Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
raad, raod
Zich geine raod weite.
Emes raod gaeve.
raadsel, raodsel (raodsels, räödselke)
Emes ei räödselke opgaeve.
raap, reub (reube, reubke)
Dae kreeg eine kop wie ein reub.
Die sjoon zeen ram oppe reube.
Gaef 'm mer neet teväöl geldj, det geit toch mètte reube de pot in.
rabarber, rebarber
Rebarberflaaj mèt gruuemelkes.
rad, raad (rajer, raedje)
Doe höbs eine slaag in 't raad.
Zoea gek wie ei raad.
't Viefdje raad ane wage zeen.
raden, raoje (ich raoj, doe reuts, hae reutj, gae raotj, raodje/rooj, geraoje)
Det is dich geraoje.
"Raotj mich good" zag ’t maedje, "mer raoj ’t mich neet aaf."
Det wiltj neet geraoje zeen.
radijs, redies (redieze, redieske)
Voeas redieskes höbbe.
rafel, raofel (raofels, räöfelke)
De raofels hange ane piepe vanne bóks.
Det stóf is aan 't raofele.
rakelen, raokele (raokeltj, raokeldje, geraokeldj)
Raokel ins in 't veur.
De fiets raokeltj inne kèttingkas.
rammelaar, rammelieër (rammelieërs, rammelieërke)
rand, randj (renj, rendje)
Det waas op 't rendje.
ranzig, gessig
Gessig spek.
rap, róps
Det höbs se róps gedaon.
rat, rat (ratte, retje)
Rattekroet.
Eine rattestert.
ratel, ratel (ratels, raetelke)
Vanaaf Witte Dónderdig toet Paoszaoterdig twelf oor trokke de kinjer mèt kleppers en de ratel door Thoear.
rauw, raw (rawwer, rawst)
ravotten, kuite (kuitj, kuidje, gekuitj)
De kinjer kuidje oppe koutsj.
razen, raoze (raostj, raosdje, geraosdj)
Bès se oetgeraosdj?
Raozernie.
recht, recht (rechter, rechst)
De sjötte stónge kaesrecht.
Noe stank ins recht.
rechts, rechs
Hie mós se nao rechs.
rechtuit, paaf, rechtoet
Emes paaf get in 't gezicht zègke.
Dae zaet 't tenminste altied rechtoet.
reden, reje (rejes)
Örges ein gooj reje vuuer höbbe.
redetwisten, zich stechele (stecheltj, stecheldje, gestecheldj), straeve (straeftj, straefdje, gestraefdj), zich strieje (strietj, striedje, gestriedj)
Zie stecheldje zich de gansen daag.
Lik neet zoea te straeve!
Dao dörf ich mich neet óm te strieje, want ich weit 't neet zeker.
ree, rieë (rieëje, rieëke )
reeks, rieëmsel (rieëmsels, rieëmselke), rits, streen
Oppe sjoeal móste wae einen hieële rieëmsel vraemdje wuuerd lieëre.
Die höbbe dao ein hieël rits kinjer.
reepje, reifel (reifels, reifelke), vedzel (vedzels, vedzelke)
Pak dich det reifelke flaaj nog mer.
Snie mich ins ei vedzelke sjónk aaf.
regelmatig, regelmaotig, slaagmaesig
Slaagmaesig kwaam d'r te laat.
regen, raengel
Zie gezicht stuit op zeve daag raengel.
Dae trèktj zich nörges get van aan en sjödj alles van zich aaf wie einen hóndj de raengel.
Eine raengelbaog.
regenbui, bies (bieze, bieske), raengelbies
Ónger 't fietse krege wae ein flinke bies t'rop.
regendruppel, raengeldröppel
regenen, raengele (raengeltj, raengeldje, geraengeldj)
Es de zón sjientj en ’t raengeltj, is ’t kirmes inne hèl.
't Raengeltj, ’t zaengelt, de panne waere naat, dao kwoeame twieë seldäötjes, die vele op häör gaat.
regenworm, perik (perike, perikske), perink
Emes de perike oette naas hoeale.
Hae huuertj de perike neeste.
Zoea flaw es eine perik zeen.
reine-claude, ringeloeate, ringelotte
Ringeloeate zeen lekker proeme.
rek, rèk (rèkke, rèkske)
Det bitje was kan op 't rèkske.
rekel, raekel (raekels, raekelke)
Eine raekel en ein moor.
rekenen, raekene (raekentj, raekendje, geraekendj)
Aojer minse kónne baeter oette kop raekene den jóngere.
rekening, raekening (raekeninge, raekeningske)
rekken, rèkke (rèktj, rèkdje, gerèktj)
Tied rèkke.
repeteren, rippetere (rippeteertj, rippeteerdje, gerippeteerdj)
De harmenieje van Thoear rippetere op zóndigmörge.
repetitie, rippetiesie (rippetiesies)
Zie bleve nog lang oet nao de rippetiesie.
rest, klats (klatse/kladze, kletske), mieëres
Dao is nog ei kletske pudding uuever.
