Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
baan, baan (bane, baenke), betrèkking
Vrie baan höbbe.
Zie haet ein gooj betrèkking.
baard, baard (baarde, baerdje)
Zich ei baerdje laote staon.
En daomèt is de baard aaf!
baas, baas (baze, baeske)
Det is ein echt baeske!
baden, baje (baatj, baadje, gebaadj), bejje (bejtj, bejdje, gebejdj)
Puuetje baje.
Eine zwaerendje vinger mós se bejje in heit zoudawater.
Baexem, Baoksem
bak, bak (bakke, bekske)
Ei bekske koffie.
Zèt de blomebek d'znacht mer bènne want 't geit vreze.
Wèts dich nog ein sjoean bak?
bakken, bakke (baktj/bèktj, bakdje/beek, gebakke)
Moder beek vreuger ein aofteflaaj.
bakker, bekker (bekkers, bekkerke)
De bekker sjeet lekker, sjeet oealiekook, drie maol gebakke en nog neet good.
Ein bekkerie.
bakoven, bakoeave
Doe kóns neet tieënge eine bakoeave gape.
baksteen, bakstein, brik (brikke, brikske)
Vreuger trokke de brikkebekkers nao Pruses haer óm te wirke.
De brikke-oeave.
bal, bal (bel, belke)
balk, balk (belk, belkske)
Inne belk zaat d'n houtworm.
balkenbrij, pannaas
Pannaas mèt sjroeap en appelesjuve, det is pas lekker!
balorigheid, zaatvraeterie
Ze deje det oet zaatvraeterie.
band, bandj (benj, bendje)
Hae spuueltj in ei bendje.
Ei bendje inne haor höbbe.
bang, sjoew (sjoewer, sjoewst)
Ich en dich en doe make alle minse sjoew, ich en dich en Sjang make alle minse bang.
bangelijk, benkelik
Doe bès ouch ei bietje benkelik aangelagd.
bangerik, bangesjietert, bóksesjietert, sjietbóks, sjietert, sjiethoes, sjoewe, sjoewerik
Waat bès se toch ei sjiethoes!
Det is eine sjoewe.
bank, bank (benk, benkske)
Geldj bie de bank lieëne.
Bie Sterrebosch waere väöl luueges vertèldj op 't luuegebenkske.
banketstaaf, bótterlètter
barst, boost (booste, beustje)
Dao zitj ein boost inne roet.
barsten, booste (boostj, boosdje, gebooste)
Det glaas is gebooste.
bed, bèd (bèdde, bèdje)
Es det ’t bèd mer neet huuertj.
D'n eine spreitj ’t bèd en d’n angere geit t’r op ligke.
Emes van 't bèd op 't struue helpe.
bedelaar, baedelieër (baedelieërs, baedelieërke)
T'r oetzeen wie eine baedelieër.
't Duit d'n eine baedelieër leid det d'n angere ane duuer steit.
Zoea besjaamdj zeen wie eine baedelieër.
bedelen, baedele (baedeltj, baedeldje, gebaedeldj), grantje (grantj, grandje, gegrantj)
Ge-aedeldj, gebaedeldj, gestoeale, gekocht: ie-wie-waaj-weg, doe bès verkocht.
De baedelieër stóng te grantje toet det d'r get kreeg.
bedelpater, koearepater, spekpater
bederven, bedèrve (bedèrftj/bedurftj, bedorf, bedorve)
Mèt laf waer bedurftj de sop hieël gaw.
bedevaart, baejevaart
Op baejevaart gaon nao Kaevelieër.
bedienen, bedene (bedeentj, bedeendje, bedeendj)
Bedeen dich mer good.
D'n daeke kwaam de stervendje bedene.
Bie ei restaurant inne bedening wirke.
bedompt, dómpetig, dómpig
't Is hie erg dómpig.
bedreven, doortouwdj
Probeer dich neet mèt dae te maete, want hae is in alles doortouwdj.
bedriegen, bedrege (ich bedreeg, doe bedruugs, hae bedruugtj, zie bedrege, bedroeag, bedroeage), betoepe, bezeike, kloeate (kloeatj, kloeadje, gekloeatj), vernäöke (vernäöktj, vernäökdje, vernäöktj)
Eine dae luugtj, dae bedruugtj en dae steultj ouch.
Ze höbbe mich betoeptj.
Emes bezeike woea d'r bie stuit.
bedrijf, bedrief (bedrieve, bedriefke)
bedroefd, bedreufdj (bedreufdjer, bedreufst)
beduimeld, bedoemeldj, beknoemeldj
Doe höbs mich det book gans bedoemeldj.
