Woordenboeken

Thoears Woeardebook

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
waaien, boeze (boestj, boesdje, geboesdj), wejje (wejtj,wejdje, gewejdj)
Waat boestj 't óm 't hoes.
waar (1), vanaan, waor
juist
Dao is niks vanaan waas se dao zaes.
Is 't echt waor?
Is 't toch waor waat ze zègke?
waar (2), woea
Woea is ze gebleve?
Woea geit det haer?
"Woea is niks!" "Bie ós naeve, want dao woeantj nemes."
waaraan, woea-aan
Woea-aan zuus se det?
waarbij, woeabie
Woeabie huuers dich, bie groep ein of bie groep twieë?
waard, waerd
Dae geuftj waat d'r haet, is waerd det d'r laeftj.
Det maedje is waal ein zunj waerd.
Ich bèn gein paere waerd vandaag.
waarde, waerd
Det is van gein waerd.
waarderen, ekstemere (ekstemeertj, ekstemeerdje, ge-ekstemeerdj)
Det weurtj neet ge-ekstemeerdj.
Die ekstemere niks, die verknoeaje alles.
waardevol, waerdig
Det is ein antiek, waerdig stök.
waarheid, waorheid
Kinjer en zate minse zègke de waorheid.
waarom, wiedet, woearóm
Wiedet den?
Woearóm höbs se det gedaon?
waarover, woea-uuever
Woea-uuever kalle die toch de gansen tied?
waarschijnlijk, waarsjienlik
waartegen, woeatieënge
Woeatieënge mótj gae spuuele?
waarvan, woeavan
Woeavan doon ze det toch?
waarvoor, woeavuuer
Woeavuuer zaes se det noe?
waarzeggen, waorzègke
Ein waorzèkster.
waden, waje (waatj, waadje, gewaadj)
Mètte stevele door de bieëk waje.
wafel, waofel (waofele, wäöfelke)
Zalig Noewjaor! Zeen de waofele klaor? Zeen ze good gelöktj? Den gaef mich mer ei stök.
Wäöfelkes bakke inne hertjespan.
wagen (1), wage (wages, waegeske)
voertuig
Zètj 't kindj mer in 't waegeske.
wagen (2), waoge (waogtj, waogdje, gewaogdj)
riskeren
Hae waogdje niks, daoróm woeag hae de gansen hanjel.
Ich waogdje mich neet boete mèt det ónwaer.
Eine waoghals.
wagenwijd, wagewied, wiedewage
De duuer stóng wagewied oeape.
De móndj veel 'm wiedewage oeape.
waken, wake (waaktj, waakdje, gewaaktj)
De lèste nachte höbbe wae ómstebuuert bie moder gewaaktj.
walmen, blaoke (blaoktj, blaokdje, geblaoktj)
Waat blaoktj die kaes, dalik is alles zwart.
wals, wals (walse, welske)
Zulle wae ei welske make?
wand, wandj (wenj, wendje)
Tieënge de wenj opgaon.
wandelen, wanjele (wanjeltj, wanjeldje, gewanjeldj)
Hae is ane wanjel.
Eine wanjelieër.
Eine wanjelstek.
wang, wang (wange, wengske)
Roeaj wengskes höbbe.
wanneer, wannieë, wannieër, wiene, wienieë
Wiene kums se?
wapen, waope (waopes)
In 't waope van Thoear stuit de H. Michaël.
wapenen, waopene (waopentj, waopendje, gewaopendj)
Gewaopendj betón.
wapperen, flakere (flakertj, flakerdje, geflakerdj)
't Lievendj flakertj ane draod.
warm, werm (wermer, wermst)
Doe bès werm.
De werme en de kaoje kantj vanne femilie.
Doe kóns baeter mèt ein werm handj gaeve es mèt ein kaoj.
warmen, werme (wermtj, wermdje, gewermdj), wörme
Hae wermtj zich de henj.
Zèt dich mer bie de staof, den kóns se dich get wörme.
warmte, wermte, wörmdje
De wörmdje bevóng mich.
wasbord, sjrómp (sjrómpe, sjrumpke), wasbreet
Vreuger wasdje ze 't lievendj oppe sjrómp.
wasdroger, druueger (druuegers)
wasemen, zwame (zwaamtj, zwaamdje, gezwaamdj)
De kieëtel zwaamtj.
De roete zeen gans bezwaamdj.
Mèt koeake zwaamtj 't.
wasknijper, klemmerke (klemmerkes), wasklemmerke, wasklöppelke (wasklöppelkes), wasknieper (waskniepers, wasknieperke)
waslijn, lievesdraod, wasdraod
't Lievendj hingtj ane wasdraod te druuege.
wassen, wasse (wastj/wèstj, wasdje/wees, gewasse)
Zich wasse ane pómpestein.
Ei washendje.
Ei wasmesjien.
wat (1), waat
"Waat?" "Aenjegaat!"
Waat is?
