Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
taai, tej (tejjer, tejst)
Det vleis is tej, dao biet ich mich de tenj op kepot.
Det is ein tej!
taaitaaipop, paeperkokeman
Mèt Sinterklaos krege wae eine paeperkokeman.
taart, taart (taarte, taertje)
Ei roumtaertje.
Ei taartepumke.
taartschep, flajesjöp, taartsjöp
tabak, tebak, toebak
Hae ging door kappes en tebak.
Hae rouktj niks anges es toebak.
Det kumtj oet 't jaor toebak.
tachtig, tachentig, tachtig
tafel, taofel (taofels, täöfelke)
Zie mótte de täöfelkes nog lieëre.
tak, tak (tek, tekske)
M’n mót ’t tekske buige es 't jónk is.
takkenbos, krik, krikke, sjanse
tam, taam (tamer, taamst)
Dao zeen taam en wilj kerstaanjele.
Ei taam däölke.
tand, tandj (tenj, tendje)
Dae flot is mètte tenj, is ouch flot mètte henj.
Det is get vuuer achter einen hoealen tandj.
Vrouluujshenj en paerstenj moge noeat stilstaon.
tandenborstel, tandjebeustel
tandwiel, kampraad
tang, tang (tange, tengske)
Det stuit wie ein tang op ei verke.
Mèt zoean tang zoots se mer getrouwdj zeen.
tante, tant (tantes, tentje)
Och, dao kumtj tentje weer.
tapijt, karpèt (karpètte, karpètje), kerpèt, tapijt
tarwe, terf
Dao zitj spik inne terf.
Tervebloom.
Tervemael.
tas, tes (tesse, teske), kallebas (kallebasse, kallebeske), sjekosj (sjekosje, sjekösjke)
Eine kallebas vol waar.
Waat höbs dich ei sjiek sjekösjke!
tbc, tieëring
teen, tieën (tieën, tieënke)
Eine mins haet tieën vingers en tieën tieën.
Hae is gaw oppe tieën getroeaje.
teer (1), tieër
zacht
Det is ei tieër plentje.
teer (2), paek, tar, ter
pek
Tarzeip.
Dae mèt ter ómgeit weurtj t'r mèt besmètj.
tegelijkertijd, ampessant, impessant, innegang, tegeliekertied
Gank nao de bekker en den geis se ampessant ouch efkes bie de slechter aan.
Es se 't törp ingeis, brings se mich den innegang ei wèkske mèt?
tegen, tieënge
Vuuer of tieënge get zeen.
Hie-en-tieënge en dao-en-tösse.
Tieënge daen tied haet nog mennig veugelke gesjete, waat noe nog gei vötje haet.
tegendraads, dwaes, krangs, obstenaot, ströp-in, waes
Dien meining is krangs tieëngenuuever die vanne rest.
Ei kindje det ziene zin neet kriegtj, kan obstenaot zeen.
Zoea waes es struue.
tegenhouden, lètte (lètj, lèdje, gelètj), tieëngenhaoje
Waat lètj dich?
Waat hèltj dich tieënge?
tegenover, tieëngenuuever
Die woeandje bie ós tieëngenuuever.
tegenovergesteld, kontrarie, tieëngenuuevergestèldj
Ze haje raengel vuuerspeldj, mer kontrarie: de zón sjeen.
tegenvallen, tieëngevalle, vaore
Det zal 'm nog vaore, es d'r weer mót gaon wirke.
tegenwoordig, allewiel, allewieles
Allewiel is ’t drök oppe waeg.
Allewieles huuers se van alles.
tegoed, tegooj
Hae haet nog get tegooj.
tekeergaan, sjandale (sjandaaltj, sjandaaldje, gesjandaaldj), spoeze (spoestj, spoesdje, gepoesdj), tampieëste (tampieëstj, tampieësdje, getampieëstj), tempieëste
Lik neet zoea te sjandale.
Huuer 't boete ins spoeze.
Die woeare toet laat inne nacht nog aan’t tampieëste.
teken, teike (teikes)
Ich gaef ei teike es gae mótj inzètte.
tekenen, teikene (teikentj, teikendje, geteikendj)
Die koe is sjoean geteikendj.
Doe teikens al aardig.
Ein teikening.
tel, tèl (tèlle, tèlke)
Neet in tèl zeen.
Van d'n tèl aafgebracht zeen.
telkens, ederskieër, edere kieër
't Is ouch ederskieër 't zelfdje mèt dich!
tellen, tèlle (tèldje, getèldj)
Det tèltj neet.
Mieë getèldj zeen.
Dae is dao niks getèldj.
teren (1), paeke (paektj, paekdje, gepaektj), terre (tertj, terdje, geterdj)
zwart maken
In Thoear terre ze d'n óngerkantj vanne witte hoezer.
teren (2), tieëre (tieërtj, tieërdje, getieërdj)
leven
Op emes anges zien tes tieëre.
Tieërgeldj.
termijn, termien (termiene)
Hae haet zien termiene betaaldj.
Hae haet zien termien t'rop zitte.
