Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
jaar, jaor (jaor/jaore, jäörke)
't Jaor toebak.
Dao zeen hieël get jäörkes uueverhaergegange vuuer 't zoeawied waas.
jaarlijks, aljaors, jaorliks
jacquet, slupjas
jagen, jage (ich jaag, doe jeugs, hae jeugtj, joog, gejaagdj)
Dao is nemes dae ós jeugtj.
In 't jachsezoen jeugtj m'n op petrieze.
jager, jaeger (jaegers, jaegerke), jieëger
Dae jaeger haet ein groeate jacht.
jaloers, sjaloes, sjeloes
Ein sjeloes prie.
jaloezie, sjallezie
Het stiktj van sjallezie.
Soaves de sjallezieje toedoon.
jammer, jaomer
Jaomer genóg.
jammeren, jieëmere (jieëmertj, jieëmerdje, gejieëmerdj), lemmentere (lemmenteertj, lemmenteerdje, gelemmenteerdj)
Waat bès se toch aan 't jieëmere.
Waat ei gelemmenteer!
jammerlijk, jieëmerlik
Dao haaj d'r zich toch jieëmerlik vergistj.
janken, jónkere (jónkertj, jónkerdje, gejónkerdj)
D'n hóndj haet d'n hieële nacht gejónkerdj.
jarig, jaorig
jas, jas (jes, jeske)
Ich höb oppenaard dezelfdje jas es dich.
jasses, jösses, jössesgodgenaoje, jösses meria, jösses mina, jözzes
jawel, jaowaal
Jaowaal, ich kóm!
je, dich, doe, se
Wils dich det doon?
Es doe det duis bèn ich dich ieëwig dankbaar.
Duis se det?
jeminee, aojömmig, jömmig
Jömmig, godgenaoje!
jenever, klaore, sjnaps (sjnaps, sjnepske)
Waat höbs se 't leefste, eine aoje of eine jónge klaore?
Hae hèltj waal van ei sjnepske.
jeuk, juuek
Doe kums dich nog aan 't kratse woea se geine juuek höbs.
Jezus, Jezes
Jezes, Maria, Jozef!
jicht, gich, jich
jij, dich, doe, se
Doe höbs det gedaon.
jongensachtig, jóngesechtig
jood, joed (joede, juudje)
Det is ei juudje.
jou, dich
Is dit van dich?
jouw, dien, diene
Dien hoes, dien kinjer, dien vrouw.
Diene man.
Mós doe altied diene zin höbbe?
judassen, joedasse (joedastj, joedasdje, gejoedastj)
Lik neet zoea te joedasse!
juist, just, richtig, zjust
Det is neet richtig.
Det is zjust 't zelfdje.
jurk, kleid (kleier, klèdje)
Det maedje haet ei sjoean klèdje aan.
Sint Berb geit in ei wit kleid nao 't bal.
juweel, jewieël (jewieële, jewieëlke)
Waat ei jewieëlke van ei kestieëlke!