Hae drónk alle kladze oet.
De mieëres kriegs doe.
reuk, ruuek (ruuekske)
Linjebluuj haet eine lekkere ruuek, mer kestanjelebluuj ruuktj ieëmelijk.
reuma, rimmetiek, rummetiek
rib, rub (rubbe, rubke)
Niks oppe rubbe höbbe.
Ze uuever die rubbe kriege.
ribbel, rubbel (rubbels, rubbelke)
Behang mèt ei rubbelke.
Ein gerubbeldje sprei.
ribfluweel, mansjester
Ein mansjester bóks.
riek, reek (reke, reekske)
riem, reem (reme, reemke)
De bóks ophaoje mèt eine reem.
riet, reet (rete, reetje)
Ich höb gei good reetje oppe klarinèt.
rieten, rete
Ei rete daak.
Ein rete manj.
rij, rie (rieje, rieke)
Inne rie staon.
Ze neet allemaol op ein rie höbbe.
rijden, rieje (rietj, reej, gereje), vare (ich vaar, doe veurs, hae veurtj, zie vare, voor, gevare)
Sinterklaos rietj mèt zie paerd op ’t daak.
Zie veurtj mèt d'n auto nao häör werk.
Mètte kinjerwage gaon vare.
rijgen, riege (riegtj, reeg, gerege), traochele( traocheltj, traocheldje, getraocheldj), vaeme (vaemtj, vaemdje, gevaemdj)
De nejster traocheldje de panjer vuuer ’t passe aanein.
Kralle vaeme.
rijggaren, rieggare, traochelgare
rijk (1), riek (rieker, riekst)
Zoea riek zeen es 't water deep is.
Sjatriek.
rijk (2), riek (rieke, riekske)
land
't Riek vuuer zich allein höbbe.
rijkelijk, riekelik
Wae wórte dao riekelik óntvange.
Wae woeare riekelik op tied.
Rijksweg, Riekswaeg
De Napoleonswaeg weurtj ouch Riekswaeg geneumdj.
rijmen, rieme (riemtj, riemdje, geriemdj)
Det riemtj neet.
rijp (1), riep (rieper, riepst)
De aerbieëre zeen nog neet riep.
rijp (2), riep
Laat inne hèrfst liktj t'r riep op 't veldj.
rijpen, riepe (rieptj, riepdje, gerieptj)
De gaest begintj al te riepe.
rijst, riest
Riestepap mèt kenieël en broene sókker.
rijtuig, rietuug
rillen, zich hoevere (hoevertj, hoeverdje, gehoeverdj), riejere (riejertj, riejerdje, geriejerdj), zich sjoevere
Hae hoevertj zich vanne kaoj.
De kemuniekentjes riejerdje vanne kaoj in die dun klèdjes.
Dao mós ich mich van sjoevere.
rillerig, sjoeverechtig
't Is sjoeverechtig waer.
rimpel, frunsel (frunsele, frunselke), rumpel (rumpels, rumpelke)
Frunsele in ’t gezicht höbbe.
ring, rink (ring, ringske)
riskeren, riskere (riskeertj, riskeerdje, geriskeerdj), waoge (waogtj, waogdje, gewaogdj)
Hae waogdje niks, daoróm woeag hae de gansen hanjel.
Ich waogdje mich neet boete mèt det ónwaer.
roede, rooj (roje, reutje)
De rooj vanne gerdiene.
Wieväöl rooj gróndj zeen det?
roepen, rope (ich roop, doe reups, hae reuptj, zie rope, ich reep, zie repe, gerope)
Op emes rope.
Doe kums wie gerope.
Dao reuptj dich eine.
roepnaam, roopnaam
De roopnaam kan angesters zeen es de duipnaam.
roeren, reure (reurtj, reurdje, gereurdj)
Reur ins inne sop.
Beslaag reure.
Ich bèn 't reurend mèt dich ins.
Roermond, Remunj
In Remunj loupe de hunj mètte stert uuever de grunj.
roest, ros, rost
roesten, rosse (rostj, rosdje, berostj/gerostj), roste
Miene fiets waas nao ei jaor al gans berostj.
roet, root
De sjouw zitj vol root.
