Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
kaak, kaak, rake
Mien rake zeen kepot, want mie gebeet pastj neet good mieër.
kaal, kaal (kaalder, kaalst)
Dae haet eine kale kop.
Dao is 't kale-smale.
Eine kalen Hollenjer.
kaars, kaes (kaese, kaeske)
Dae is de kaes oetgegange.
Hae luiptj nog zoea recht wie ein kaes.
Ei kaeske opstaeke inne kepel.
kaart, kaart (kaarte, kaertje)
Ein bestoeake kaart.
Ram vanne kaart zeen.
Hae lieëtj zich inne kaart kieke.
kaas, kieës (kieëze, kieëske)
Ein sjuuf kieës.
Laot dich de kieës neet vanne bótram aete.
Örges geine kieës van gegaete höbbe.
kachel, staof (staove, stäöfke)
Raokel de staof ins op!
Koeale hoeale óm de staof te stoeake.
kaf, kaaf
Höbs doe kaaf inne kop?
Zoea rot es kaaf.
kalf, kaof (kaover, käöfke)
't Kaof drejtj zich.
Waat bès dich ei kaof!
Kaofsvleis.
kalkoen, sjroet (sjroete, sjruutje)
Ein lieëlike aoj sjroet.
Eine sjroethaan.
kalven, kaove (kaoftj, kaofdje, gekaofdj)
De koe haet gekaofdj.
Dao kan gein koe kaove of hae mót t’r bie zeen.
kam, kamp (kem, kemke)
Alles uuuever eine kamp sjaere.
Zich de haor keime mèt eine kamp.
kameel, kemiëel (kemieële, kemieëlke)
Pas mèt Driekuueninge zatte wae de kemieël en de kuueninge in ’t stelke.
Doost höbbe wie eine kemieël.
Doe stómme kemieël!
kamer, kamer (kamers, kaemerke)
De gooj kamer.
't Kinjerbèdje stóng op 't kleinste kaemerke.
kameraad, kammeraod (kammeräöj, kammeräödje)
kamillethee, kemillethieë
Kemillethieë is good es se blaore inne móndj höbs.
kammen, keime (keimtj, keimdje, gekeimdj)
't Is slecht keime es se gein haor höbs.
kan, kan (kanne, kenke)
Ei kenke mèlk.
kandelaar, kaeseluchter (kaeseluchters), kandelieër (kandelieëre, kandelieërke)
kandijsuiker, bossókker
Bossókker zoeat vreuger aan ei tuike.
kaneel, kenieël
Op riestepap huuertj kenieël en broene sókker.
kaneelstok, kenieëlstaaf
Eine kenieëlstaaf kuips se oppe kirmes.
kanjer, knajer (knajers)
Inne Joeaster Koele zitte mich knajers van vèsse!
kanon, kenón (kenónne, kenunke), knón
Zoea zaat es ei knón.
Knónnezaat zeen.
kant (1), kantj (kenj/kantje, kentje), zie (zieje)
zijkant
Det löktj van geinskenj.
Doe kóns mèt 'm alle kenj oet, behalve de goje.
Ein zie spek.
kant (2), kantj (kentje)
weefsel
Ei taofellake mèt eine sjoeane randj van kantj.
Einen óngerrok mèt ei kentje.
Ei kantje mötske.
kantoor, kentoear (kentoeare, kentuuerke)
Hae haet kentoear aan hoes.
't Wisselkentuuerke bestuit neet mieë.
kapel, kepel (kepelle, kepelke)
Thoear is riek aan veldjkepelkes.
Noejaorsnacht huuers se allebei de meziekkepelle spuuele in Thoear.
kapelaan, kaplaon (kapläöns, kapläönke), keplaon
Kepläönke deej de mès.
kapot, kepot
"Dao is mich ei verke kepot gegange", zag de boer.
Ze höbbe mich kepot gekaartj.
kar, ker (kerre, kerke)
De ker is mich vuuer de vot gesjörgdj.
Ónger de ker kómme.
't Zeen altied dezelfdje die de ker trèkke.
karamel, kermel (kermels/kermelle, kermelke)
Bie ’t grabbele raapdje de kinjer toete vol kermelle.
