Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
laag (1), lieëg (lieëger, lieëgst)
De lieëgere sjoeal.
Doe kóns hoeag en lieëg springe, 't gebuuertj neet!
Get bie hoeag en lieëg volhaoje.
laag (2), laog (laoge, läögske)
Laog vuuer laog opein lègke.
laars (1), stevel (stevele, stevelke)
rubber laars
Ich bleef mèt mien stevele inne toeater staeke.
laars (2), laars (laarze, laerske)
Ich höb mich vuuer de wintjer noew laerskes gekocht.
laatst, lèst
Op 't lèst loupe.
De lèste man de zak op helpe.
In dien lèste kleid zitte gein tesse.
lach, lach (lechske)
Ei gemein lechske.
lachen, lache (lachtj, lachdje, gelache/gelachtj)
Zich kepot lache.
Wae höbbe same hieël get aafgelache.
Doe maaks ei krank paerd nog aan 't lache.
ladder, leier (leiers, leierke)
Pak dich ’t hoondereleierke.
Ich höb ein leier inne nylonkouse.
lade, laaj (laje, laetje)
Lèk de lieëpelkes mer in 't laetje.
Det is ein aoj laaj.
Dae trok zien laaj oeape.
laden, laje (ich laaj, doe leuts, hae leutj, zie laje, looj/laadje, gelaje)
Doe leuts get op diene nak.
Dae haet ’m good gelaje.
Waat m'n gelaje haet, mót m'n ouch vare.
laken, lake (lakes, laekske)
Ei laekske mèt ei kentje.
Zoea wit wie ei lake.
lam (1), laam (lamer, lemke)
dier
In 't vuuerjaor waere väöl lemkes geboeare.
Lemkespap.
lam (2), laam (lamer, laamste)
kreupel
Eine lamen erm höbbe van 't sjrieve.
Emes laam make.
Toen waas 't maerke laam.
lammeren, lame (laamtj, laamdje, gelaamdj)
't Sjaop geit lame.
lamp, lamp (lampe, lempke)
Noe geit mich de lamp oet.
Zoea-emes mós se mèt ei lempke zeuke.
land, landj (lenjer, lendje)
Op 't landj wirke.
Door landj en zandj gaon.
Lendjepik spuuele.
landen, lanje (lantj, landje, gelandj)
lang (1), lank (langer, langst)
afstand
Dae waeg trèktj zich lank.
't Is zoea breid es 't lank is.
Neet wiejer kieke den zien naas lank is.
lang (2), lang (langer, langst)
tijd
Dae is nog neet lang oet Thoear weg.
languit, lank-eweg, lankoet
Hae laag lank-eweg oppe bank te slaope.
lantaarn, lantaer (lantaere, lantaerke)
Eine lantaerpaol.
lap, lap (lappe, lepke)
Emes oppe lappe höbbe.
Hae is al d’n hieëlen daag oppe lappe.
Emes vuuer 't lepke haoje.
lappen, lappe (laptj, lapdje, gelaptj)
Det haet d'r 'm den toch mer gelaptj!
Det laps se mich mer eine kieër.
De sjoemaeker laptj de sjoon.
larve, sprok (sprok)
in water
Ieës sprok inne bieëk vange en den daomèt gaon vèsse.
lastig, lestig (lestiger, lestigst)
Det is ei lestig menke.
Lestig zeen.
lat, lat (latte, letje)
Ane lat zeen.
Sjrief 't mer oppe lat, ich betaal 't aan 't inj vanne waek waal.
laten, laote (ich laot, doe luuets/lieëts, hae luuetj/lieëtj, zie laote, leet, gelaote)
Laot dich niks aansmieëre.
Doot waas se neet laote kóns.
't Lieëtj zich neet doon.
later, later, laterhaer
Wae höbbe det laterhaer aangevöldj.
laurier, lereer
Lereerblaad.
lauw, law (lawwer, lawst), votlaw
Emes de pis law make.
't Aete is votlaw gewoeare.