Ei beknoemeldj taofellake.
Beegden, Bieëgdje
beek, bieëk (bieëke, bieëkske)
Vreuger waerdje de was inne bieëk opgespeuldj.
beemd, baendj (baendje)
been, bein (bein, beinke)
Doot dich vanne bein aaf.
Waat de kop vergitj, mótte de bein misnete.
Klage mèt gezónj bein.
beenkap, kemasj (kemasje)
De pliesie en de seldaote haje vreuger kemasje aan.
beer (1), baer (baere, baerke)
roofdier
De baer rieje.
Vang dich eine baer!
beer (2), bieër (bieëre, bieërke)
mannelijk varken
Mètte zoog nao de bieër gaon.
beest, bieëst (bieëste, bieëstje)
De bieëst oethange.
't Raengeltj wie ein bieëst.
Doe nötte bieëst!
beetje, bietje (bietjes), bitje
Bietje bie bietje goof d'r bie.
beginnen, beginne (begintj, begós, begóste, begós/begónne)
Is de vekansie al begós?
begrijpen, begriepe (begrieptj, begreep, begrepe), inkómme
Ich kan mich neet begriepe det d'r det neet wètj.
Dao kan ich inkómme.
begroeiing, begrujing
begroten, begroeate (begroeatj/begruuetj, begroeadje/begruuedje, begroeatj/begruuetj)
Op wieväöl is dae boew begruuetj?
Ein begroeating make.
behaard, behaordj
behalve, behalve, boete
Boete de femilie waas nemes dao.
behoorlijk, behuuerlik, rezonabel
Det is behuuerlik lestig.
't Haet d'znacht rezonabel geraengeldj.
behuisd, behoesdj
Det groeat gezin waas klein behoesdj.
bekend, bekèndj (bekèndjer, bekèndjst)
Det is mich bekèndj.
"Dao weurtj bekèndj gemaaktj: óm drie oor noeadslachting bie …"
Eine bekèndje.
bekennen, bekènne (bekèntj, bekèndje, bekèndj)
Doe mós roete bekènne.
Ein bekèntjenis aaflègke.
beker, bieëker (bieëkers, bieëkerke)
bekeren, bekieëre (bekieërtj, bekieërdje, bekieërdj)
bekijken, bekieke
Det d'r 't zich mer bekiektj.
Mós se dich det dao ins bekieke waat ze gemaaktj höbbe.
bekomen, bekómme
Det aete zoea laat oppen aovendj is mich neet good bekómme.
bekostigen, beköstige (beköstigtj, beköstigdje, beköstigdj)
Waem zal det beköstige?
bekvechten, stechele (stecheltj, stecheldje, gestecheldj), straeve (straeftj, straefdje, gestraefdj), zich tagke (taktj, takdje, getaktj), zich vreiele (vreieltj, vreieldje, gevreieldj), zich vreigele
Lik neet zoea te straeve.
Ze zeen zich aan 't tagke.
Die twieë bie ós naeve zeen zich altied aan 't vreigele.
bekwaam, bekwaom, kepabel, kómpabel
Dao is d’r neet kepabel vuuer.
belasten, belestige (belestigtj, belestigdje, belestigdj)
Waem höbbe ze daomèt belestigdj?
beledigd, getroeaje
Gaw getroeaje zeen.
beleefd, belaefdj (belaefdjer, belaefdjst)
Waat ei belaefdj kindj!
Belg, Belsj (Belzje, Belsjke)
België, Belsj
Hae woeantj op 't Belsj.
Belgische, Belzje
Hae is getrouwdj mèt ein Belzje.
Wae ginge vreuger nao Kaesing óm Belzje kauwgum.
belonen, beloeane (beloeantj, beloeandje, beloeandj)
Ein beloeaning verdene.
beloop, beloup
Alles op zie beloup laote.
beloven, belaove (belaoftj, belaofdje, belaofdj), toezègke, verspraeke
Belaofdj is belaofdj!
Emes get verspraeke.
bemesten, bemèste ( bemèstj, bemèsdje, bemèstj), tónne (tóntj, tóndje, getóndj)
't Is noe tied óm 't landj te bemèste.
Ze zeen aan 't tónne, 't stinktj versjrikkelik.
bemoederen, bemodere (bemodertj, bemoderdje, bemoderdj)
Alzelaeve bès se mich aan 't bemodere.
bemoeien zich, zich bemeuje, zich meuje (meutj, meudje, gemeudj)
Woea meuts se dich mèt?
bengel, batraaf (batrave, batraefke), prengel (prengels, prengelke), saro (saro's), satam (satams), vlieëgel (vlieëgels, vlieëgelke)
Waat eine satam is det jónk.