Zelfgemaakdje kermelpudding is ’t lekkerste mèt slaagroum.
karbonade, kermenaaj
Ei stök kermenaaj braoje.
karnemelk, bóttermèlk
Bóttermèlk en kattestróntj make 't hert gezóndj!
karper, kerp (kerp, kerpke)
Ich höb ei paar kerp gevange.
karrespoor, vaarleis
Es se dao wils fietse, mós se dich inne vaarleis haoje.
karton, kertóng (kertónge, kertungske)
Doot dich die aafgedrage kleier mer in ’n kertónge doeas.
kast, kast (kaste/kes, kesje)
Eine kast van ein hoes.
Ei kuuekekesje.
kastanje, kerstaanjel (kerstaanjele), kestaanjel
Doe höbs taam en wilj kerstaanjele.
kastanjebruin, kerstaanjelebroen, kestaanjelebroen
Kestaanjelebroen haor höbbe.
kasteel, kestieël (kestieële, kestieëlke)
Kestieël Hagebrook.
kat, kat (katte, ketje)
Dae moogs se allein de kat lieëne.
Es dich dao de kat mer neet aankumtj.
Det is ei ketje.
katheder, laezenieër
katjesdrop, klitsketjes
Klitsketjes zeen good vuuer d'n hoost.
katoen, ketoen
Ei ketoene klèdje.
katrol, ketrol (ketrolle, ketrölke)
kauw, daol (däöl, däölke)
Eine tamen daol.
kauwen, knawwele (knawweltj, knawweldje, geknawweldj)
Op ei keusje knawwele.
Eine knawwelieër.
kavelen, kavele (kaveltj, kaveldje, gekaveldj), kempe (kemptj, kempdje, gekemptj)
Op d'n Aoje Limburger weurtj gekaveldj óm d'n Um.
Bie gelieke standj móste wae kempe.
keel, kael (kaele, kaelke)
Det hingtj mich de kael oet.
Oppe gedinkdaag vanne H. Blazius (3 fibberwarie) kóns se de kaelzaengel kriege.
keer, kieër (kieër/kieëre, kieërke)
Drie kieër raoje!
Ditskieër.
Allebei de kieëre waas ich t'r bie.
keet, kieët (kieëte, kieëtje)
De ganse kieët is aafgebrandj.
keg, kiel (kiele, kielke)
kei, kei (keie, keitje), kej (kejje, kejke)
't Törp is mèt maaskejje bestraotj.
keihard, keihel, kejhel, knoerhel
kennen, kènne (kèntj, kèndje, gekèndj)
Waat de boer neet kèntj, det vritj d’r neet.
Hae kèntj gein noeat zoea groeat wie ein koe.
Ich kèndje 'm ane meneer van loupe.
kennis (1), kènnis (kènnisse, kènniske)
Hae haet väöl vrinj en kènnisse.
kennis (2), kènnis
Väöl kènnis höbbe van 't Thoears.
kennis (3), kènnis
verkering
Kènnis höbbe aan eine leuke jóng.
kerel, kaerel (kaerels, kaerelke), manskaerel (manskaerels)
Kaerelke, waat maaks se mich noe paraat!
Det is eine goje kaerel, mer hae pistj get lang.
kerk, kirk (kirke, kirkske)
Gei kirkske zoea klein of d’n duvel boewtj t’r waal ei kepelke naeve.
Inne kirk geboeare zeen.
Laot de kirk inne midde.
kerkelijk, kirkelik
De Kirkelike van Thoear.
kerkhof, kirkhof (kirkhoeave)
In Thoear höbbe wae twieë kirkhoeave, 't aod en 't noew.
kermis, kirmes (kirmese, kirmeske)
Achteróm is kirmes.
De groeate kirmes is de zóndig nao de negendje oktoeaber en de klein kirmes is aafgesjaftj.
't Raengeltj en de zón sjientj, 't is kirmes inne hèl.
kers, kees (kese, keeske)
Kesekook
't Doortj mer eine kesetied.
kersenboom, keseboum
Doe gluifs nog det Ooslevenhieër inne keseboum zitj.
kersenpit, kesestein
kerstboom, kersboum
Kerstmis, Keesmes, Kersmes, Kesemes
Es mèt Keesmes de mögke danse, kóns se in mieërt de oeare wörme.
kervel, kirvel
Kirvelsop.
Kessenich, Kaesing
Wae laote nemes door, al is ’t de pestoear van Kaesing, al kumtj d’r op eine baesem, al is ’t de pestoear van Thoear, dae bleustj op eine moear.
ketel, kèlle (kèlles, kèlke), kieëtel (kieëtels, kieëtelke)
Maak die saus mer in ’t kleinste kèlke.
