Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
oefenen, eksersere (ekserseertj, ekserseerdje, ge-ekserseertj)
De sjötterie is aan 't eksersere op 't voetbalveldj.
Det weurtj nog eksersere aan die täöfelkes, jóng.
of, ofwaal
Ofwaal wae gaon heives, ofwaal wae blieve hie, zèk ’t mer!
ofschoon, ofsjoean, sjoeans, wiewaal
Sjoeans ’m det verboeaje waas, is d’r toch gegange.
Wiewaal ich gein zin haaj, ging ich toch mèt.
ogen, tuine (tuintj, tuindje, getuindj), uige (uigtj, uigdje, ge-uigdj), ouge
Det tuintj good.
Det uigtj neet.
ogenblik, ougeblik (ougeblikske)
Höbs se ein ougeblikske?
Ohé en Laak, Oea en Laak
oksaal, ekzaol
't Koear zingt oppen ekzaol.
oktober, oktoeaber
De brandjpersessie is eder jaor in oktoeaber.
olie, oealie
D’n daeke bracht 'm d’n Heiligen Oealie.
Oet ein oealievaetje kóns se geine wien tappe.
om, óm, ómme
Óm en óm tuike springe.
Ómmebuuert, ómstebuuert.
'm Flink óm höbbe.
oma, groeatje, groeatmoder, gruuetje, oma
Groeatje woeandje vreuger bie ós in.
omdat, ómdet
omdraaien, ómdrejje
Doe mós de zaak neet ómdrejje.
Es d'r det huuerdje, drejdje d'r zich óm in zie graaf.
omelet, eierekook
omgeving, ómgaeving (ómgaevinge), ómtrèk
In de wiejen ómtrèk waas t'r nemes te zeen.
omheen, ómhaer
Hae kós t'r neet mieër ómhaer.
omheining, toen
't Paerd waas oette wei, want d’n toen waas kepot.
omhoog, ómhoeag
Ómhoeag en ómlieëg.
omkijken, ómkieke
Dao höbs se gein ómkieke haer.
't Kiektj al ins óm.
omkleden zich, zich ómkleie, zich ómtrèkke
Trèk dich ins óm, wae mótte dalik gaon.
omlaag, ómlieëg
omleggen, ómlègke
Ze gaon de waeg ómlègke.
omruilen, ómrule, ómtoese
De bóks is te groeat, ich gaon ze weer ómtoese.
omslaan, ómslaon
't Waer sloog hieëlemaol óm.
omslag, ómslaag
Einen ómslaag aan ein bóks.
omstander, ómstenjer (ómstenjers)
Nemes vanne ómstenjers stoeak ein handj oet bie det óngelök.
omtrek, ómtrek
omvliegen, ómvlege
D'n tied is ómgevloeage.
omweg, ómwaeg
Wae pakdje einen ómwaeg.
omwoelen, ómvreutele
De möl höbbe mich de ganse gaard ómgevreuteldj.
omzetten, ómzètte
Ich höb deze maondj väöl ómgezatte.
't Haet weer de ganse kamer ómgezatte.
omzomen, bäöre (bäörtj, bäördje, gebäördj), ómzuime
Ei kleid bäöre mèt biaisbandj.
De mat ómzuime.
onbegrijpelijk, ónbegriepelik
onbehaaglijk, óngemoodj
Zich óngemoodj veule.
Dae itj zich óngemoodj.
onbekend, ónbekèndj
Ónbekèndj maaktj ónbemindj.
onbeleefd, ónbelaefdj
onbeschoft, ónbesjóftj
onbezorgd, ónbezörgdj
Zie geit ónbezörgdj door 't laeve.
onder, ónger
Sjrief ’t mer ónger dien sjoon.
Hae liktj ónger.
Emes ónger zien doeve sjete.
onderaan, óngeraan
Óngeraan beginne.
onderbroek, óngerbóks
Ein ketoene óngerbóks.
onderdak, óngerdaak
ondergaan (1), óngergaon (geit ónger, ging ónger, is óngergegange)
De zón geit óm acht oor saoves ónger.
ondergaan (2), óngergaon (óngergeit, óngerging, óngergange)
doorstaan
Zie haet ein zwaor operasie óngergange.
ondergoed, lievendj, óngergood
't Lievendj flakertj ane draod.
ondergronds, óngergrónds
Óngergrónds wirke.
onderhemd, liefke, lievendj, óngerhumme
Ei wölle liefke.
onderhoud, óngerhaod
Mien uiteke mós vuuer óngerhaod nao de graasj.