Det is eine prengel, dae vingtj gaer van alles aan.
benieuwen, benoewe (benoewtj, benoewdje, benoewdj)
Ich bèn benoewdj waat ze daovan zulle zègke.
benijden, benieje (benietj, beniedje, beniedj)
Óm zoeaväöl ieëlenj kóns se nemes benieje.
benoemen, beneume (beneumtj, beneumdje, beneumdj), benumme
benzine, benzien
bepalen, bepaole (bepaoltj, bepaoldje, bepaoldj)
berichten, besjeid zègke
Zèk mich besjeid es de vergadering doorgeit.
beroerte, beslaag
Ei beslaag gehadj höbbe.
bes, bieër (bieëre, bieërke)
Roeaj en zwarte bieëre.
beschaamd, besjaamdj
bescheiden, besjeie
bescheuren zich, zich besjuuere (besjuuertj, besjuuerdje, besjuuerdj), zich verriete (verrietj, verreet, verrete)
Zich verriete vanne lach.
beschuit, besjuut (besjute, besjuutje)
Besjuut mèt muuskes.
Emes ei besjuutje vore.
besef, bezej
Get zónger bezej doon.
Höbs se nog bezej?
Hae haet dao gein bezej van.
beslaan, beslaon
't Paerd beslaon.
Good beslage vuuer d'n daag kómme.
Good beslage zeen.
besluit, besloet
besmettelijk, besmèttelik (besmètteliker, besmèttelikst), smèttelik
Ei wit humme is erg besmèttelik.
Ei wit kemunieklèdje is hieël smèttelik.
besmetten, aanstaeke, besmètte, smètte (smètj, smèdje, gesmètj)
Ich huuer des se flink verkaodj bès, staek mich neet aan!
Waterpókke smètte.
best, bèst
Doe kóns bèst te voot gaon.
Miene bèste vrindj is verhoesdj.
Det kan de bèste gebuuere, mer de stómste 't ieëst!
bestaan, bestaon
Waas doe vertèls bestuit neet.
besteden, bestaeje (bestaetj, bestaedje, bestaedj)
Det is aan hum neet bestaedj!
bestrating, bestraoting
Uuever de bestraoting van Thoear braeke de toeriste häöre nak.
betalen, berappe (beraptj, berapdje, beraptj), betale (betaaltj, betaaldje, betaaldj)
Det kan ich neet berappe, det is mich te deur!
betamen, zich gehuuere (gehuuertj, gehuuerdje, gehuuerdj)
Det gehuuertj zich neet.
betekenis, beteikenis
beter, baeter, baeterder
Baeter erm mèt ieër es riek mèt sjanj.
Baeter slecht gevare es good gegange.
Hae is al get baeterder es gister.
beterschap, baetersjap
Emes baetersjap winse.
betrappen, trappere (trappeertj, trappeerdje, getrappeerdj)
Emes trappere op ein luuege.
betreffende, aangaondje
Ich wil nog get zègke aangaondje die kwestie.
betrekken, betrèkke
De locht is aan 't betrèkke.
Emes örges in betrèkke.
Det is mer betrèkkelik.
betrouwbaar, betroewbaar
Dae mins zuut t'r toch waal betroewbaar oet.
beu, käökmeug, kótsmeug
Sjei oet mèt dien gezeiver, ich bèn dich käökmeug.
't Gezanik kótsmeug zeen.
beugel, buuegel (buuegels, buuegelke)
Allewiel höbbe väöl kinjer eine buuegel.
beuren, buuere (buuertj, buuerdje, gebuuerdj)
Höbtj gae nog get gebuuerdj vuuer daen aoje kraom?
beurt, buuert
Doe bès ane buuert.
bevallen, gaje (gaatj, gaadje, gegaadj)
Det gaadje 'm waal.
bevelen, bevaele (bevaeltj, bevoeal, bevoeale)
Bevael dienen hóndj en blaf zelf!
bevriend, bevrindj
Wae zeen al jaore good bevrindj.
bevuilen, zich begaffele (begaffeltj, begaffeldje, begaffeldj), zich begaje (begaatj, begaadje, begaadj), zich beknoeaje, zich oetstrieke
Woea höbs doe gespuueldj, doe höbs dich zoea begaadj!
Doe höbs dich aardig beknoeadj mèt die roeaj bieëre.