Pannaaskieëtel, verkeskieëtel, waskieëtel.
ketting, kètting (kèttinge, kèttingske)
De kètting is mich vanne fiets aafgeloupe.
keuken, kuueke (kuuekes, kuuekske)
Lekker koeake inne kuueke.
keuren, käöre (käörtj, käördje, gekäördj)
keuring, käöring
Twieë kieër per jaor wórte de paerd gesjatj oppe paerskäöring.
keurmeester, käörmeister
keutel, kuuetel (kuuetele/kuuetels, kuuetelke)
Ziene kuuetel intrèkke.
Smaal kuuetele sjiete.
kever, kaever (kaevers, kaeverke)
Zoea ieferig wie eine kaever.
kiel, keel (kele, keelke)
Eine boerekeel.
kienen, kiene (kientj, kiendje, gekiendj)
Mörge is kiene vanne buurt.
Ich höb kien!
kies, baktandj (baktenj)
Hae haet 'm eine baktandj getrokke.
kiespijn, tandjpien
kietelen, ketele (keteltj, keteldje, geketeldj)
Aaf en toe mós se dich zelf ouch ins ketele.
Kiele wiele wenske, bótter in die penske, eier inne sjoeat, mörge bès se groeat.
kiezel, kezel (kezele, kezelke)
De waeg is bezejdj mèt kezele.
Ei kezelke inne sjoe höbbe.
kiezen, keze (keestj, koeas, gekoeaze)
Ich kees mich sjroeap, hae keestj zich kieës, doe kees dich sjónk.
kijken, kieke (kiektj, keek, gekeke)
Doe kóns emes waal vuuer de kop kieke mer neet t’r in.
't Kiektj al ins achteróm.
Hae stuit te kieke of haet d'r de vot verbrandj.
kikker, kwakkert (kwakkers, kwekkerke)
Riejere wie eine kwakkert.
Van eine kwakkert kóns se gein vaere plökke.
Kwakkertebille aete.
kikkervisje, koelekop (koeleköp, koeleköpke)
Doe mós ieëst koelekop zeen, vuuerdes se kwakkert kóns waere.
kind, kindj (kinjer, kindje), poet (poete), wècht (wichter, wèchtje)
Ich maag ei kindje kriege es det waor is!
Klein kinjer traeje de moder oppe tieën, groeate traeje häör op 't hert.
Waat ei leef wècht!
kinderachtig, kinjerechtig
Doot neet zoea kinjerechtig.
kinderbijslag, kinjergeldj
kip, hoon (hoonder, heunke), pöl (pölle, pölke)
Verstandj höbbe wie ein hoon.
De boer haet sjoean pölkes.
kippegaas, hoonderedraod, kukedraod
kippensoep, hoonderesop
klaar, aaf, gereid, klaor, vaerdig
Det werk höb ich aaf.
Gereid zeen óm te gaon.
Det werk is vaerdig op 't zuime nao.
klaarspelen, lappe (laptj, lapdje, gelaptj, leiste (leistj, leisdje, geleistj), sjaffe (sjaftj, sjafdje, gesjaftj), vaerdigmake
Det haet d’r ’m den toch mer gelaptj.
Det leiste wae neet in drie daag.
Sjafs se det allein?
klagen, klage (klaagtj, klaagdje, geklaagdj), lemmentere (lemmenteertj, lemmenteerdje, gelemmenteerdj)
Klage mèt gezónj bein.
Waat ei gelemmenteer.
klap, klats (klatse), watsj (watsje)
Es se neet oetsjeits, kries se ein klats óm dien oeare.
Gaef 'm ein watsj!
klas, klas (klasse, kleske)
Ei klein kleuterkleske.
klauw, klaw (klawwe, klewke)
Oette klawwe loupe.
klaver, klieë
Wae höbbe väöl klieë in 't graas.
Klieë-aos, klieëkuuening/klieëhieër, klieëvrouw/klieëdam, klieëboer.
kleden, zich kleie (kleitj, kleidje, gekleidj)
Zie haet zich altied sjiek gekleidj.
kleding, kleiaasj, kleier
Hieël get kleiaasj höbbe.
Sóndigse en swerkeldigse kleier.
kleefkruid, klet, klit
Aaneinhange wie klet.
kleerhanger, kleierhenger
kleermaker, kleiermaeker, sjruuer
Doe bès mich eine sjruuer!
klein, klein (kleiner/kleinder, kleinst)
Kóns se mich det neet klein make?
Van klein kumtj m’n toet groeat.