Op termien kumtj det waal good.
terug, trök
Dao kóm ich op trök.
Haer en trök.
Dao höb ich neet van trök.
terugsturen, tröksjikke
tetanus, klem
't Paerd haet de klem.
tevergeefs, tevergaefs, vergaefs
Ich bèn alweer tevergaefs gekómme.
Vergaefse meute doon.
tevoren, t'r vuuere, tevuuere
tevreden, kóntent, tevreje
Woea vins se nog eine kóntente mins?
Doot dich mer kóntent.
thee, thieë
Vreuger haje ze altied losse thieë noe zitj t'r ouch in ei zekske.
theedoek, aafdruueghandjdook
Thorn, Thoear
Thoear blieftj Thoear, dao kan ós niks gebuuere!
Thorns, Thoearder, Thoears
Hae is eine echte Thoearder.
Wachtj uch vuuer Wèssemer kuuj, Grathemer windj en Thoearder vrouluuj!
Zie is ein geboeare Thoearse.
thuis, thoes
Bie ós thoes woeare wae mèt vieftieën kinjer.
tic, fiemel
Doe höbs eine fiemel!
tien, tieën
Tieën tieëndje is ein.
Eine mins haet tieën vingers en tieën tieën.
tijd, tied (tieje, tiedje)
Tied maaktj graas, zón maaktj hui.
Ich höb dich in tieje neet mieë gezeen.
De langsten tied gehadj höbbe.
tijdig, betieds, betieje, oppentied
Zèk mich det betieds.
Kums se mich oppentied hoeale, anges kómme wae te laat.
tik, tets (tetse, tetske), tits
Emes ein tits gaeve.
tikkertje, naoluiperke
De kinjer spuueldje naoluiperke.
tillen, höffe (höftj, höfdje, gehöftj), löchte (löchtj, löchdje, gelöchtj), luchte
Kóm ins mèt höffe!
Löcht die taofel ins mèt op!
Kóns doe deze zwaore zak luchte?
timmeren, tummere (tummertj, tummerdje, getummerdj)
Eine tummerman.
Bie d'n tummerman kóns se dich get sjaefsel bie-eindoon.
tintelen, tintjele (tinteltj, tintjeldje, getintjeldj), zóngele (zóngeltj, zóngeldje, gezóngeldj)
Mien henj tintjele vanne kaoj.
Mien bein zóngele mich.
tippen, tuppe (tuptj, tupdje, getuptj)
Dao kóns doe neet aan tuppe.
toch, dennoch
Al haet ze mich ane duuer gezatte, dennoch haoj ich van häör.
tocht, trèk
Stank neet innen trèk.
tochten, trèkke (trèktj, trok)
Waat trèktj 't hie, doot de vinster ins toe.
Naeve de kirk is 't ei groeat trèkgaat.
toegangshek, breer (brere, breerke)
Vergits se neet ’t breerke toe te doon?
toegeven, naogaeve
't Doordje get lang, mer ich mós 'm naogaeve, toen waas 't waal tegooj.
toen, toen, wie
Wie wae heives ginge, raengeldje ´t flink.
Wie wae klein woeare, spuueldje wae nog väöl oppe straot.
toepen, toepe (toeptj, toepdje, getoeptj)
Róndj Keesmes woor t'r óm knien en braodwoost getoeptj.
toer, toer (toere, tuurke)
Uuever zien toere zeen.
Emes d'n toer make.
Nao 't aete sluueptj hae altied ei tuurke.
toeteren, fäöpe (fäöptj, fäöpdje, gefäöptj), toete (toetj, toedje, getoetj), tute
Doe mós ouch fäöpe es se ómme bocht kums.
Doe mós waal toete es se langs kums mèt diene noewen auto.
toilet, huuske, kakdoeas, sjiethuuske, toilet, wc
Op 't huuske zitte.
Hae is zeker de gezèt aan ’t laeze oppe kakdoeas!
Vreuger gings se boete nao 't sjiethuuske.
tol, kókkerel (kókkerelle, kókkerelke), pómpernel (pómpernelle, pómpernelke), póppernel
Zich drejje wie eine kókkerel.
De kinjer houwdje häöre pómpernel det d'r tirveldje.
tollen, pómpernelle (pómperneltj, pómperneldje, gepómperneldj), póppernelle
Geis se mèt póppernelle in 't Akkerwelke, want hie oppe stein geit 't neet.
ton, tón (tónne, tunke)
Ein zeiktón en zweitveut stinke drie oor inne windj.
toneel, tenieël (tenieëlke)
De kinjer spuueldje tenieël inne graasj.
toneelspeler, tenieëlspuueler
Det is ein echte tenieëlspuuelster!
tong, tóng (tónge, tungske)
Haaj ich mich de tóng mer aafgebete!
Bès se dien tóng kwiet?
toom, toum (toume)
Hae kós 't paerd neet in toum haoje, 't ging 'm oppe luip.
toon, toean (toeane, tuuenke)
Dae haet eine sjoeane toean op ziene tuba.