Kindj, waat höbs se dich weer oetgestreke!
bewegen, bewaege (bewaegtj, bewaegdje/bewoeag, bewaegdj/bewoeage)
Ich haaj neet väöl plaats inne bös, ich kós mich klamp bewaege.
beweren, bewieëre (bewieërtj, bewieërdje, bewieërtj)
Waat se mich noe bewieërs, dao gluif ich gein poes van.
bewijzen, aantuine, bewieze
Tuin mer ins aan det 't zoea is.
Kóns se det ouch bewieze?
bewonderen, bewónjere (bewónjertj, bewónjerdje, bewónjerdj)
bewoner, bewoeaner (bewoeaners)
bewusteloos, verduseldj
De doef loeag verduseldj wie ze zich tieënge de raam op haaj gevloeage.
Es ich ’m tieëngekóm, houw ich ’m verduseldj.
bezem, baesem (baeseme, baesemke)
Mètte groeave baesem t’r uueverhaer gaon.
Es det waor is, den vraet ich eine baesem!
Laot 'm mer ins op eine baesem pisse!
bezeten, bezaete
Van d'n duvel bezaete zeen.
bezetten, bezètte
Dae stool is bezatte.
Die moor is bezatte.
bezig, doondje
Wacht effekes, hae is nog doondje.
bezoek, aanluip, bezeuk
Wae höbbe väöl aanluip gehadj.
Bie emes op bezeuk gaon.
De bezeukore zeen smiddigs en saoves.
bezuipen zich, zich bezoepe
Straol bezoeape zeen.
bezwaar, bezwaor (bezwaore)
Dao höb ich gein bezwaor tieënge.
bezweet, bezwètj
Hieël bezwètj zeen.
bibberen, razele (razeltj, razeldje, gerazeldj), riejere (riejertj, riejerdje, geriejerdj)
Staon te razele oppe bein.
Riejere wie eine kwakkert.
bibberig, razelig (razeliger, razeligst), riejerechtig
Hae stuit razelig oppe bein.
bidden, baeje (baetj, baedje, gebaedj)
Ooslevenhieër van ’t kruuts aafbaeje.
Baed mer det 't good geit.
De stoeatkop hingtj te baeje inne locht.
bidprentje, printje
Det is ei sjoean printje.
biechten, beechte (beechtj, beechdje, gebeechtj)
Det kums se dich nog aan ’t beechte, jóng.
Wae ginge ós ins inne maondj beechte.
Eine beechtstool.
bieden, beje (ich beej, doe beets/buts, hae beetj/butj, boeaj, geboeaje)
"Ich beej doezendj, waat buts dich?" "Jeh, ich höb twieëdoezendj geboeaje."
bier, beer (beer, beerke)
Ei pötje beer op zienen tied smaaktj good.
't Beer inne stevele höbbe staon.
Ei beerbuukske höbbe.
bierbrouwer, broewer (broewers, broewerke), bruier
Woea de bruier is, hooftj de bekker neet te zeen.
bierpap, beerpap, slemp, slemppap
Moder maakdje slemppap es wae verkaodj woeare.
biet, kroeat (kroeate, kruuetje)
De kroeate inkoele.
Eine kop wie ein kroeat höbbe.
Ein kroeat oetholle óm t'r ein lampion van te make.
big, bak (bagke, bekske)
De zoog haaj twelf bagke.
bij (1), bie (bieje, bieke)
insect
Dao haet mich ein bie gestoeake.
Eine biejekörf.
Eine biejesteek.
bij (2), bie
voorzetsel
Bie ós.
Good bie zeen.
Det kós t'r nog waal bie.
bijbel, biebel (biebels, biebelke)
bijdehand, biedehandj, flokker, vengig, vlokker
Ei flokker wècht.
Det jungske is ei vengig menke, dae zitj uueveral mèt zien naas bie.
Ei vlokker maedje.
bijeen, bie-ein
Doe höbs se neet allemaol mieë bie-ein!
Zich bie-einrape en weer wiejergaon.
Det huuertj bie-ein.
bijgeloof, biegelouf
bijkomen, biekómme
Hae waas efkes vanne werreld aaf, mer is noe weer biegekómme.
Ich bèn ei paar kilo biegekómme inne vekansie.
bijl, biel (biele, bielke)
De bielemenkes loupe vuuerop inne sjötterie.
bijleggen, bielègke
Ein ruzing bielègke.
Wae höbbe allemaol biegelagd vuuer 't cadeau.
bijna, bekans, bienao, haost
Det waas bekans raak!
't Is haost neet te geluive.
bijpraten, biekalle
Wiene kums se ins, wae mótte nog ins biekalle.
bijstand, biestandj
Inne biestandj loupe.
bijten, biete (bietj/bitj, beet, gebete)
Die twieë biete zich.
