Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
na, nao
Nao Paose.
Zoea vuuer en te nao mót ich dao toch aan dinke.
Op Tjieu nao waas ederein dao.
naad, naod (näöj, näödje)
Zich oette naod wirke.
Det is op ’t näödje geloupe.
Ze uuever die näöj kriege.
naaien, nejje (nejt, nejdje, genejdj)
Zich ei klèdje nejje.
Ich veul mich genejdj.
Ein nejdoeas, ei nejmesjien, ein nejster, ein nejnaoldj.
naakt, naaks (naakser, naakst)
Eine naakse petroean.
Ich höb sjöppeboer naaks.
Alles geit, behalve eine naakse inne tes pisse.
naald, naoldj (naoldje, näöldje)
Ein naoldj vaeme.
Zoea sjerp zeen wie ein naoldj.
Eine naoldjekoeaker.
naam, naam (name, naemke)
Emes mèt naam en toenaam neume.
naamsdag, naamsdaag, naamfieëst
Vreuger veerdje m'n ziene naamsdaag in plaats van ziene verjaordaag: den haats se naamfieëst.
naar, nao
Nao ónger en nao boeave.
Nao m'n zaet […]
naarmate, naomaote
Naomaote m'n 't dèkker haet gedaon, geit 't baeter.
naartoe, haer, opaan
Det is good, den gaon ich dao mèt dich haer.
Woea geis se haer?
Woea geis se opaan?
naast, bezieje, naeve
De Wingerd liktj bezieje de kirk.
Naeve 't pötje pisse.
"Woea is niks?" "Bie ós naeve, want dao woeantj nemes."
nabij, naobie
Óm en naobie twieëhóngerd.
nacht, nacht (nachte, nechske)
Nog twieë nechskes slaope, den is 't Sinterklaos.
Zoea lieëlik wie de nacht.
nachtmis, nachtmès
Mèt Keesmes nao de nachtmès gaon.
nachtvlinder, roevogel
nadat, naodet
Naodet wae gewanjeldj haje, ginge wae ein ieske aete.
nadeel, naodeil
Naodeil en vuuerdeil.
Örges naodeil van höbbe.
nadenken, naodinke, prakkedinke
Dao mót ich nog ins uuever prakkedinke.
naderhand, naoderhandj
Ieës vónj d'r 't good, mer naoderhandj kwaam hae t'r op trök.
nadruk, naodrök
Doe mós dao neet zoea de naodrök op lègke.
Naodrökkelik.
nagel, nieëgel (nieëgels, nieëgelke)
Geine nieëgel höbbe óm aan zie gaat te kratse.
Waat höbs se dien nieëgel sjoean gelaktj!
Det is eine nieëgel aan zien doeadskist.
najaar, naojaor
Op ’t naojaor en in ’t vuuerjaor.
nakomer, naokómmer (naokómmers, naokummerke)
Nao dik tieën jaor kwaam nog ei naokummerke.
nalatig, naolaotig, naolestig
namiddag, nammedig, naomiddig
D'znammedig kóm ich vuuer te kaarte.
De nammedig begintj óm drie oor.
narcis, paosbloom
nasleep, naosleip
Det zaekske haet nog eine lange naosleip gekrege.
De sleip is lank, mer de naosleip is langer.
nat (1), naat (nater, naatst)
Mèsnaat zeen.
Emes mètkriege mèt eine nate vinger.
Neet väöl naat make.
nat (2), naat
vloeistof
Dae koffie is net ziepnaat.
Det is eine pot naat.
natuurlijk, neteurlik
Neteurlik is det zoea!
nauwelijks, klamp, kwaolik
Ich waas klamp bènne of 't begós te raengele.
Doe kóns ’m kwaolik verstaon.
nauwkeurig, nej (nejjer, nejst)
Det kumtj zich neet zoea nej.
navel, navel (navels, naevelke)
'Kóns se zwumme?' 'Jao, mètte navel door de zavel, mètte piezel door de kiezel.'
navenant, naovenantj
Dao is alles naovenantj.
Hae wirktj hel, mer naovenantj verdeentj d'r neet.
nee, nae
"Nae" höbs se, "jao" kóns se kriege.
Miene "nae" is net zoea good es diene "jao".
neef, naef (naeve, naefke)
Alle naeve en nichte woeare ouch genuuedj.
Eine paersnaef.
neer (1), nieër
Op emes nieërkieke.
Neer (2), Naer
Neeritter, Itter
neerslachtigheid, mismood
Mich is de mismood aan 't lief.
negen, nege
Eine negenuiger.
nek, nak (nek, nekske)
In det hoes briks se de nak uuever de rotzooi.
't Aete neet door de nak kriege.