Toean haoje.
toonladder, gam
Dae kan nog neet de gam spuuele, dae mót nog väöl oefene.
top, tóp (tóppe, tupke), tup
Ich sneej mich in 't tupke vanne vinger.
toppen, tóppe (tóptj, tópdje, getóptj), tuppe
Boeane tóppe.
Het haet zich de haor laote tuppe.
toren, toeare (toeares, tuuerenke)
Hoeag vanne toeare blaoze.
tortelduif, lachdoef
tot, toes, toet
Toes se klaor bès.
Van hie toet dao.
Toet noe toe geit 't good.
totaal, gans, herstikke, ram, ratsj
Gans op zeen.
Ram vanne wap zeen.
Miene fiets is ratsj verslete.
touw, touw (touwe, tuike)
Get mèt ei tuike toebinje.
Tuikespringe.
traag, traog (traoger, traogst)
Zoea traog wie dikke stróntj.
traan, traon (traone, träönke)
Kóm mer, den druueg ich dich dien träönkes aaf!
trammelant, ambras
Waat toch einen ambras óm niks!
trap, trap (trappe, trepke)
Ein trapleier.
't Kuueketrepke.
trede, traej (traej/traeje)
Ich waas net ei paar traej van hoes, toen ’t begós te raengele.
treden, traeje (ich traej, du treuts, hae treutj, wae traeje, gae traetj, zie traeje, trooj, getroeaje)
Traej mich neet oppe tieën.
't Landj aaftraeje.
Gaw oppe stert gertroeaje zeen.
treffen, treffe (ich tref, doe trufs, hae truftj, wae treffe, tróf, getróffe)
’t Is eine zeldjen tref det se ’m trufs.
Wae höbbe ós bie de kirk getróffe.
Det truftj!
treiteren, traetere (traetertj, traeterdje, getraeterdj), transenere (transeneertj, transeneerdje, getranseneerdj)
Sjei oet mèt det getranseneer.
trekken, riete (rietj, reet, gerete), trèkke (trèktj, trok, getrokke/getrocht)
Riet dao neet zoea wildj aan.
Waem geit die ker trèkke?
Dae waeg trèktj zich lank.
treuzelen, treuzele, zokke (zoktj, zokdje, gezoktj)
Zit toch neet zoea te zokke.
troebel, tórbel
Tórbel beer.
troef, troef
Det is ermood troef.
"Waat is troef?" "Herte!"
troffel, troefel (troefele, trufelke)
trom, tróm (trómme, trumke)
Waat d'n hemel gaeve kós, sloog d'r op zie trumke.
Eine trómstek.
trombone, trombón (trombóns)
trommel, trómmel (trómmels, trummelke)
Ei bótterammetrummelke.
Ei keukskestrummelke.
trommelen, trómme (trómtj, trómdje, getrómdj)
De sjötterie kumtj aangetrómdj.
Wie ’t laat genóg waas, trómdje ze op heives aan.
trompet, trómpöt (trómpötte, trómpötje)
troon, troean (troeane, truuenke)
Hae zitj wie eine kuuening op ziene troean.
troost, troeast, truuest
Inne Kepel ónger de Linje is troeast en genaezing te vinje, volges ’t gebed.
troosten, troeaste (troeastj, troeasdje, getroeastj), truueste
trots, gruuets (gruuetser, gruuetst)
Ich bèn gruuets op dich.
trottoir, stoep (stoepe, stuupke)
De kinjer zoeate op 't stuupke ein ieske te aete.
trouw, troew (troewer, troewst)
Hae kiektj dich aan wie eine troewen hóndj.
tuig, tuug
Det is tuug vanne richel.
Eine reem van tuuglaer.
tuimelen, toemele (toemeltj, toemeldje, getoemeldj), tumele
Vanne trap aaf toemele.
tuin, gaard (gaarde, gaerdje)
Waat höbs dich eine sjoeane gaard.
Ich höb mer ei klein gaerdje.
tuinboon, wölleboean
tuit, täöt, tuitel
Hae kaltj mich ein täöt ane kop.
Dae koffiepot haet eine lange tuitel.
tule, tuul
Vreuger woeare petticoats van tuul.
tussen, tösse
Twieë geluive op ei kösse, dao sluueptj d'n duvel tösse.
Ich höb t'r flink tösse gezaete.
tussenbeide, tössebei
't Waas mer good det Marie tössebei kwaam.
twaalf, twelf
Óm twelf oor loetj 't middig.
Twelfdjerlei.
twee, twieë
't Mets snietj aan twieë kantje.
Det is zoea zeker es twieë en twieë veer is.
Mèt twieë wuuerd kalle.
tweede, twieëdj, twieëdjes
Hae wórt twieëdj.
tweeling, twieëling (twieëlinge)
Zie höbbe dao twieë twieëlinge.
tweestemmig, twieëstummig
Zie zónge det leedje twieëstummig.
twijfelen, twiefele (twiefeltj, twiefeldje, getwiefeldj)
Ich twiefel dao neet aan!
Eine twiefelieër.
Twiefelechtig.
twintig, twintjig
Toet twintjig is gruje, toet fieërtig is bluje, toet sestig is staon en nao sestig vergaon.