Ein óngerhaodsbuuert.
onderhouden (1), óngerhaoje (hèltj ónger, heel ónger, óngergehaoje)
Emes ónger water haoje.
onderhouden (2), óngerhaoje (óngerhèltj, óngerheel, óngerhaoje)
Det hoes is good óngerhaoje.
onderkant, óngerkantj
D'n óngerkantj mót boeave.
onderkomen (1), óngerkómme
verblijf
Höbs se al óngerkómme vuuer d'znaovendj?
onderkomen (2), óngerkómme
verwaarloosd
Det hoes is gans óngerkómme.
onderneming, óngernumming
onderrok, óngerrok
Doe vlags, d'n óngerrok kumtj dich óngeroet.
onderscheiding, óngersjeiing
Ein kuueninklike óngersjeiing kriege.
onderste, óngerste, ungelste
Ich mót 't weite, al kumtj d'n ungelste stein boeave.
ondersteboven, d'ungelsteboeave, óngersteboeave, ungelsteboeave
Ich waas t'r gans van d'ungelsteboeave.
ondertussen, óngertösse, óngerwiel
Hae duit zich waal fien vuuer, mer óngertösse […. ]
onderuit, óngeroet
Óngeroet gaon.
Van óngeroet de pan kumtj de dikste sop.
onderweg, óngerwaeg, óngerwaeges
Höbs se óngerwaeg ge-unjerdj?
onderwijs, óngerwies
onderwijzer, meister, óngerwiezer
onderzoek, óngerzeuk
ondeugend, óndäögendj
Ein óndäögendj jungske of maedje.
ondiep, óndeep, dreig
Op die plaats is de bieëk erg dreig.
oneens, ónins
oneerlijk, ónieërlik
oneven, ónaeve
Det is geinen ónaeve mins.
Det stuit dich neet onaeve.
Hae haet nog noeats ein ónaeve woeard gezagd.
ongebruikelijk, óngebroekelik
ongebruikt, óngebroektj
ongedierte, gevuchel, meeldje, óngedeerte, óngesiefer
Es se somers boete zits, vluugtj dich gevuchel óm dien oeare.
De wölleboene zitte vol meeldje.
Waat is t'r boete ein óngesiefer mèt dit vochtig werm waer.
ongeduldig, óngedöldjig
ongegeneerd, óngezjeneerdj
Óngezjeneerdj käöke.
ongehoord, óngehuuerdj
ongelegen, óngelaege
Kóm ich óngelaege?
ongelijk, óngeliek
Doe höbs óngeliek.
ongelofelijk, óngeluifelik
ongelovig, óngeluivig
Einen óngeluivige Thoeamas.
ongeluk, óngelök (óngelökke, óngelökske)
Ein óngelök kumtj te paerd en geit te voot.
Óngelökkigerwies.
ongemak, óngemaak
Vanwaege ’t óngemaak vanne kinjerköpkes is in Thoear ei rollaterpaad aangelagd.
ongemakkelijk, óngemaekelik
De benk inne kirk zitte óngemaekelik.
ongemanierd, óngemeneerdj
ongeschikt, óngesjiktj
ongeschoren, óngesjoeare
ongetwijfeld, óngetwiefeldj
ongevaarlijk, óngevieërlik
ongeval, ónval (ónvalle)
Hae kan neet wirke want hae haet ónval.
ongeveer, bekans, intrintj, óngevieër, oppenaard, zoeaget
Ich höb ’t geldj intrintj bie-ein.
Ich höb oppenaard dezelfdje jas es dich.
Thoear liktj zoeaget 15 km van Remunj aaf.
ongevoelig, óngeveulig
ongewenst, óngewinstj
ongewijd, óngewiedj
Vreuger móste de óngeduipdje kinjer in óngewiedje gróndj begrave waere.
ongewoon, óngewuuen
ongezond, óngezóndj
ongezouten, óngezaote
Emes óngezaote de waorheid zégke.
onhandig, ónhenjig
onhebbelijk, ónhöbbelik
onkosten, ónköste
Väöl ónköste höbbe.
onkruid, ónkroed, puine, sjeetsmael
Ónkroed vergeit neet.
Sjeetsmael gaeje tösse de kroeate.
onlangs, lèsaan, ónlangs
Hae is lèsaan nog bie ós gewaes.
onleesbaar, ónlaesbaar
onmenselijk, ónminselik
onmogelijk, ónmäögelik
onnodig, ónnuuedig
onnozel, ónnuuezel
Einen ónnuuezele kraag.
Mèt Onnuuezele Kinjer (op 28 december).