't Beer haet te lang inne zón gestange, 't is votlaw.
lawaai, laeve, lewejt, spektakel
Ei laeve wie ein oeardeil höbbe.
Waat ei lewejt.
Die maakdje gisteraovindj spektakel.
ledematen, leje
Ein griep ónger de leje höbbe.
leed, leid
Noe is 't leid geleje.
Det duit mich leid.
't Meiste leid zitj ónger ’t kleid.
leeftijd, laeftied (laeftieje)
Die film is vuuer alle laeftieje.
leeg, laeg (laeger, laegst)
Ein laeg fles.
Waat eine laege kal.
Ich höb noe väöl laegen tied.
leegloper, laegluiper
leem, leim
Eine leime marvel.
leer (1), laer (laerke)
Det vleis is krek laer.
Ein tóng höbbe wie laer.
Dun van laer en dik van smieër.
leer (2), lieër
lering
Bie emes inne lieër zeen.
Die straof is ein gooj lieër vuuer 'm.
Lieërgeldj betale.
leesboek, laesbook
leeuw, lieëw (lieëwe, lieëwke)
leg, lèk
De hoonder zeen vanne lèk aaf.
Ein lèkhoon.
leggen, lègke (lèktj, ich lag, zie lachte, gelagd)
De hoon haet ei lezesei gelagd.
Lèk dich mer oppe bank.
leiden, leie (leitj, leidje, geleidj)
Wie de bandj gesprónge waas, mós ich de fiets heives leie.
Leilinje.
Gaas- en waterleiing.
lekken, lieëke (lieëktj, lieëkdje, gelieëktj)
De guuet lieëktj.
lekkernijen, lekflute, slók
lelijk, lieëlik (lieëliker, lieëlikst)
’t Begós lieëlik nöt te raengele.
Zich lieëlik pien doon.
Zoea lieëlik es de nacht.
lendenen, linje
Pien inne linje höbbe.
lenen, lieëne (lieëntj, lieëndje, gelieëndj)
Ein gelieëndje paet.
De Boerelieënbank.
Det is vuuer lieënes, neet vuuer haojes.
lengte, lingdje
Inne lingdje, de breidje, de deepdje en de huuegdje.
Stóf inne lingdjerichting knippe.
lepel, lieëpel (lieëpels, lieëpelke)
Lèk de klein lieëpelkes mer in 't laetje.
leraar, lieëraar
Hae is eine strenge liëraar.
lerares, lieërares
Zie is ein gooj lieërares.
leren (1), laere
van leer
Eine laere lap.
Ein vètlaere medalie.
leren (2), lieëre (lieërtj, lieërdje, gelieërdj)
Op einen aoje fiets mós se 't lieëre.
les, lès (lèsse, lèske)
Riejlès höbbe.
letter, lètter (lètters, lètterke)
De 's' is ein króm lètter.
Doe mós altied de klein lètterkes laeze.
leugen, luuege (luueges, luuegeske)
Ein luuege óm bèstwil.
Die zeen van de ieëste luuege neet gebooste.
leunen, läöne (läöntj, läöndje, geläöndj)
Eine läönstool.
leuning, läön (läöne, läönke)
De läön vanne trap zitj los.
leven (1), laeve (laeves)
Höbs se van ze laeve!
Noeats van ze laeve!
Ei laeve wie ein hèl höbbe.
leven (2), laeve (laeftj, laefdje, gelaefdj)
Dae geuftj waat d'r haet is waerd det d'r laeftj.
Hae wètj van vuuer neet of d'r van achter laeftj.
Wie laat laeve wae?
levendig, laevendjig, laeventjig
Det is ei laevendjig kindj.
levensgevaarlijk, laevesgevieërlik
levensmiddelen, aeteswaar, laevesmiddele
lever, laever (laevers)
Ein druueg laever höbbe.
Ich gaon nao de mert, koup ein koe, stök vanne laever, stök vanne pens, kielewielewens.