Klein kinjer, klein leid, groeate kinjer, groeat leid.
kleingeld, kleingeldj, kloeatergeldj
klemmen, zich spinne (spintj, spindje, gespindj)
De duuer spintj zich, duuj ins good.
klepel, klieëpel (klieëpels, klieëpelke)
klepper, klepper (kleppers, klepperke)
Es de klokke nao Roeame zeen in de Gooj Waek, gaon de kinjer mètte kleppers róndj.
kletsen, aojbette (aobetj, aojbedje, geaojbetj), prazele (prazeltj, prazeldje, geprazeldj), wawwele (wawweltj, wawweldje, gewawweldj), zeivere (zeivertj, zeiverdje, gezeiverdj)
Doe mós neet zoeaväöl aojebette.
Prazel neet zoeaväöl!
Wawwel neet zoeaväöl!
kletsnat, mèsnaat, pratsjnaat, ziepnaat
kletspraat, kwatsj, zeiver
Waat is det vuuer eine stómme kwatsj.
Waat eine sjaele zeiver.
klier, kleer (klere, kleerke)
Bie kaelóntstaeking höbs se opgezatte klere in d’n hals.
klimmen, klumme (klumtj, klóm, geklómme)
Inne boum klumme.
klok, klok (klokke, klökske)
Det pastj wie ein klok.
Thoear haaj in de 18de ieëw beroemdje klokkemaekers.
klokhuis, kits (kitse, kitske)
Doe mós ouch de kits opaete.
klomp, klómp (klómpe/klump, klumpke)
Ein naas wie eine klómp höbbe.
Hae lieëtj mètte klómpe uuever zich haer loupe.
Hae spuueldje flink op ziene klómp.
klont, klóntj (klóntje, kluntje)
Eine klóntj bótter.
Ei sókkerkluntje.
Zoea klaor wie ei kluntje.
klonter, klóntjer (klóntjers, kluntjerke), kluntjer
Inne gaele pudding zoeate dèk klóntjers.
kloof, keen (kene, keenke)
Kene ane henj höbbe.
klooster, kloeaster (kloeasters, kluuesterke)
kloosterzuster, kloeasterzöster
Ei kloeasterzösterke mèt ’n österke.
kloot, kloeat (kloeate, kluuetje)
Eine goje kloeat.
Ich bèn vandaag gein kloeate waerd.
Oppe kloeate zeen.
klos, klos (klosse, klöske)
Ei klöske gare.
Ei gareklöske.
kloten, kloeate (kloeatj, kloeadje, gekloeatj)
Kloeat de bók, den vritj d’r good.
Get aankloeate.
Doe mós mich neet kloeate.
kluis, kloes (kloeze, kluuske)
Get opberge inne kloes.
kluit, klot (klotte, klötje)
Eine klot aerd.
kluizenaar, kloezenieër (kloezenieërs), kluzenieër
knalrood, knalroead
Knalroeaj haor.
Zie haaj de luppe knalroead gevèrfdj.
knapkoek, knapkook
Thoearder knapkook.
kneden, knaeje (knaetj, knaedje, geknaedj), mingele (mingeltj, mingeldje, gemingeldj)
Moder mingeldje deig vuuer eine wèk of ein flaai.
knellen, knelle (kneltj, kneldje, gekneldj), niepe (nieptj, neep, genepe)
De sjoon niepe mich.
kneuzen, blutse (blutstj, blutsdje, geblutstj)
Eine geblutsdjen appel.
knijpen, kniepe (knieptj, kneep, geknepe), niepe
Hae knieptj 't 'm.
Hae neep mich flink innen erm.
knikker, knikker (knikkers, knikkerke), köls (kölse, kölske), marvel (marvels, mervelke), mervel
Kölse zeen dikke knikkers.
Mervelkes zeen leime knikkers.
knikkeren, knikkere (knikkertj, knikkerdje, geknikkerdj), mervele (merveltj, merveldje, gemerveldj)
Oppe spuuelplaats knikkerdje wae vreuger mèt mervelkes.
knipoogje, knipuigske
Emes ei knipuigske gaeve.
knobbel, knóbbel (knóbbels, knubbelke)
knoeien, bradzele (bradzeltj, bradzeldje, gebradzeldj), knóddele (knóddeltj, knóddeldje, geknóddeldj), knoeaje (knoeatj, knoeadje, geknoeadj)
Mèt aete bradzele.