't Is mich nog te ónnuuezel det ich t'ruuever kal.
onpaar, ómp
Doe höbs ei paar ómpe zök aan.
onplezierig, ónplezerig
onraad, ónraod
onrechtvaardig, ónrechtvaerdig
onrust, ónröst
Det is de ónröst zelf.
Väöl ónröst inne prie höbbe.
ons (1), oos
Oos kindj.
Oos hoes.
ons (2), óns (óns, unske)
100 gram
Doot mich mer ein unske mieë.
onschuldig, ónsjöldjig
Ein ónsjöldjig gezicht trèkke.
Zoea ónsjöldjig es ei pasgeboeare kindj.
onsmakelijk, ónappetietelik
Det zuut t'r ónappetietelik oet.
ontbijtkoek, paeperkook
ontbreken, faele (faeltj, faeldje, gefaeldj), mankere (mankeertj, mankeerdje, gemankeerdj), óntbraeke
't Faeltj 'm aan minsekènnis.
Dao mankeerdje nog ei paar man toen wae móste beginne.
Die óntbriktj 't aan niks.
ontcijferen, óntsiefere
Det handjsjrift kóns se neet óntsiefere.
ontevreden, ónkóntent, óntevreje
Einen ónkóntente mins.
ontgaan, óntgaon
Det is mich gans óntgange.
Dao óntgeit ’m niks.
ontgelden, misnete
Hae haet 't mótte misnete.
Waat de kop vergitj, mótte de bein misnete.
onthouden, ónthaoje
Det hóbs se good ónthaoje!
ontslaan, óntslaon
ontslag, óntslaag
ontsmetten, óntsmètte
ontstaan, óntstaon
Wie is Thoear óntstange?
ontsteken, óntstaeke
Ich höb ein óntstoeake oear.
onveranderd, ónverangerdj
onverdeeld, ónverdeildj
Einen ónverdeildje boedel.
onverdiend, ónverdeendj
onvergeeflijk, ónvergaefelik
onvergetelijk, ónvergaetelik
onverhoeds, ónverheuds
onverschillig, ónversjillig, vuueraeveväöl
Doot ins mèt en zit t'r neet zoea vuueraeveväöl bie.
onverstandig, ónverstenjig
onverwachts, paaf, patsj
Hae veel paaf oppe gróndj.
Ich houwdje 'm patsj vuuer zien moel.
onverzorgd, ónverzörgdj
onvoldaan, ónvoldaon
Ein ónvoldaon geveul höbbe.
onvolwassen, kak, katsj, ónvolwasse
Det maedje is nog get kak.
Det jungske is nog katsj.
onvoordelig, ónvuuerdeilig
onvriendelijk, ónvrintjelik
onweren, ónwaere (ónwaertj, ónwaerdje, ge-ónwaerdj)
onwetend, ónweitendj
onze, oos, oze
Oos moder, oze vader.
Ozen auto.
Onze-Lieve-Heer, Levenhieër, Ooslevenhieër, Slevenhieër
Slevenhieër van 't kruuts baeje.
Onze-Lieve-Vrouw, Ooslevrouw, Slevrouw
Ooslevrouw Ónger de Linje.
onzin, bazel, brazel, ónzin, wawwel, wazel
Doe mós mich geine bazel verkoupe!
Waat einen ónzin höbt gae veil.
Waat höbbe wae gelache mèt dae sjaele wazel.
oog, oug (ouge/uig, uigske)
Ei ziepoug höbbe.
Haet t'r ein uigske op dich?
oogst, ougst
oogstrontje, waegesjieter
Ich höb eine waegesjieter aan mien oug.
oogvuil, pups (pupse, pupske)
Pupse inne ouge höbbe.
ooievaar, oeajevaar (oeajevaars, oeajevaerke)
ooit, oeats
"Höbs se oeats zoeaget gezeen?" "Nae, det höb ich nog noeats gezeen."
ook, onnog, ouch, ouch nog
Höbs se alles gehadj, kómtj det onnnog.
oom, oeame (oeames, uuemke)
In Zampert woeantj nog ein uuemke van mich, 't tentje is al doead.
oor (1), oear (oeare, uuerke)
lichaamsdeel
Emes de oeare vanne kop aete.
Ei loupendj oear höbbe.
Det is ein vot mèt oeare.
oor (2), oear (oeare, uuerke)
handvat
't Uuerke van ein koffietas.
oordeel, oeardeil (oeardeile)
Dae is nimmieë krank, dae haet ei laeve wie ein oeardeil.
oorlog, oearlog (oearloge, oearlögske)
De kinjer spuueldje oearlögske.
oorsprong, oearspróng
Van oearspróng kumtj d'r oet Thoear.
oorzaak, oearzaak (oearzake)
De doeadsoearzaak.
oosten, oeaste
De zón kumtj op in 't oeaste.