Doe bès eine sjoeane zeiverzak, doe houwts mich weer get oet dae nak.
nemen, kriege (kriegtj, kreeg, gekrege), numme (numtj, nóm, genómme), pakke (paktj, pakdje, gepaktj)
Krieg dich nog ei stök flaaj.
M’n mót ’t numme wie ’t kumtj.
Pak dich mer ein bótram mèt vuuer óngerwaeges.
nergens, nörges
Dao is nörges noeats niks.
Zich nörges get van aantrèkke.
nest, nèst (nèster, nèsje)
Die veugelkes zeen zich ei nèsje aan 't boewe.
Ei verwindj nèst.
net (1), nèt (nètte, nètje)
vlechtwerk
Ein haornètje, ei vèsnètje.
net (2), krek, net
Det geit mer krek.
Hae waas net op tied.
netel, netel (netele, netelke)
Mèt zien vot inne netele valle.
Loeas hoonder lègke ouch waal ins inne netele.
neuken, póppe (póptj, pópdje, gepóptj), vogele (vogeltj, vogeldje, gevogeldj)
Ein pópnel.
Dae wiltj vogele, kan ouch vlege.
neus, naas (naze, naeske)
Emes de naas oetsnoeve.
Örges ein fien naas vuuer höbbe.
Ein noewsjieërige naas.
niemand, geine, nemes
Ich höb vandaag nog geine gezeen.
Det is eine nemes.
nier, neer (nere, neerke)
Get ane nere höbbe.
Es se last van neerstein höbs, mós se väöl drinke.
niet, neet
Neet ónaeve.
"Kan ich neet" liktj op ’t kirkhof en "wil ich neet" liktj t'r naeve.
Det weit ich zoeanet nog neet.
niets, niks
Waem niks van zich maaktj, is ouch niks.
Det is neet niks.
Woea niks is, kan nog get kómme.
nietsnut, niksnöt, niksnötter
nietwaar, wah, waor, waortj, worre
Jaomer, wah?
Det is mich toch get, waor?
Doe kums toch, worre?
nieuw, noew (noewer, noewst)
Eine noewen hood.
In 't noew zeen.
Hagelnoew.
nieuwjaar, noewjaor
Zalig Noewjaor, zeen de waofele klaor, zeen ze good gelöktj, den gaef mich mer ei stök.
nieuws, noets
Höbs se nog noets?
Det is good noets.
nieuwsgierig, noewsjieërig, vengig
Noewsjieërige naze mèt lang sterte!
Neet zoea vengig zeen, doe kums waal ane buuert.
Waat ein vengnaas!
niezen, neeste (neestj, neesdje, geneestj)
Es emes neestj, zaes se "God zaengeltj dich".
De perike inne gróndj huuere neeste.
Neespoejer.
nijd, nied
Det is haat en nied óngerein.
nijptang, nieptang
Dao höbs se de nieptang vuuer nuuedig.
node, noeaj
Det doon ich noeaj.
nodig, nuuedig, vandoon
Höbs se nog get nuuedig?
Hae mós zoea nuuedig weer es lèste bènnekómme.
Det höb ich neet vandoon.
noemen, neume (neumtj, neumdje, geneumdj), numme
Emes mèt naam en toenaam neume.
Het numtj zich allewiel mèt ziene maedjesnaam.
nog, naog, nog
"Höbs se die aoj foto's naog?" "Ich höb nog neet gezócht."
nok, vees (vese, veeske)
De doef zaat oppe vees.
non, begien (begiene, begienke), nón (nónne, nönke), zöster (zösters, zösterke)
Begiene zeen neet wie ze sjiene.
Det zeen mich men, die begiene.
De zösters van Greuneberg deje de bewaarsjoeal.
nood, noead
Hoeage noead höbbe.
Nog get achter de handj haoje vuuer es de noead ane man kumtj.
Eine noeadheilige.
noodgedwongen, noeadgedwónge, van sjanjewaege
Van sjangewaege móste ze verhoeze.
nooit, noeats, vanzelaeve neet, vanzelaevesdaag neet
Det zeen ich noeats gebuuere.
Noeats vanzelaeve.
noorden, noearde
noot (1), noot (neut, neutje)
vrucht
Dao vónj ich gein neut aan.
Es se neut wils aete, mós se ’t krake neet vergaete.
Ich bèn weg: de neut!
noot (2), noeat (noeate, nuuetje)
muzieknoot
Hae kan nog gein noeat laeze.
nootmuskaat, besjaot, mesjaot, nootbesjaot
Oppe spruutjes mós se get besjaot doon.
nors, gallig
Eine gallige mins.
notenboom, noteboum
Ónger eine noteboum is 't good unjere.
nu, noe
Alla, kóm noe, wae gaon!
nuchter, neuchter
Oppe neuchtere maag.
Zoea neuchter wie ei pasgeboeare kaof.
nummer, nómmer (nómmers, nummerke)
Emes op nómmer höbbe.