Zit neet zoea te knóddele.
knoeier, bradzelieër, knóddelieër, knoeajert, knoeajlap
knook, knoeak (knuuek, knuuekske)
Hae haet de ganse waek sop gekoeaktj van eine knoeak.
Gaef daen hóndj eine knoeak.
't Waer inne knuuek höbbe.
knoop, knoup (knuip, knuipke)
Ich höb de knuip aaf.
Lèk dich eine knoup inne tesseplak, den vergits se ’t neet.
knoopsgat, knoupsgaat
knop, knóp (knup, knupke)
Dao zitte al knup inne blome.
Eine leechtknóp.
knopen, knuipe (knuiptj, knuipdje, geknuiptj)
Knuip dich det in dien oeare!
knorren, knórre (knórtj, knórdje, geknórdj)
Eine boer en ei verke waere knórrendj vèt.
knotwilgen, sjoetse
Höbs se de sjoetse al gekortj?
knuffelen, knoemele (knoemeltj, knoemeldje, geknoemeldj), knoevele
Ich zal dich ins lekker knoemele.
knuist, knoest (knoeste, knuusje)
Ei paar knoeste van henj höbbe.
't Kindj haaj ei keukse in zie knuusje.
knuppel, klöppel (klöppele/klöppels, klöppelke)
Eine trómklöppel.
Det is eine stómme klöppel!
Eine stieve klöppel.
koe, koe (kuuj, kuke)
Ein botte koe.
Zoea lómp es ein koe.
Wachtj uch vuuer Wèssemer kuuj, Grathemer windj en Thoearder vrouluuj.
koek, kook (keuk, keukske)
Krieg dich ei lekker stök kook bie de koffie.
Neet van kook toet broead kómme.
Emes ei keukske van eige deig gaeve.
koel, keul (keuler, keulst)
Eine keule windj.
koelen, keule (keultj, keuldje, gekeuldj)
koelkast, ieskast
koest, koesj
Haod dich koesj.
koffer, koffer (koffers, köfferke)
koffiedik, dras
kogel, kogel (keugel, keugelke)
Sintemertes veugelke, haaj ei roead-wit keugelke, haaj ei roead-wit stertje, hopla Sintemerte.
koken, koeake (koeaktj, koeakdje, gekoeaktj)
Mèlk koeaktj gemaekelik uuever.
kokhalzen, käöke (käöktj, käökdje, gekäöktj)
Van laevertraon gings se käöke.
kokkin, koeak
Det is ein gooj koeak!
kokos, kokes
Mekróns zeen mèt kokes gemaaktj.
kolen, koeale (kuuelkes)
Koeale hoeale bie de koealeboer óm de staof te stoeake.
Op heite koeale zitte.
Koealeslam.
kolenboer, koealeboer
kolk, kouk (kouke)
Corbeys kouk en Truppers kouk in Thoear.
kolossaal, weust
Eine weuste man.
Ein weuste vrouw.
kom (1), kómp (kump, kumke)
eetgerei
Doe moogs dalik de kómp oetlekke.
Slaagroum kloppe inne kòmp.
Ei puddingkumke.
kom (2), dop
schoudergewricht
D'n erm oetten dop höbbe.
komedie, kemedie
Waat ein kemedie!
komen, kómme (ich kóm, doe kums, hae kumtj, zie kómme, kwaam/kwoeam, gekómme)
Doe mós neet allein langs kómme, mer ouch aankómme.
Kómme ze, den kómme ze neet; kómme ze neet, den kómme ze.
't Kumtj zich neet op einen daag.
komend, anger, kómmendj
Die anger waek kóm ich trök.
Kómmendj jaor.
Kómmendje waek.
konijn, knien (knien, knienke), moor (more, meurke), raekel (raekels, raekelke), remmel (remmels, remmelke)
Knien in 't zoor.
Zèt eine raekel mer ins bie ein moor, den höbs se zoea jónge.
Zoea giftig wie eine knien.
koning, kuuening (kuueninge)
koningin, kuuenegin (kuueneginne)
Op Kuueneginnedaag 2011 waas de kuuenegin mèt häör femielie in Thoear en prebeerdje ’t Thoears laesplenkske te laeze.
koninklijk, kuueninklik
De Kuueninklike van Thoear.
konkelen, kónkele (kónkeltj, kónkeldje, gekónkeldj)
Det is einen echte kónkelieër.
kont, kóntj (kóntje, kuntje)
't Kuntje vanne wèk.