Oeastewindj.
Oeastelik.
op, op
Mèt emes get op höbbe.
Dees sjoon zeen oppen hóndj.
Oppe lappe gaon.
opbreken, opbraeke
Det zal dich nog opbraeke!
De straot is opgebroeake.
opdraaien, opdrejje
De wèkker opdrejje.
Örges vuuer opdrejje.
opeen, opein
Stapel die stein ins tegooj opein.
Dae twieëling liektj opein wie twieë dröppele water.
opeens, opins
open, oeape
De duuer stuit dao altied wagewied oeape.
Oeapegaat, bès se soms inne kirk geboeare?
De kop neet oeapedoon.
openen, oeapene (oeapentj, oeapendje, ge-oeapendj), uuepene
De uuepening vanne noew sjoeal.
opener, oeapener (oeapeners), uuepener
Ei fleske beer oeapene mètte uupener.
openlucht, oeapelocht
De harmenie gaaf ei konzaer inne oeapelocht.
ophef, alterasie, ambras, behej, meriel, poeha
Maak toch neet zoeaväöl ambras óm zoea bietje!
Waat ei behej!
Maak neet zoea'n meriel!
ophitsen, aankisse, opjense
Pas op of ich kis dich d'n hóndj aan.
ophogen, huuege (huuegtj, huuegdje, gehuuegdj)
De aerpele huuege.
ophopen, ophuipe
Det werk huiptj zich mer op.
ophouden, oetsjeie, ophaoje
Sjei mich oet!
Hae is mètte zaak oetgesjeidj.
Haoj ins op, 't is good gewaes.
opklaren, opklaore
't Waer klaortj gelökkig weer op.
opkomen, opkómme
Det kwoeam inins bie mich op.
Vuuer emes opkómme.
Ich kan de Kloeasterberg neet mieër opkómme.
opleveren, sjaffe (sjaftj, sjafdje, gesjaftj), sjuve (sjuuftj, sjuufdje/sjoeaf, gesjoeave)
Waat sjaftj det?
Waat sjuuftj det?
oplichten, betoepe, bezeike
De zaak aan 't betoepe zeen.
Ze höbbe mich betoeptj.
Emes bezeike woea d’r bie stuit.
oplopen, oploupe
Ich höb mich ein kaoj opgeloupe.
Mien veut zeen flink opgeloupe.
Zulle wae same oploupe?
opnemen, opnumme
Zie haet ’t hieël geldj opgenómme.
opnieuw, opnoew, oppernoew
Det mós se oppernoew doon.
opnoemen, opnumme
Waem duit allemaol mèt? Num mich die name ins op!
oprispen, oprupse, opstoeate
Van redieze mòs se dèk oprupse.
't Aete stuuetj mich op.
opruimen, oprume
opscheplepel, opsjöplieëpel, sjöplieëpel
opscheppen, opsjöppe, stense (stenstj, stensdje, gestenstj), strónse (strónstj, strónsdje, gestrónstj), stute (stuutj, stuudje, gestuutj)
Hae is weer aan 't opsjöppe uuever zienen auto.
Dao mós se neet zoea mèt strónse.
Wied van hoes is 't good stute!
opschieten, opsjete
Sjeet ins op, ich höb neet alle tied!
opschuiven, opsjuve
Sjuuf ins 'n bats op!
opspelden, opspange
Ein medalie opspange.
Emes get opspange.
opstaan, opstaon
Ein opstaondj kraegske.
Einen opstaondje randj.
Stank ins op!
opsteken, opstaeke
De haor opstaeke.
Ein segrèt opstaeke.
opstoken (1), opstoeake
verbranden
Aerpelelouf opstoeake.
opstoken (2), opstuike
opruien
Doe mós die kinjer neet zoea opstuike.
opstropen, opstruipe
De moewe opstruipe.
optreden, optraeje
Neel en Nel höbbe hieël get kieëre opgetroeaje.
opvliegend, klaerig
Ei klaerig menke, dae dich de pis law maaktj.
opvouwen, opvaoje
De was opvaoje.
Noe kónne wae ós waal opvaoje.
opwarmen, opwerme, opwörme
Es se te laat kums, kriegs se opgewörmdj aete.
opzij, opzie
Get opzie lègke vuuer d'n aojen daag.
Opziesjuve.
oreren, pelavere (pelavertj, pelaverdje, gepelaverdj)
Waat ei gepelaver!
oud, aod (aojer, aodst)
D’n Aoje Limburger is nog noeat in Thoear gewaes.
