
Staotj noe ins recht!
Stómme stieve stek, stank stil!
staande, stäöndjes
Stäöndjes aete.
staart, stert (sterte, stertje)
Gaw oppe stert getroeaje zeen.
staartjes, stertjes, stuupkes
Det maedje haet twieë stuupkes inne haor.
staat, staot
Örges staot op kónne make.
stad, stad (staej, stedje)
't Witte stedje Thoear.
Wieërt en Remunj zeen de staej die 't dónste bie ligke.
staf, staaf (stave, staefke)
De staaf van Sinterklaos.
Eine kenieëlstaaf kuips se oppe kirmes.
stalen, staole
Mèt ei staole gezicht de groeatst mäögelike luueges t’r oet houwe.
standaard, stäönder (stäönders)
De fiets oppe stäönder zètte.
stap, stap (stappe, stepke)
Stepke vuuer stepke.
stapelgek, foekswildj, fókswildj, raadgek
Fókswildj van emes waere.
Die is raadgek.
steeg, gats (gatse, getske), steeg (stege, steegske)
steekvlieg, seldaes (seldaeze, seldaeske), soldaes
Es se door ein seldaes gestoeake weurs, veuls se det nog daag.
steen, stein (stein, steinke)
Eine stein, twieë stein.
Al mót d’n ungelste stein boeave, ich wil 't weite.
't Vruustj stein oet d'n aerd.
steenpuist, negenuiger, steinzwaer
stekelbaarsje, staekelke (staekelkes)
Vreuger vónge wae mètte bloeate henj staekelkes inne bieëk.
steken, staeke (ich staek, doe stiks, hae stiktj, wae staeke, stoeak/staak, gestoeake)
Dae staeke de däör.
Wispe en mögke kónne dich lieëlik staeke.
Dae stiktj neet in ei good vel.
stelen, klawwe (klawtj, klawdje, geklawdj), staele (ich stael, doe steuls, hae steultj, wae staele, stoeal/stool, gestoeale)
Miene fiets is geklawdj.
De bèste Pruus haet nog ei paerd gestoeale.
Einmaol gegaeve blieftj gegaeve, aafgenómme is gestoeale.
stem, stum (stumme, stumke)
De stum van eine is de stum van geine.
Ein gooj stum höbbe.
Nao vastelaovendj höb ich gein stum mieër.
stemmen, stumme (stumtj, stumdje, gestumdj)
sterappel, bènneruuedje (bènneruuedjes)
Ei bènneruuedje is ei lekker eppelke.
sterk, strang (stranger, strangst)
van smaak
Det is ein strang tas koffie.
sterven, sterve (ich sterf, doe sturfs, hae sturftj, wae sterve, stórf/storf, gestórve/gestorve)
Aoj minse mótte sterve, jong minse kónne sterve.
Flot is vanne sjiet gestórve, langsaam laeftj nog.
steunbalk, badding
Zoea stief wie eine badding.
steunen, stiepe (stieptj, stiepdje, gestieptj)
De proemeboum stiepe.
Eine gevel stiepe.
Stevensweert, Staeveswaert
stiekem, loepetig, loezig
Hae keek hieël loepetig.
Loezig kieke.
stijf, stief (stiever, stiefst)
Ich bèn zoea stief wie ein plank.
Aoj buk höbbe stief häör.
Stief verkaodj zeen.
stijfkop, stiefkop, waese, waeserik, waeslap, waesnak
stijl, stiel (stiele, stielke)
Hae haet zienen eige stiel.
Hae is nog vannen aoje stiel.
stil, stil (stiller/stilder, stilst)
Muueskesstil.
't Woor wie langer wie stilder.
stilte, stildje
Zie woor in alle stildje begrave.
stinken, stinke (stinktj, stónk, gestónke)
Ein oor inne windj stinke.
Stinkerkes.