Leveroy, Leivere
levertraan, laevertraon
Vreuger móste alle kinjer laevertraon slikke, mer nemes haaj ’m gaer.
leverworst, laeverwoost
lezen, laeze (ich laes, doe leus, hae leustj, zie laeze, ich loos, zie loze, gelaeze)
Smörges laes ich ieës de gezèt.
Leus dich väöl beuk?
Vreuger loze de kinjer mieër beuk es noe.
libelle, glazesniejer, wientemper
lichaam, lief (liever, liefke)
Dae zie lief bewaartj, bewaartj geine póngel.
De mismood is ’m aan ’t lief.
licht (1), leecht (leechter, leechske)
Emes 't leecht neet inne ouge gunne.
Die lamp geuftj väöl leecht.
't Is noew leecht.
licht (2), leecht (leechter, leechst)
kleur
Eine leechte jas aanhöbbe.
lichtgeraakt, dreig
Zie haet ’t vandaag dreig zitte.
liedje, leedje (leedjes)
Ei good leedje moogs se drie kieër zinge.
lief, leef (lever, leefst)
Det kindj is erg leef.
Ich gaon net zoea leef neet mèt.
Waem zien vrouw leef haet, lieëtj ze thoes.
liefde, leefdje (leefdjes)
Det doon ich vuuer dich mèt leefdje en plezeer.
Hae waas häör groeate leefdje.
liefdesverdriet, leefdjesverdreet
Lödevedö höbbe.
liefhebber, leefhöbber (leefhöbbers)
liegen, lege (ich leeg, doe luugs, hae luugtj, zie lege, loeag, geloeage)
Hae luugtj waat d'r zich baetj.
Det luugtj t'r neet óm.
Lege of 't gedröktj stuit.
lieveheersbeestje, levenhieërsbieësje
liever, lever
Ich höb gaer ies, mer lever sjóklaat en 't leefst flaaj.
Leverkeukskes waere neet gebakke.
liggen, ligke (liktj, laag/loeag, gelaege)
Hae kan niks laote ligke es heit iezer en muuelestein.
Det liktj mich zwaor oppe maag.
Waat liks se toch te zanike.
lijden, lieje (lietj, leej, geleje)
Det kan get lieje.
Hoeavaart mót pien lieje.
lijf, lief (liever, liefke), prie (prieje, prieke)
Det haet niks óm 't lief.
Inne naakse prie loupe.
Det ging 'm aan zien prie.
lijk, liek (lieke, liekske)
Ei sóndigsliek maaktj 't kirkhof riek.
lijken, lieke (liektj, leek, geleke), stale (staaltj, staaldje, gestaaldj)
Dae liektj op zie moder.
Die twieë lieke op ein.
Det kindj staaltj op zie vader.
lijm, liem
lijn, lien (liene, lienke)
Wae mótte allebei ein lien trèkke.
Emes aan 't lienke haoje.
lijst, liest (lieste, liesje)
Hae kwaam mèt eine eige liest oet.
lijster, liester (liesters, liesterke)
likdoorn, aegerstoug
likken, lekke (lektj, lekdje, gelektj)
Geliek vieë lektj zich.
Dao leks se dich doem en vinger bie aaf.
Lek mich e-maas.
limonade, limmenaad
limonadesiroop, aanlinglimmenaad
De kinjer krege aanlinglimmenaad.
lindeboom, linjeboum, linje
Eine linjeboum geuftj nöttigheid es t'r bluutj, mer ruuktj waal lekker!
De Kepel ónger de Linje.
Linne, Lin
linnen, liene, tieërtejje
Ei liene taofellake.
Eine tieërtejje rok.
lint, lintj (linjer, lintje)
Op Kuueningsdaag ei lintje kriege.
lip, lup (luppe, lupke)
De lup laote hange.
Emes ane luppe hange.
Zie kan de luppe neet opein haoje.
litteken, lienteike, litteike, poeak
Es se dich gestoeate höbs en dao zitj nog ei räöfke op, den höbs se eine poeak.
lomp, lómp (lómper, lómpst)
Ei lómp stök vraete.
Zoea lómp wie ei verke.