Det is ei sterk stök in ein aoj bóks.
Ein aoj zoes.
ouderdom, aojerdóm
M’n mót d’n aojerdóm ieëre.
ouders, aojers
Mien aojers laeve nog allebei.
ouderwets, aojerwèts
Aojerwèts en noewerwèts.
oudewijvenbal, aodwieverbal
Höbs se de kleier al bie-ein vuuer 't oad wieverbal?
oudoom, nónk
Nónk Harie is miene paeter.
ouwehoeren, aojbette (aojbetj, aojbedje, geaojbetj), aojhore (aojhoortj, aojhoordje, geaojhoordj)
Wae höbbe sjoean geaojhoordj aan ’t befèt nao de rippetiesie.
oven, oeave (oeaves, uueveke)
Eine brikke-oeave en eine rinkoeave.
Doe mós neet tieënge eine bakoeave gape.
over, uuever
't Is uuever.
Uuever ein oor.
Doe bès nog neet bie Oeal uuever!
overal, uueveral
Uueveral en nörges.
Uueveral mètte naas inzitte.
overall, uueveral
Einen uueveral aanhöbbe bie 't wirke.
overdag, uueverdaag
overdenken, prakkedinke
Dao mót ich nog ins uuever prakkedinke.
overdrijven (1), uueverdrieve (uueverdrieftj, uueverdreef, uueverdreve)
te ver gaan
Doe mós neet zoea uueverdrieve.
overdrijven (2), uueverdrieve (drieftj uuever, dreef uuever, is uuevergedreve)
't Ónwaer is uuevergedreve.
overeenkomen, oethaoje, uuevereinkómme
Wae höbbe oetgehaoje det neet mieër te doon.
Wae kómme neet uueverein.
Det kumtj uueverein.
overgeven, kótse (kótstj, kótsdje, gekótstj), spieje (spietj, spiedje, gespiedj), uuevergaeve
Hae kótsdje lóng en laever oet.
't Wècht duit niks es spieje.
Ich waas ellenjig, ich höb de hieël nacht uuevergegaeve.
overgordijn, uuevergerdien (uuevergerdiene, uuevergerdienke)
Uuevergerdiene en glaasgerdiene.
overhalen, uueverhoeale
Emes uueverhoeale óm get te doon.
overheen, uueverhaer
Örges uueverhaer kómme.
Zich örges uueverhaer zètte.
overhemd, uueverhumme
overhoop, uueverhoup
Met emes uueverhoup ligke.
overig, uueverig
overkant, geenszie, geinszie, uueverkantj
Van geinszie de Maas kómme.
Hae woeantj ane uueverkantj.
overkoken, uueverkoeake
Mèlk koeaktj gemaekelik uuever.
overkomen (1), uueverkómme (uueverkumtj, uueverkwaam, uueverkómme)
gebeuren
Det mót dich mer uueverkómme.
overkomen (2), uueverkómme (kumtj uuever, kwaam uuever, uuevergekómme)
Oet Amerika uuevergekómme zeen.
overleggen, uueverlègke
Det mót ich ieëst uueverlègke.
Höbtj gae det al uueverlagd?
Good uueverlèk is 't halve werk.
overlopen, uueverloupe
De kraan waas neet toegedrejdj, d’n ummer leep uuever.
overmorgen, uuevermörge
overrijp, mörg (mörger, mörgst), snotriep
Ein mörg paer smaaktj dèk nog lekker.
overschot, mieëres, uueversjot
De mieëres kriegs doe.
overslaan, uueverslaon
Slaotj mich mer uuever.
oversteken, uueverstaeke
Det is ei drök kruutspuntj óm uuever te staeke.
overtrekken (1), uuevertrèkke (trèktj uuever, trok uuever, is uuevergetrokke)
voorbijgaan
't Ónwaer trok uuever.
overtrekken (2), uuevertrèkke (uuevertrèktj, uuevertrok, uuevertrokke)
De steul zeen opnoew uuevertrokke.
overtuigen, uuevertuge (uuervertuugtj, uuevertuugdje, uuevertuugdj)
Ich höb 'm uuevertuugdj van zien óngeliek.
Oet uuevertuging örges vuuer of tieënge zeen.
overweg (1), uueverwaeg
spoorwegovergang
De buim vanne uueverwaeg woeare toe.
overweg (2), uueverwaeg
Good mèt emes uueverwaeg kónne.
overwerken, uueverwirke
Ich mót vandaag uueverwirke.
Uueverwirktj zeen.
overzien, uueverzeen
De sjanj is neet te uueverzeen.