Zich örges de tenj op kepot biete.
Det bitj zich neet.
bijvoorbeeld, bevuuerbeeldj
bijziend, biezeendj
bijzonder, apaart, bezunjer, epaart
Det is get bezunjers.
Det is toch waal echt get epaarts.
bil, bats (batse, betske), kis (kisse, kiske)
Die haet ei paar dikke batse.
Sjuuf ins ein bats!
Van 't lang zitte kreeg ich stief kisse.
biljarten, biljare (biljaartj, biljaardje, gebiljaardj)
Ze gaon eder waek biljare.
binden, binje (bintj, bónj, gebónje)
Binj dich dien nistele.
Vreuger bónj men 't koeare achter de mejjers.
binnen, bènne
Es se de duuer toe duis, bès se bènne.
Hae haet 't van bènne wie ein geit 't vèt.
Hae is bènne.
binnenkort, bènnekort, ieërsdaags
Ieërsdaags kóm ich ins aan.
binnenplaats, plaats (plaatse, plaetske)
Wae zoeate lekker inne zón op 't plaetske.
binnenstebuiten, bènnesteboete, boetestebènne
Eine jas bènnesteboete drejje.
biscuitbodem, zaochte baom
Eine zaochte baom gevöldj mèt aerbieëre.
bisschop, bisjop (bisjoppe)
blaar, blaor (blaore, bläörke)
blaas, blaos (blaoze, bläöske)
blad, blaad (blajer, blaedje)
Ei greun blaedje.
Ein blaadloes.
bladerdeeg, sjilferdeig, sjilverdeig
bladeren, blajere (blajertj, blajerdje, geblajerdj)
Ich blajer smörges gaer door de gezèt.
bladluizen, meeldje
De wölleboeane zitte vol meeldje.
blaffen, kaffe (kaftj, kafdje, gekaftj)
D'n hónd kaftj, kiek ins waem dao is.
blauw, blaw
Blaw zeen vanne luuege.
Zoea blaw zeen es ein lei.
De blawwe breef.
blazen, blaoze (ich blaos, doe bleus, hae bleustj/bleusj, zie blaoze, bloos, geblaoze)
Blaos mich op miene rök.
Lèt mer op, hae bleustj zien pertie waal.
Emes de stoeaf oette kleier blaoze.
blazer, blaozer (blaozers, bläözerke)
De harmenieje höbbe gooj blaozers.
bleek (1), blas (blasser, blaste), bleik (bleiker, bleikst)
wit
Doe zuus t'r blas oet, bès se krank?
Zoea bleik zeen wie einen dook.
bleek (2), bleik (bleike, bleikske)
bleekveld
Vreuger lag m’n de was oppe bleik te druuege.
blij, blie (bliejer, bliest)
Zoea blie wie ei klein wècht.
blijven, blieve (blieftj, bleef, gebleve)
Ofwaal wae gaon heives, ofwaal wae blieve hie, zèk ’t mer!
blind, blindj
Blindj geboeare zeen.
Ein blinj flaaj.
Ich gaon blindj mèt.
blindedarm, blinjenderm
De blinjenderm waas óntstoeake.
bloed, blood
Det zitj mich in 't blood.
Zeut blood höbbe.
bloeden, bloje (blootj, bloodje, gebloodj)
Die wónj blieftj bloje.
bloedworst, bloodwoost
Bloodwoost mèt appelesjuve.
bloedzuiger, bloodzuger, negenuiger
bloei, bleuj, bluuj
De keseboum stuit in bluuj.
bloeien, bluje (bluutj, bluudje, gebluudj)
Blujendje blome.
bloem (1), bloom (blome, bleumke)
plant
Bleumkes plökke langs de waeg.
Blome-aerd.
Eine blomist.
bloem (2), bloom, mael
tarwemeel
bloemkool, bloomkoeal
blond, blóndj (blónjer, blónjst)
Det is ein blónj.
bloot, bloeat
Eine bloeaterik.
blootvoets, berves
Loup neet berves, mörge bès se krank.
blouse, bloes (bloeze, bluuske)
Ei roete bluuske aanhöbbe.
blut, keps
Ich bèn gans keps.
bodem, baom (bäöm, bäömke)
Die doeas haet geine baom.
Geine baom inne bóks höbbe.
Ein aerbieëreflaetje mèt ein hel bäömke.
boek, book (beuk, beukske)
't Book is al ómgedrage.
Och, dao kan ich ei book uuever sjrieve.
Hae waas bookhaojer.
boeket, bekèt (bekètte, bekètje)
Eine sjoeane bekèt blome.
boekweitmeel, bokesmael
Van bokesmael make ze bokeskook.
boer, boer (boere, buurke)
De stómste boere höbbe de dikste aerpel.
