Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
familie, femielie (femielies)
Wae zitte mèt de heël femielie bie-ein.
fatsoen, fetsoen
Haod dien fetsoen!
In fetsoen bringe.
Oet good fetsoen kós ich 'm det neet vraoge.
fatsoeneren, fatsenere (fatseneertj, fatseneerdje, gefatseneerdj), fatsoenere
fatsoenlijk, fatsuunlik, fetsoenlik
Zoea kóns se neet mètgaon, klei dich ins fetsoenlik.
februari, fibberwarie, fibrewarie
feeks, kernalie
Det is ein echte kernalie!
feest, fieëst (fieëste, fieësje)
Fieëste wie de bieëste!
Eine fieëstdaag.
fiets, fiets (fietse, fietske)
Op einen aoje fiets mós se 't lieëre.
Waat höb ich noe aan miene fiets hange?
figuur, feguur (fegure, feguurke), figuur
Waat ei feguur!
fijn, fien (fiener, fienst)
Örges ein fien naas vuuer höbbe.
Det is ei fien kindje.
Eine fienpreuver.
fijngevoelig, fiengeveulig
fijt, fiet
Zie haet de fiet ane vinger.
finaal, fenaal
Dae fiets is fenaal verslete.
fladderen, flakere (flakertj, flakerdje, geflakerdj)
Toen d’n hóndj blafdje, flakerdje de hoonder door de koeaj.
De lakes flakerdje ane wasdraod.
flanel, flenel
Tösse flenelle lakes slieëptj 't zich good.
flapuit, flaeres (flaerese, flaereske), flares
Och, doe gekke flares!
flauw, flaw (flawwer, flawst)
't Aete is flaw.
flauwekul, wawwel, wazel
Waat höbbe wae gelache mèt dae sjaele wazel!
flauwerik, flawwerik
flauwte, flawte, flauwdje
flikflooier, flikfloeajer, kóntjekroeper
flirten, sjanse (sjanstj, sjansjde, gesjanstj)
Haats dich sjans?
Det is eine echte sjansemaeker!
fluim, fluum (flume, fluumke), klark (klarke, klerkske)
fluimen, klarke (klarktj, klarkdje, geklarktj)
Klarke, dao haje de boere ein hendje van!
fluisteren, fluustere (fluustertj, fluusterdje, gefluusterdj)
Hie moogs se neet hel-op kalle, allein mer fluustere.
fluiten, fluite (ich fluit, doe flöts, hae flötj, zie fluite, floeat/flödje, gefloeate/geflötj)
Dao kóns se nao fluite.
Det kan fluite nao zien duite.
Ei veugelke det te vreug flötj, kriegtj uueverdaag de kat.
fluitje, feep (fepe, feepke )
Ei feepke van struue.
't Feepke vanne ballon.
fluitketel, moear (muuer, muuerke)
Zèt de moear mèt water ins oppe staof.
fluweel, floer
Ein floere bóks.
foetelen, foetele (foeteltj, foeteldje, gefoeteldj)
T'r ein hendje van höbbe óm te foetele.
foeteren, sakkere (sakkertj, sakkerdje, gesakkerdj)
Waat kós mien opa sakkere es ‘t ‘m tieënge zaat.
Sakkerdju.
Sakkerloeat.
fooi, foeaj (foeaje, fuuejke), kieërgeldj
foppen, vernäöke (vernäöktj, vernäökdje, vernäöktj)
Dae haet ós sjoean vernäöktj.
fornuis, fernuus (fernuze, fernuuske)
Ei fernuus en ein vrouw moge noeats oetgaon.
fortuin, fertuun, fortuun
Dae haet zie fertuun gemaaktj.
Ei fortuun verdene.
foto, foto (fotoos, feuteke)
Ein aod zwart-wit feuteke van vreuger höb ich van ' m gekrege.
fout, faeler (faelers, faelerke), fout (foute, fuitje)
Kiek oet, des se neet dezelfdje faeler maaks.
Dao zitj ei fuitje in 't stóf.
Fuitjes óngedaon make.
framboos, framboeas (framboeaze, frambuueske)
Dao zitte al framboeaze ane struuk.
franc, frang (frange/frangs, frengske)
Vuuer d'n euro woeare t'r Belzje en Franse frangs.
franje, fraanjel (fraanjele, fraenjelke)
Det maedje haet fraanjele aan zie kleid.
Fransman, Fransoos (Fransoze, Fransuueske)
fratsen, fratse, spuchte, tuuen
Fratse veil höbbe.
Doe mós gein gekke spuchte oethoeale.
Hoeal gein gekke tuuen oet, menke!
frezen, fraeze (fraestj, fraesdje, gefraesdj)
frommelen, froemele (froemeltj, froemeldje, gefroemeldj)
Pepeer opfroemele.
frons, fróns (frónse, frunske)
fuchsia, belleplantj
fuik, foek (foeke, fuukske)
De foek zètte óm vès te vange.
Wae reje ós dao in ein foek!