Mèt de kóntj vuuer 't sjaermets.
kontzak, vottetes (vottetesse, votteteske)
kooi, koeaj (koeaje, kuuetje)
Koeaj verlosse.
De koeaj zuver make.
't Vogelkuuetje.
kookpan, kasserol (kasserolle, kasserölke)
Maak de saus mer in 't kasserölke.
kool (1), koeal (kuuel, kuuelke), moos
groente
Eine sjoeane bloomkoeal.
Ieëwig moos.
kool (2), höd (hötter, hödje)
krop van kool
Ein hödje roead moos.
kool (3), kappes
witte kool
Hoeal mich ins ein hödje kappesmoos oette gaard.
Van kappes maaks se zoormoos.
koolmees, biemös (biemösse, biemöske)
koolraap, kolraap (kolrabe, kolraepke)
koolzaad, koealzaod
koolzwart, kaolzwart
Det maedje haaj zich de haor kaolzwart gevèrfdj.
koor, koear (koeare, kuuerke)
koord, kaord (käörd, käördje), koeard (koearde, käördje)
Trèk mer aan ’t käördje.
kop (1), höd (hötter, hödje), kiebes (kiebeske), kop (köp, köpke)
lichaamsdeel
Stoeat dich neet dien höd.
Eine kale kiebes.
Doe kóns oppe kop gaon staon, ich doon 't neet!
kop (2), tas (tasse, teske)
drinkgerei
Tas en sjuttelke.
"Waem löstj nog ein tas koffie?" "Ich wil nog waal ei teske".
kopen, koupe (ich koup, doe kuips/doe köps, hae kuiptj/hae köptj, wae koupe, kochte, gekocht)
Zich ei kindje koupe.
Zich ei noew klèdje koupe.
koper (1), koeaper
materiaal
Koeaper poetse.
koper (2), kouper (koupers), kuiper (kuipers)
Wae höbbe al eine kuiper gevónje vuuer oos hoes.
koperslager, koeaperslaeger, koeaperslieëger
koppig, dwaes, waes
Zoea dwaes es struue.
Hae is zoea waes es d’r lank is.
kopspeldje, kopspengske
koren, koeare
't Koeare stuit al aardig hoeag.
Ein koearebloom.
Eine koearewolf.
korf, körf (körf, körfke), manj (manje, mendje)
Oppe körf stoeate.
Aerpele rape inne manj.
Lieëke wie ein manj.
kornoelje, kónkernoelie
T'r oetzeen wie ein kónkernoelie.
korst, koost (kooste, keusje)
't Keusje vanne wèk.
De kooste staeke 'm.
kortaangebonden, kortgevaesdj, nitsj
Kortgevaesdj zeen.
Zeet ins neet zoea nitsj!
korven, körve (körftj, körfdje, gekörfdj)
De doeve inkörve.
kostbaar, kuuesper
breekbaar en kostbaar
Fiene porselein en fien kristal is kuuesper.
kostelijk, köstelik (kösteliker, köstelikst)
Zich köstelik ammezere.
Det smaaktj köstelik.
kosten (1), koste (kostj, kosdje, gekostj)
Waat kostj mich det?
kosten (2), köste
bedrag
Waat zeen de köste hievan?
koster, köster (kösters, kösterke)
kostganger, kostgenger
Ooslevenhieër haet raar kostgengers, mer gein die neet aete.
kosthuis, kosthoes
Dae haet dao ei good kosthoes.
kostschool, kossjoeal, pensjonaat
kostuum, kestuum (kestuums, kestuumke)
De kleiermaeker maakdje de kestuums op maot.
kotelet, kortelèt (kortelètte, kortelètje)
kou, kaoj
Mèt die kaoj boete mós se dich werm aandoon.
Doe kriegs ein kaoj oppe blaos.
koud, kaod (kaojer, kaodst)
't Kaod höbbe.
Kaoj sjóttel.
Vanne kaoje kantj zeen.
koukleum, kaojnaas
kous, hoeas (hoeaze, huueske), kous (kouse, kuiske)
Maedjes drage gaer raos kuiskes.
kouwelijk, käöjelik
Mien vrouw is nogal käöjelik aangelagd.
kraai, kraon (kräön, kräönke)
Es se zoea bliefs oetgaeve, geis se mètte kräön de locht in.
Ein vlegendje kraon vingtj mieë es ein zittendje.
Wils se 't neet zègke menke, de kräön zulle 't oetbringe.
kraaien, krejje (krejtj, krejdje, gekrejdj)
Dao krejtj geinen haan nao.