Waat de boer neet kèntj, det vritj d'r neet.
boeren (1), boere (boertj, boerdje, geboerdj)
Dae haet good geboerdj.
Achteroetboere.
boeren (2), boere (boertj, boerdje, geboerdj), oprupse (rupstj op, rupsdje op, opgerupstj)
een boer laten
Van redieze mós se dèk oprupse.
boerenkool, boeremoos, greun moos
boerenwormkruid, mupkeskroed, wormkroed
Mupkeskroed is ein vanne zeve kruje vanne kroedwès.
bof, bóf
De bóf is besmèttelik.
boffen, bóffe (bóftj, bófdje, gebóftj)
Wae höbbe gebóftj mèt 't waer.
bofkont, bófkóntj
bok (1), bók (buk, bukske)
dier
Aoj buk höbbe stief häör.
Ich höb det gedaon vuuer de bók zien kloeate.
Toen waas de bók vét.
bok (2), bók (buk, bukske)
lid van de Koninklijke Harmonie van Thorn
In Thoear höbs se geite en buk: mèt vastelaovendj zeen ze Geitebuk.
bokkenpoot, bókkepoeat
bokkenrijder, bókkeriejer
In Thoear wórt in 1775 eine bókkeriejer veroeardeildj.
De bókkeriejersbende.
bokkepruik, bókkepruuk
Zie haet de bókkepruuk op.
bokking, bögkem (bögkems, bögkemke)
Vuuer eine bögkem weurtj de pan neet opgezatte.
bol, bol (böl, bölke)
Kerstböl inne boum hange.
De sjöt haaj 't lèste bölke gemistj oppen Aoje Limburger.
bom, bóm (bómme, bumke)
Op aodjaorsdaag goeaje de jónges väöl mèt bumkes.
Dao kós waal ein bóm gevalle zeen!
bon, bón (bónne, bunke)
Doe mós 't bunke altied good beware vuuer de geransie.
bond, bóndj (bunj, bundje)
Bès doe lid vanne bóndj?
Bie de bóndj hóndsvoor hoeale.
De ein sjötterie van Thoear is bie de Remunjse bóndj en de anger bie de Wieërtse bóndj.
bonensoep, boeanesop
Öpke, döpke, boeanesöpke, öpke, döpke, knol.
bonk, bónk (bunk, bunkske)
Det is eine bónk van eine kaerel.
Bunk van aerpel höbbe.
Det zeen bunk van kaart die ich noe gekrege höb.
bont, bóntj
Bekèndj staon wie eine bóntjen hóndj.
Mèt vastelaovendj zeen t'r bóntje aovendje.
Van boeave bóntj en van ónger stróntj.
boodschappen, boeadsjappe, waar
Zoea waar, zoea geldj, zoea geldj, zoea waar.
boodschappentas, kallebas (kallebasse, kallebeske)
Eine kallebas vol waar.
boog, baog (bäög, bäögske)
Sjete mèt piel en baog.
Omdet d'r sjoew waas vuuer d'n hóndj leep d'r mèt ei bäögske óm 'm haer.
boom, boum (buim, buimke)
Eine boum van eine kaerel.
Doe kóns mich de buim in!
Eine boum vèltj neet vannen ieëste slaag.
boomgaard, bóngerd (bóngerde, bungerke)
Eine groeate bóngerd mèt appele- en paerebuim.
boomstronk, bóks
Es de boum is aafgezaegdj, blieftj de bóks zitte.
boon, boean (boeane, buuenke)
Ein boean duit wie eine gek, ze liktj lever inne stoeaf es innen drek.
Ei sjienheilig buuenke.
Buuenkes renge.
boord, boeard (boearde, bäördje)
Oma strikdje de bäördjes ane trui mèt veer naoldje.
boos, kollaerig, kwaod
boot, boeat (buuet, buuetje)
Op ’t kenaal vore vreuger väöl mieë buuet es noe.
bord (1), telder (telders, telderke)
eetbord
Det waas zoea lekker det wae d'n telder aflekdje.
Eine soptelder.
bord (2), bord (borde, bördje)
(verkeers)bord
Eine bördjesdraeger vanne sjötterie.
boren, boeare (boeartj, boeardje, geboeardj)
borreltje, dröpke
Gaer ei dröpke drinke.
borst, mem (memme, memke)
't Kindje de mem gaeve.
Ane echelste mem hange.
Aoj mem!
borstelen, beustele (beusteltj, beusteldje, gebeusteldj)
Lang haor mós se good beustele.