Eine rieke stinkert.
stoeien, kuite (kuitj, kuidje, gekuitj)
De kinjer zeen aan 't kuite.
stoel, stool (steul, steulke)
Zèt dich, ze zeen steul hoeale.
stoep, stoep (stoepe, stuupke)
De kinjer zoeate op 't stuupke aan ein ieske te lekke.
stof (1), stoeaf
vuil
Stoeaf vaege.
Dao geit nog hieël get stoeaf op vuuerdet ’t ein inj haet.
stof (2), stóf (stóffe, stufke)
weefsel
Det is van ei sjoean stufke gemaaktj.
stofdoek, stoeafdook, stoeaflap
stok, stek (stekke/stekker, stekske)
Mètte stek loupe.
stoken (1), stoeake (stoeaktj, stoeakdje, gestoeaktj)
kachel stoken
Koeale hoeale óm de staof te stoeake.
stoken (2), stuike (stuiktj, stuikdje, gestuiktj)
tegen elkaar opzetten
Lik toch neet zoea te stuike.
Det is einen echte stuiker!
stom, stóm (stómmer, stómst)
Doe stómmen achteruuever!
Es de stómme neet bestónge, haje de slumme niks te lache!
Stóm geboeare en niks biegelieërdj.
stomdronken, poepzaat, knónnezaat, sterrezaat, stróntjzaat
Hae waas knónnezaat.
stomen, stoume (stoumtj, stoumdje, gestoumdj)
Kleier laote stoume.
Ein stoumerie.
stomp, stómp (stump, stumpke)
Eine stómp mètten èllebaog gaeve.
Ei segrèttestumpke.
stompen, toeke (toektj, toekdje, getoektj), tókke
Ich tók d'r dich ein!
stookolie, stoeakoealie
stoom, stoum
De stoumboeat van Sinterklaos.
stoot, stoeat (stoeate, stuuetje), stoek (stoeke, stoekske), struip (struipe, struipke)
Tieënge ei stuuetje kónne.
Es se sjrikdraod vastpaks mèt dien bloeate henj, kriegs se eine stoek.
Hae goof ein flinke struip gaas.
storen, stuuere (stuuertj, stuuerdje, gestuuerdj)
Neet gestuuerdj wille waere bie det werk.
stoten, stoeate (ich stoeat, doe stuuets, hae stuuetj, wae stoeate, stoeadje/steet, gestoeate)
Bók dich, anges stuuets se dich!
Emes get vuuer de vot stoeate.
Es se dich dao mer neet diene kop aan stuuets!
stoven, staove (staoftj, staofdje, gestaofdj)
Staofvleis.
Staofpaer.
straal, straol (straole, sträölke)
Ei zónnesträölke.
straat, straot (straote, sträötje)
Zoea vrek es de straot.
Eindelik kumtj d’r vanne straot aaf.
Eine straotemaeker.
straatarm, baedelerm, straoterm
Doe maaks mich baedelerm.
straatlantaarn, lantaer (lantaere, lantaerke)
straf, straof
Straof kriege.
straffen, straove (straoftj, straofdje, gestraofdj)
Dao straofs se mich mèt.
strafschop, penantie (penanties)
Penanties sjete.
Drie körners: penantie!
strak, strang (stranger, strangst)
Det kleid zitj mich get te strang.
straks, strakkes
Ich kóm strakkes nog efkes langs.
stralen, straole (straoltj, straoldje, gestraoldj)
Straolendj.
strand, strandj (strenj, strendje)
't Daagstrandj bie de Groeat Hèk.
streep, sjraom (sjräöm, sjräömke), sjrieëm (sjrieëmke), streep (strepe, streepke)
Twieë sjräöm blindj.
Sjrieëmke staeke.
streng (1), streen (strene, streenke)
kluwen
Ein streen gare.
streng (2), strang (stranger, strangst), streng
't Is eine strange wintjer.
Waat eine strenge meister!
strijken, strieke (striektj, streek, gestreke)
't Wasgood strieke.