Waat zooj 't den, waat zooj 't den, ich zit al op ein huukske.
wat (2), wat (watte, wetje)
Ei wetje mèt oealie in 't oear doon vuuer de oearpien.
watblieft, waatbleef, watbleef
"Dae is ouch doead." "Waatbleef?"
water, water
Dao is hieël get water door de Maas gegange ieër 't zoeawied waas.
Dao luiptj dich 't water van oette móndj.
Hoeag water höbbe.
waterhoentje, waterheunke (waterheunkes)
waterijsje, waterieske (waterieskes)
waterketel, moear (moeare, muuerke)
Zèt de moear ins oppe staof.
watermolen, watermuuele (watermuueles)
waterpokken, waterpókke
Waterpókke juueke hieël erg, mer doe moogs t'r neet aan kratse.
wauwelen, tautele (tauteltj, tauteldje, getauteldj), wawwele (wawweltj, wawweldje, gewawweldj)
Lik mich neet zoea aan mien oeare te tautele.
Wawwel neet zoeaväöl.
Waat kaltj dae väöl, dae haet get väöl wawwelwater gehadj.
wc, kakdoeas, sjiethuuske, toilet, wc
wedden, wèdde (wèdj, wèdje, gewèdj)
Wèdde?
Wèdje?
Ein wèddensjap.
weduwe, widvrouw
weduwnaar, widman
weegschaal, waegsjaol (waegsjaole, waegsjäölke), waog (waoge, wäögske)
week (1), waek (waeke, waekske)
Ich mót noch ein waek wirke ieër 't vekansie is.
De Gooj Waek.
De waek deile.
week (2), weik (weiker, weikste), knetsj
Det is eine weike.
Dae wèk is knetsj.
weelde, waeldje
Hae haet 't get te good, de waeldje plaogtj 'm.
weemoed, wieëmood
Mèt wieëmood aan vreuger trökdinke.
weer, waer
Door det waer jeugs se nog geinen hóndj.
Bie röstig waer is 't good haver zejje.
't Waer is good, mer de minse douge neet.
weerbarstig, ströp-in, waes (waeser, waest)
Hae is altied ströp-in.
Zoea waes wie struue.
Hae is zoea waes es d'r lank is.
weerborstel, waerbeustel
Dae haet hieël lestig haor, dae haet twieë waerbeustels.
weerhaak, waerhaok
weerlichten, waerleechte (waerleechtj, waerleechdje, gewaerleechtj)
Maak dich mer flot heives want 't waerleechtj al d'n hieëlen tied.
Weert, Wieërt
weg (1), waeg (waeg, waegske)
rijbaan
Hae waas de waeg kwiet.
In eine waeg get doon.
Zoea aod wie de waeg nao Roeame.
weg (2), eweg, weg
Maak dich eweg, snoterkop.
Hae haet get weg van zie vader.
wegen, punjere (punjertj, punjerdje, gepunjerdj), waege (ich waeg, doe weugs, hae weugtj, woog/woeag, gewaogdj/gewoeage)
Vreuger woge ze de pasgeboeare kindjes mèt eine punjer.
Waat weugs doe?
Hae waogdje niks, daoróm woeag hae de gansen hanjel.
wegens, waeges
Waeges 't slecht waer geit de presessie neet door.
weggeven, vergaeve (ich vergaef, doe vergeufs, hae vergeuftj, wae vergaeve, vergoof/vergoeaf, vergaeve), weggaeve
Hae haet bie laeve al alles vergaeve.
wegjagen, jassen (jastj, jasdje, gejastj)
Maak dich eweg, anges jas ich dich t'roet.
wegsplitsing, twieëtak
Op d'n twieëtak.
wegtrekken, wegtrèkke
Zie trok wit weg, toen ze det huuerdje.
Väöl jóng luuj zeen oet Thoear weggetrokke.
wegwijzer, waegwiezer
weinig, min (minder, minst), weinig
Ich höb te min trökgekrege inne winkel.
wekelijks, waekeliks
weken, weike (weiktj, weikdje, geweiktj), welle (weltj, weldje, geweldj)
't Behang losweike.
De was inne weik zètte.
De boeane mótte ein nacht welle vuuer 't koeake.
wekker, wèkker (wèkkers, wèkkerke)
Höbs se de wèkker neet gehuuerdj?
Wie eine wèkker aafloupe.
wel, waal
Kums se waal of neet?
't Is waal gewaes.
Det verke weugtj waal 150 kilo.
welk, wèlk, wèlke
Wèlk hoesnummer höbs doe?
Wèlke sjoon doon ich mich daobie aan?
wenkbrauw, winkbroew (winkbroewe)
wenken, winke (winktj, winkdje, gewinktj)
Ich winkdje 'm óm te kómme.
wennen, winne (wintj, windje, gewindj)
Örges good gewindj zeen.
wens, wins (winse, winske)
Höbs se nog winse?
wensen, winse (winstj, winsdje, gewinstj)
Ich wins 't dich!
Ei zalig noewjaor en alles waat winselik is.
wentelen, wintjele (winteltj, wintjeldje, gewintjeldj)
't Paerd wintjeltj zich inne wei.
wereld, werreld (werrelde, werreldje), wieëreld
Hae geit de wieje werreld in.