Ze zeen zich óngerein aan 't beustele.
borstkas, rubbekast
borstrok, kammezaol (kammezäöl, kammezäölke), liefke (liefkes)
Vreuger droge ze inne wintjer ei kammezäölke.
Ei wölle liefke.
bos, bos (bosse, böske)
Ei böske blome.
bot, sjink (sjinke, sjinkske)
Gaef d'n hondj eine sjink.
boter, bótter
Mètte vot inne bótter valle.
Bótterflaaj mèt gaele pudding.
Ein bótterbloom.
boterham, bótram (bótramme, bótremke), bótteram
Ein bótram mèt sjroeap.
Ein oeape en ein toe bótram.
Hae haet zich zien bótteram gekocht.
botvieren, oetkure (kuurtj oet, oetgekuurdj)
Hae kuurdje zich oet op d'n hóndj.
botweg, plómp-eweg
Hae zag det plómp-eweg.
bout, bout (buit, buitje)
Doe kóns mich de bout hakke.
bouw, boew
Dae boew is bekans klaor.
Inne boewvak höbbe väöl minse verplichtj vekansie.
Ein boewkieët.
bouwval, boewval, tispel (tispels, tispelke)
Die aoj koeaj is eine boewval.
't Weurtj hoeag tied det ze daen aojen tispel aafbraeke.
boven, boeave
Boeave en ónger.
Boeavenein.
Boeavenuuever.
bovendien, boetedet, daoboete
Des se te laat bès, wèts se, mer boetedet höbs se ouch nog de pepere vergaete.
bovenste, boeaveste, buuevelste
Doe bès de boeavestebèste vanne ungelste plank!
Doe bès de buuevelstebèste.
braadworst, braodwoost
Eine korte praek en ein lang braodwoost.
Doe, braodwoost!
braak, braok
Det stök landj liktj al jaorelang braok.
braam, braombieër
Geis se braombieëre plökke?
Eine braombieërestroek.
Brabant, Braobantj
Eine Braobenjer.
Hae is getrouwdj mèt ein Braobanse.
Braobans bóntj.
braden, braoje (ich braoj, doe breuts, hae breutj, braodje/brooj, gebraoje)
Zich ei stök pannaas braoje.
Eine braodkieëtel.
braken, kótse (kótstj, kótsdje, gekótstj), spieje (spietj, spiedje, gespiedj), uuevergaeve
Hae kótsdje lóng en laever oet.
Hae duit niks es spieje.
brand, brandj (brenj, brendje)
Get in brandj staeke.
Brandj ane lup höbbe.
De brandjpersessie.
branden, branje (brantj, brandje, gebrandj)
Branje wie ein hèl.
't Brantj neet!
Ei branjerig geveul.
brandweer, brandjwaer
brasem, brieësem
breed, breid (breier, breidst)
Ein brei straot.
Dae 't breid haet, lieëtj 't breid hange.
't Is zoea breid es 't lank is.
breedte, breidje
't Kumtj oette lingdje of oette breidje.
breien, breie (breitj, breidje, gebreidj), strikke (striktj, strikdje, gestriktj)
Mie moder strikdje zök op veer naoldje.
Strikgare.
Striknaoldj.
breken, braeke (ich braek, doe briks, hae briktj, zie braeke, broeak/braak, gebroeake)
Hae braak bienao ziene nak uuever de rotzooi.
Det briktj 'm nog ins op.
Hae briktj nog geine cent in twieë.
brem, brum (brumme, brumke)
Zich get brum aafsnieje.
brengen, bringe (bringtj, bracht, gebracht)
Wae höbbe de spies nao de bekker gebracht.
bretel, help (helpe, helpke)
Maak dich de helpe vast, de bóks zaktj dich aaf.
brief, breef (breve, breefke)
Det gaef ich dich op ei breefke.
Ei breefke van tieën.
brievenbus, brevebös
briket, brekèt (brekètte, brekètje)
Brekètte hoeale óm de staof te stoeake.
briletui, brilledoeas, sjei
Doot de bril inne sjei.
broeden, breuje (breutj, breudje, gebreudj)
De broek zitj de eier oet te breuje.
broei, breuj
Es de breuj in 't hui kwaam, vloeag de sjeur inne fik.
broeierig, breujerig
't Is breujerig werm.
broek, bóks (bókse, bukske)
Det is ei sterk stök in ein aoj bóks.
Zich ein bóks aanmaete die tieën maote te groeat is.