't Kindje krejdje van plezeer.
Ein hoon kakeltj es se ein ei lèktj, eine haan krejtj, mer lèktj gein eier.
kraakbeen, knoesj
kraal, kral (kralle, krelke)
Gekleurde krelkes.
kraam, kraom (kräöm, kräömke)
Eine slókkraom.
Bezeikdje kraom.
kraambed, kinjerbèd
De moder is gestorve in ’t kinjerbèd.
kraanvogel, kroenekraan (kroenekrane)
De kroenekrane vlege uuever.
krabben, dabbe (dabtj, dabdje, gedabdj), kratse (kratstj, kratsdje, gekratstj)
Dae kumtj zich nog aan ’t dabbe woea d’r geine juuek haet.
Geine nieëgel höbbe óm zich aan zie gaat te kratse.
kralenketting, kral (kralle), kraljee (kraljees)
Waat höbs se ein sjoean kral óm.
Doe höbs eine sjoeane kraljee óm.
kram, kram (kramme, kremke)
De wónj höbbe ze mèt kremkes gehechtj.
krans, krans (kranse/krens, krenske)
Wae hange krenskes inne kersboum.
krant, gezèt (gezètte, gezètje)
Det is net ein loupendje gezèt.
Zie kèntj de gezèt van boete.
krap, krieë
Det is krieë gemaete.
Det is krieë gewaogdj.
Det is krieë gemaaktj.
kras, krats (kratse, kretske)
Hoeal dao mer ins ein krats door.
De kretskes zètte.
kregel, nuuetelik (nuueteliker, nuuetelikst)
Waat bès se vandaag toch nuuetelik!
kreng, fioeal, vioeal
Det is ein echte fioeal.
krent, krint (krinte, krintje)
Det is ein krint!
Eine krintepikker.
krentenbrood, krintewèk
kreuken, frunsele (frunseltj, frunseldje, gefrunseldj/befrunseldj), kruueke (kruuektj, kruuekdje, gekruuektj)
Det kleid zuut t’r befrunseldj oet.
't Uueverhumme is gans gekruuektj.
kreunen, kume (kuumtj, kuumdje, gekuumdj)
Höf dich mer, ich zal waal kume.
kreupel, kruuepel
Ei kruuepel paerd.
kribbe, krib (kribbe, kribke), krub
De kóntj tieënge de krib goeaje.
krijgen, kriege (kriegtj, kreeg, gekrege)
Höbbe is höbbe, mer kriege is de kunst.
Örges geine goje van kriege.
Aan 't inj van 't book kriege ze zich.
krijt, kriet (krietje)
In ’t kriet staon.
Mèt ei krietje op ’t sjoealbord sjrieve.
krijten, kriete (krietj, kriedje, gekrietj)
De keu kriete.
Oppe stoep kriete.
krimp, krump
Get oppe krump koupe.
krimpen, krumpe (krumptj, krómp, gekrómpe)
Es se aojer weurs, krumps se.
kring, krink (kring, krinkske)
In eine krink róndjdrejje.
krom, krómp (krómmer, krómst)
Det is zoea krómp wie ein zekel.
Oppe krómste voeare wasse de dikste aerpele.
Króm zin höbbe.
kronen, kroeane (kroeantj, kroeandje, gekroeandj), kruuene
De kruuening vanne kuuening.
kronkel, krónkel (krónkels, krunkelke)
kroon, kroean (kroeane, kruuenke)
Det spintj de kroean.
kroontjespen, kruuenkespen
Mètte kruuenkespen kózjes se sjoean sjoeansjrieve.
kruid, kroed (kruje, kruudje)
Dao is gei kroed tieënge gewasse.
Boeanekroed.
Kruudje-reur-mich-neet.
kruiden, kruje (kruutj, kruudje, gekruudj)
kruidnagel, kroednieëgel
kruidwis, kroedwès
Eine kroedwès bestuit oet zeve kruje.
kruik, kroek (kroeke, kruukske)
Ein werm kroek bie ’t kindje lègke.
kruimel, gruuemel (gruuemele, gruuemelke)
Rebarberflaaj mèt gruuemelkes.
kruin, kruun (krune, kruunke)
De kruun gesjoeare höbbe.
kruipen, kroepe (ich kroep, doe kruups, hae kruuptj, zie kroepe, kroeap, gekroeape)
Ich zeen miene geist al kroepe.