Ei striekiezer.
Hae wètj zich alzelaeve uueveral naeve te strieke.
strijkgoed, striek
De striek stuit t'r nog.
strikken, binje (bintj, bónj, gebónje)
Doe mós dich dien nistele binje.
stro, struue
Emes van ’t bèd op ’t struue helpe.
Zoea lómp wie struue.
Ein struuebloom.
strompelen, strómpele (strómpeltj, strómpeldje, gestrómpeldj)
stront, stróntj (struntje)
Emes door de stróntj riete.
Es stróntj mèst weurtj, lieëtj t'r zich vare.
Stróntj, waem haet dich gesjete?
strontje, waegesjieter (waegesjieters, waegesjieterke)
Eine waegesjieter aan 't oug höbbe.
strooien, struie (struitj, struidje, gestruidj)
Vuuer de persessie waerdje blome en gekleurdje snuppers pepeer gestruidj.
Zaot struie tieënge de glatigheid.
stroom, stroum (stroume/struim, struimke)
De stroum waas waal ein oor oetgevalle.
Stroumaaf.
stroop, srjoeap
Ein bótram mèt kieës en sjroeap is pas lekker.
In Thoear haje wae einen echte sjroeapboer.
strop, ströp (ströppe, ströpke)
Hae haet zichzelf de ströp ómmen hals gedaon.
stropdas, slips (slipse, slipske)
Doe mós dich eine slips ómdoon.
Det is eine laege slips.
stropen, struipe (struiptj, struipdje, gestruiptj)
Emes ’t vel uuever de oeare struipe.
Pas op, hae struiptj dich!
Eine struiper.
strot, stroeat
Det kumtj mich de stroeat oet.
struik, stroek (struuk, struukske)
Eine kroonsjelestroek.
Eine bieërestroek.
struikelen, stroekele (stroekeltj, stroekeldje, gestroekeldj)
Zie stroekeldje uuever d'n dörpel.
struis, stroes
Ein stroese medam.
Eine stroesvogel.
stucadoren, bezètte (bezètj, bezèdje/bezat, bezatte), plaostere (plaostertj, plaosterdje, geplaosterdj)
Ein bezatte moor.
't Gevelwerk plaostere.
stuip, stuup (stupe, stuupkes)
Kinjer kónne de stuupkes kriege bie hoeag koorts.
stuiten, stute (stuutj, stuudje, gestuutj)
Uuever det werk kan ich neet stute.
Wied van hoes is 't good stute.
stuiven, stuve (stuuftj, stuufdje, gestuufdj)
stuiver, knab (knabbe, knepke), stuver (stuvers, stuverke)
Dae haaj nogal väöl knabbe.
Geine stuver mieër op zien lappe höbbe.
stuk, stök (stökker/stökke, stökske)
Det is ei sterk stök in ein aoj bóks.
Stökker make.
Waat ei stök verdreet!
stukje, betsjke, stökske
Ei betsjke appel.
Wils se nog ei stökske flaaj?
stukslaan, kepothouwe
Dae is 't kepothouwe nog neet waerd.
Dae kan nog geine gölje kepothouwe.
sturen, sjikke (sjiktj, sjikdje, gesjiktj), sture (stuurtj, stuurdje, gestuurdj)
Pas mer op, anges sjikke ze dich weg.
Wiene sjikke ze det pekske noe?
sufferd, klaozeman, klöppel, sinterklaos, sopsieme, stómmerik, subbedeies, zaodreub
Det is mich eine sopsieme.
suiker, sókker
Ich loup waal door de raengel, ich bèn neet van sókker.
Sókkeruuemke.
Sókkerpepeer.
suikerbiet, sókkerkroeat (sókkerkroeate)
suizen, soeze (soestj, soesdje, gesoestj), zoeze
Mien oeare soeze mich.
't Soestj mich inne kop.
De piel zoesdje door de locht.