Ónger 't root zitte.
roggemeel, rogkemael
Rogkemaelsepap.
rok, rok (rök, rökske)
Ei roete ploeajerökske.
roken (1), pave (paaftj, paafdje, gepaafdj), rouke (rouktj, roukdje, gerouktj)
Dae paaftj get eweg.
Dao kan de sjouw neet van blieve rouke.
Vreuger roukdje väöl mansluuj de piep.
roken (2), ruike (ruiktj, ruikdje, geruiktj)
vlees of vis roken
Geruikdje sjónk.
Geruikdje bógkem.
Ruikvleis.
romig, roumig (roumiger, roumigst)
rommel, rómmel
rond, róndj (rónjer, rónjst)
Róndj en gezóndj.
Ein rónj taofel.
ronde, rundje (rundjes)
De Rundje van Thoear weurtj allang neet mieë gereje.
rondje, rundje (rundjes)
Ei rundje gaeve inne kefee.
Zien dageliks rundje make.
rondom, róndjóm
Róndjóm de pómp spuueldje kinjer.
rondtollen, tirvele (tirveltj, tirveldje, getirveldj)
De kinjer houwdje häöre pómpernel zoea hel det d'r tirveldje.
ronduit, plat-eweg, róndjoet
Emes róndjoet zègke woea 't op stuit.
Róndjoet gezagd.
rood, roead (roeajer, roeadst)
Geine roeaje cent höbbe.
Ein hödje roead moos.
Veurroead.
roof, rouf
rook, rouk
Dao geit niks oet es de rouk.
rookvlees, ruikvleis
Ein bótram mèt ruikvleis.
room, roum
Ei roumtaertje.
roomboter, gooj bótter
roos, roeas (roeaze, ruueske)
Slaope wie ein roeas.
Ringe, ringe roeaze, de bótter inne doeaze, de eier inne kaste, mörge zulle wae vaste, uuevermörge sjäöpke slachte, det zal rope:'bèh'.
Roeazeroead.
rooster, roeaster (roeasters, ruuesterke), ruuester
rot, rot (rotter, rotst)
Rot zeen toet oppe kits.
Zoea rot es kaaf.
Zoea rot wie snoef.
rouwbrief, doeadsbreef
roven, rouve (rouftj, roufdje, geroufdj)
rozenkrans, österke, roeazekrans
Ein österke inne tes höbbe.
De roeazekrans baeje.
rozijn, rezien (reziene, rezienke)
Waofels mèt reziene.
rozijnenbrood, rezienewèk
rug, kraomenak, poekel, pókkel, rök (rögke, rökske)
't Kindj oppe kraomenak zètte es ’t meug is.
Doe kóns mich de pókkel roetsje!
Blaos mich op miene rök!
ruggengraat, rögkegraot, rögkestrank
Eine rögkestrank höbbe.
rui, ruizel, ruzel
De hoonder zeen ane ruizel.
ruien, ruizele (ruizeltj, ruizeldje, geruizeldj), ruzele
De kat ruizeltj erg.
ruiken, ruke (ruuktj, roeak/ruukdje, geroeake)
Ich roeak 'm al op einen aafstandj.
ruilen, rule (ruultj, ruuldje, geruuldj), toese (toestj, toesdje, getoestj)
Ich zooj mèt nemes wille toese.
ruim, rejaal (rejaler, rejaalst), ruum (rumer, ruumst)
Ich waas rejaal op tied dao.
Ruum van tevuuere.
ruimte, ruumdje (ruumdjes)
ruis, roes (ruuske)
Huuers se det, dao zitj eine roes in.
ruisen, roese (roestj, roesdje, geroestj)
ruit, roet (roete, ruutje)
ruiten, roete
Ei roete klèdje.
Hae troefdje mich aaf mèt roetenaos.
Roetenaos, roetekuuening/roetenhieër, roetevrouw/roetedam, roeteboer.
ruk, róf, sjars
Wae make det in eine róf aaf.
Hae leep in eine sjars van Thoear nao Mezeik.
rund, rindj (rinjer, rindje)
De rinjer zeen oette wei en zitte ane kroeate.
rundvlees, rinsvleis
Rinsvleis en verkesvleis.
rups, roeps (roepse, ruupske)
rust, rös, röst
Gein röst inne prie höbbe.
Emes mèt röst laote.
rusten, röste (röstj, rösdje, geröstj)
rustig, kaduuk, keduuk, röstig
Haod dich keduuk!
ruw, roew (roewer, roewst), vrieë (vrieëjer, vrieëst)
Det is eine roewe bliksem.
Vrieë henj.
Vrieë waer.
ruzie, ruzing (ruzinge, ruzingske)
Ruzing zeuke.
Slaondje ruzing höbbe.
Eine ruzingmaeker.