Lómp is lestig!
lomperik, ein häörepaerd, einen hingst, eine kuus, eine lómperik
Zoea eine stómme kuus höb ich nog noeats gezeen.
lonen, loeane (loeantj, loeandje, geloeandj)
Det loeantj zich neet.
God loeantj 't dich!
long, lóng (lónge, lungske)
Zich de lónge oet ’t lief loupe.
Uuever de lónge rouke.
Lóngóntstaeking höbbe.
lont, lóntj (lóntje, luntje)
lood, loead (luuedje)
Ane gaasmaeter zitj ei luuedje en ane vèssegaerd ouch.
Det is loead óm aod iezer.
Eine loeadgeter.
loods, loeads (loeadse, luuedske)
loof, louf
Aerpelelouf opstoeake.
loon, loean (loeane, luuenke)
Buuenke kumtj óm zie luuenke.
Det is zie verdeendje loean.
Eine loeanwirker.
loop, loup, luip
Inne loup der jaore.
De luip van ei gewieër.
Oppe luip gaon.
loops, luips, reets
D’n hóndj is luips.
De geit is reets.
lopen (1), loupe (ich loup, doe luips/löps, hae luiptj/löptj, zie loupe, ich leep, zie lepe, geloupe)
Zich de bein ónger de vot oet loupe.
Det luiptj wie gesmieërdj.
Loup nao de kloeate!
lopen (2), patere (patertj, paterdje, gepaterdj), tapere
heen en weer lopen
Zèt dich toch ins, bès se dao get aan ’t róndjtapere.
loper, louper (loupers, luiperke), luiper
Dao kumtj dae luiper weer aangeloupe.
Det is eine sjoeane trapluiper.
lot, loeat (loeate, luuetje)
Luuetje trèkke mèt zwaegelkes of struuepiepkes.
loten, loeate (loeatj, loeadje, geloeatj)
Ein loeaterie.
lucht, locht (lochte, löchske)
Ein locht wie ein zieë.
Waat sjoean is, mót locht höbbe.
Hie hingtj mich ei löchske!
luchten, lochte (lochtj, lochdje, gelochtj)
Det hoes mót ins good gelochtj waere.
luchtig, locht
't Beslaag mót locht zeen.
Lochte gróndj.
luchtpijp, lochpiep, loeaspiep
Ich höb 't oppe loeaspiep.
lucifer, zwaegel (zwaegele, zwaegelke)
Ei zwaegelduueske.
Ei zwaegelstekske.
lui (1), luuj (luujkes), minse
mensen
Slechte luuj geit 't altied good.
Fien luuj en raengel bezeike dich.
Det is al ónger de luuj.
lui (2), lui (luier, luist), voel (voeler, voelst)
Hae is nog te voel óm zich te kratse es d'r juuek haet.
Mich briktj de voele zweit oet es ich dink det ich de gaard nog mót ómspaje.
Voele zweit is gaw gereid.
luiden, loeje (loetj, loedje, geloedj)
Loejendje klokke.
luieren, voelike (voeliktj, voelikdje, gevoeliktj)
Höbtj gae de gaard nog neet óm, gae höbtj de gansen daag gevoeliktj.
luik, loek (loeke, luukske)
Ei kelderloek, ei vinsterloek, ei zölderloek.
Saoves doon ich de loeke toe.
luis, loes (loeze, luuske)
Zoea erm wie ein loes.
Eine loezekamp.
Ei loezelaeve höbbe.
luisteren, loestere (loestertj, loesterdje, geloesterdj)
Dae loestertj nao tróm noch fluit.
Det loestertj sjerp.
lukken, lökke (löktj, lökdje, gelöktj)
't Wiltj vandaag mer neet lökke.
lullen, lulle (lultj, luldje, geluldj)
Dae haet good lulle.
Emes vanne zök aaflulle.
lupine, filipien (filipiene)
Filipiene höbbe sjoean kleure.
lusten, löste (löstj, lösdje, gelöstj)
Dae lösdje ’m gaer.