Haaj ich mer in mien bèste bóks gesjete.
broekriem, bóksereem
broekspijp, bóksepiep
broekzak, bóksetes
Ich staek mich de portemonnee inne bóksetes.
broer, broor (breurs, breurke)
Ich höb nege breurs en vief zösters.
bromfiets, brómmer (brómmers, brummerke)
brommen, brómme (brómtj, brómdje, gebrómdj)
Eine brómbaer.
bron, sprunk (sprunke, sprunkske)
Bie dae sprunk vins se 't water vuuer 't vieë.
brons, bróns
Ei brónze beeldj.
bronstig, breustig, gustig, töchtig
De zoog is breustig.
Die koe is gustig.
brood, broead (bruuej, bruuedje), wèk (wègke, wèkske)
Doe bès mich ei bruuedje!
Neet van kook toet broead kómme.
Ei rezienewèkske.
broos, kuuesper, sprok
Fien porselein en fien kristal is kuuesper.
Dae stek is erg sprok, dao kóns se neet op läöne.
brouwen, broewe (broewtj, broewdje, gebroewe)
Ein beerbroewerie.
brug, brök (brögke, brökske)
In 't wandellaantje höbs se väöl brökskes.
bruid, broed (broede, bruudje)
Det waas ein sjoean broed!
Doe bès mich ei bruudje!
Ein sjoean broed vèltj ouch waal ins inne koestróntj.
bruidegom, broedegóm
Broed en broedegóm.
bruikbaar, broekbaar
bruiloft, broeloft (broelofte)
Gein broeloft zoea klein of ze maaktj t'r waal ein.
bruin, broen (broener, broenst)
't Broen bakke.
Eine broene pater.
bruinachtig, broensig
Die broensige sjoon passe neet bie det pak.
bruisen, broese (broestj, broesdje, gebroestj)
Broesendj water.
brutaal, vrek (vrekker, vrekst)
Zoea vrek es de straot.
Eine vreklap.
buffet, befèt (befètte, befètje)
Mètte broeloft krege wae werm en kaod befèt.
bui, bies (bieze, bieske), buuj (buje, buke)
Ónger ’t fietse krege wae ein flinke bies t’r op.
Hae wachdje de buuj röstig aaf.
buigen, buige (buigtj, buigdje/boeag, gebuigdj/geboeage)
M'n mót 't tekske buige es 't jónk is.
D'n draod is gans geboeage.
buik, boek (boeke/buuk, buukske), pens (pense, penske)
Dae haet eine boek wie eine börgemeister.
Zien ouge woeare groeater es ziene boek.
Det kóns se dich op diene boek sjrieve.
buikpijn, boekpien, penspien
buis, buus (buze, buuske)
Ei buuske blood.
buiten, boete
Dao blief ich boete.
De was boete hange.
Gank dich neet te boete.
buitenaf, boetenaaf
Zie kumtj van boetenaaf.
Zie woeane boetenaaf.
buitenland, boetelandj
buitenlander, boetelenjer (boetelenjers)
Die is getrouwdj mèt eine boetelenjer.
buitenlandse, boetelanse
Hae haet zich ein boetelanse opgedaon.
buitenlucht, boetelocht
Gank efkes de boetelocht op es se wils rouke.
buitenom, boeteóm, boetenóm
buitenshuis, boeteshoes
Ze haoje 't fieëst boeteshoes.
buitenstaander, boetestenjer (boetestenjers)
buitenste, boeteste, butelste
bukken, bókke (bóktj, bókdje, gebóktj)
Zich bókke óm ei steinke oette sjoon te doon.
bult, boebel (boebels, boebelke), böltj (böltje, böltje), pókkel (pókkele, pukkelke)
Vreuger zoeags se mieë minse mèt eine böltj.
Ich zit vol mögkeböltje.
Doe kóns mich de pókkel roetsje.
bundel, bössel (bössele, bösselke), poes (poeze, puuske), wès (wèsse, wèske)
Ein bössel struue.
Ein poes blome.
Eine kroedwès.
bunder, boonder
Veer vrechte van 20 are is eine boonder.
bungelen, bómmele (bómmeltj, bómmeldje, gebómmeldj)
Ich zeen dich nog neet bómmele.
bunzing, vis (visse, viske)
Ein vis vange mèt einen aafgerichdjen hóndj.
Stinke wie ein vis.
burgemeester, börgemeister, börger
Eine börgemeister haet meistal väöl aanzeen.
Aan dich haje ze eine goje börgemeister!
bus, bös (bösse, böske)
Ei böshökske.
buurtbewoner, naober (naobers, naoberke)
Hae ging de naober aanzègke det groeatje doead waas.
Mèt naoberkinjer en naoberrinjer is m’n neet gaw bedroeage.