Oppe bloeate knieje heives kroepe.
kruis, kruuts (kruutse, kruutske)
Hae baetj Ooslevenhieër van ’t kruuts aaf.
Kruuts of muntj.
kruisbes, krónsjel (krónsjele, krunsjelke), kroonsjel (kroonsjele, kreunsjelke)
Kroonsjeleflaaj mèt sjoem.
kruisen, kruutse (kruutstj, kruutsdje, gekruutstj)
Kruisheer, kruutshieër (kruutshieëre)
In Itter stóng ei kloeaster vanne Kruutshieëre.
kruising, kruutsing, kruutspuntj
kruisteken, kruutsteike
Zich ei kruutsteike make mèt wiewater.
kruisweg, kruutswaeg
kruit, kroet
Al zie kroet versjoeate höbbe.
kruiwagen, kroeker (kroekerre, kroekerke), sjörsker (sjörskerre, sjörskerke)
Zörg des se ein gooj kroeker höbs, anges kums se nörges.
kruk, krök (krökke, krökske)
Op krökke loupe.
Ein duuerkrök.
krul, krol (krolle, krölke)
Dae haet de kop vol krolle.
Eine krolkop.
krulspeld, krolspang
Eder waek de haor indrejje mèt krolspange.
kuif, kuuf (kuve, kuufke)
Det kindj haet ei kuufke.
Elvis haaj ein vètkuuf.
kuiken, kuke (kukes, kuukske)
Zoea dul wie ei kuke.
Doe bès mich ei kuke.
kuil, koel (koele, kuulke)
Ein depe koel grave.
kuip, kuup (kupe, kuupke), tob (tobbe, töbke)
Vreuger wese de minse zich eine kieër inne waek inne kuup en allemaol in ’t zelfdje water.
Goeaj die aerpelesjèlle mer inne verkestob.
kuit (1), kuut (kute, kuutje)
lichaamsdeel
Pien inne kute höbbe.
Eine kutebieter.
kuit (2), goeat
viseieren
Sommige minse vinje 't goeat vanne vès ein lekkernie.
kunnen, kónne (ich kan, doe kóns, hae kan, zie kónne, ich kós, doe kós, hae kós, zie kóste, gekóndj/gekósj)
Kózjes se neet ieërder kómme?
Ze wille waal mer ze kónne neet.
Ich kós dich neet te pakke kriege.
kunst, kunst (kunste, kunsje)
Waat zeen det vuuer kunste?
Höbbe is höbbe, mer kriege is de kunst.
Dao is gein kunst aan.
kunstenaar, kunstenieër (kunstenieërs)
kurk, körk (körke, kurkske)
kurkdroog, knoeakedruueg, körkdruueg
kusje, muulke (muulkes)
Ei muulke kriege of gaeve.
kussen (1), kösse (köstj, kösdje, geköstj)
zoenen
Allewiel weurtj väöl geköstj.
kussen (2), kösse (kösses, köske)
(slaap)kussen
Ich höb stad en landj aafgezócht vuuer ei good kösse.
kussensloop, kösteek (kösteke, kösteekske)
Hae haet alles waat d'r haet in ein kösteek.
kwaad, kwaod (kwaojer, kwaodst)
Eine kwaoje kop.
Zoea good en zoea kwaod es 't geit.
Hae duit of wètj d'r vanne prins gei kwaod.
kwaadheid, kwaojigheid
Oet kwaojigheid get kapotmake.
kwaadspreken, besjantje, doorriete, sjantje (sjantj, sjandje, gesjandj)
Emes t'r doorriete.
Doe höbs minse die altied sjantje.
Lik neet zoea te sjantje!
kwaal, kwaol (kwaole, kwäölke)
kwajongen, batjakker, batje, kwaojóng, kwaojónk, prengel, raekel, saro, snoterkop
Det zeen mich ei paar batjes bie-ein!
Prengel des se bès!
Haod dich stil, snoterkop!
kwalijk, kwaolik
Emes get kwaolik numme.
Num mich neet kwaolik.
kwart, kwaart
Ei kwaart paart.
kwartier, kerteer (kertere, kerteerke), keteer
't Limburgs kerteerke.
kwebbel, rebbel
Haod diene rebbel ins.
kwellen, kwaele (kwaeltj, kwaeldje, gekwaeldj)
Kwael dich neet zoea lang aan dinger die se toch neet vaerdig kriegs.
kwelling, tamtasie, temtasie
Waat ein tamtasie!
kwijt, kwiet
Alles kwiet zeen.