Baeter inne wieje werreld den in d'n inge boek.
weren zich, zich wieëre (wieërtj, wieërdje, gewieërdj)
Zie haet zich good gewieërdj toen ederein det tieëngen häör zag.
werk, werk (werke, werkske)
Zoea geit det in zie werk.
Toen d'r 95 waerdje, zag hae: "Mer 't is waal verslete werk."
Werk höbbe is niks, mer werk haoje.
werken, wirke (wirktj, wirkdje, gewirktj)
Dae kan waal väöl zègke, mer det wirktj neet.
Eine helle wirker.
Det is eine richtige wirkieëzel.
wesp, wisp (wispe, wispke)
Ich bèn door ein wisp gestoeake.
Wessem, Wèssem
Es se wils kómme ónger de luuj, heuj dich vuuer Wèssemer kuuj, Grathemer windj en Thoearder vrouluuj.
wet, wèt (wètte, wètje)
Emes de wèt stèlle.
Wèttelik.
weten, weite (ich weit, doe wèts, hae wètj, zie weite, ich wis, zie wiste, gewete)
Hae wètj van vuuer neet of d’r van achter laeftj.
Weite woea haas hoektj.
Det weit ich zoeanet nog neet.
wethouder, wèthaojer (wèthaojers)
weven, waeve (waeftj, waefdje, gewaefdj)
Eine waever.
Waem wètj woea Wullem Waever woeantj? Wullem Waever woeantj wied weg. Waem wètj waat Wullem Waever waeftj? Wullem Waever waeftj witte wolle wintjerwantje.
wezen, waeze
Emes in zie waeze laote.
Det is prónt 't waeze van zie vader.
wicht, wècht (wichter, wèchtje)
wie, waem
Waem deej det?
Waem haet hie de bóks aan?
"Waem?" "Aoje waem van Kaesing."
wiebelig, wiebelechtig
Det täöfelke stuit waal wiebelechtig.
wieden, gaeje (gaetj, gaedje, gegaedj)
Gaeje inne gaard.
wieg, weeg (wege, weegske)
Örges neet vuuer inne weeg gelagd zeen.
Wae kónne de weeg noe waal oppe zölder zètte.
wiel, raad (rajer, raedje)
wiens, waem zie, waem zien
Waem zie kleid is det?
Waem zien hoes is det?
Waem zien kinjer zeen det?
wierook, wierouk
Ei wierouksvaat.
wig, kiel
wij, wae
Wae ouch.
wijd, wied (wiejer, wiedst)
Die bóks is te wied.
Det zitj nog in wiej zek.
wijden, wieje (wiedje, gewiedj)
Toet geistelik gewiedj waere.
wijdte, wiedje
De lingdje is good, mer de wiedje neet.
wijf, wief (wiever, wiefke)
Det is ei pittig wiefke.
Mèt vastelaovendj gaon wae nao 't aodwieverbal.
wijk, wiek (wieke, wiekske)
Wae woeandje in ein noew wiek.
wijken, wieke (wiektj, week, geweke)
Wiek dich ins, doe stuis mich inne waeg.
wijn, wien (wiene, wienke)
Thoear kèntj allewiel ouch eige wien.
Ei wienglaas.
wijs (1), wies (wiezer, wiest)
Doe höbs ei wies besloet genómme.
Doe bès neet good wies!
Dae is neet wiezer!
wijs (2), wies (wieze, wieske)
melodie
Det leedje haet ein sjoean wies.
wijsneus, wiesnaas
Det kindj is ein echte wiesnaas.
wijsvinger, wiesvinger
wijten, wiete (wietj, weet, gewete)
Det höbs se aan dichzelf te wiete.
wijwater, wiewater, wienwater
Zich ei kruutske make mèt wiewater.
Ei wienwatersvaat.
wijze, wies
Op dees wies löktj 't baeter.
wijzen, wieze (wiestj, wees, geweze)
Waem wiestj mich de waeg?
Det wiestj zich vanzelf.
Neet wieze, dao stuit straof op!
wijzer, wiezer (wiezers, wiezerke)
De kleine en de groeate wiezers vanne klok.
Ein wiezerplaat.
wil, wil (wilke)
Det wècht haet al ein eige wilke.
Goje wil haet flotte veut.
wild, wildj
Ei wildj verke.
Hae is foekswildj.
Inne wildje waeg.
wilgeteen, wieje, wits (witse, witske)
De witse zeen gekortj.
Ze gerete kriege mèt ei witske.
Emes de wits biehaoje.
willen, wille (wiltj, wól, gewildj/gewóldj)
Es 't ei bitje wiltj, kumtj 't vandaag aaf.
Ze wille waal, mer ze kónne neet.
Doe höbs hie niks te wille.
wimper, vlum (vlumme, vlumke)
Lang vlumme höbbe.
wind, windj (winj, windje)
Oppe trökwaeg haje wae de windj oppe rök.
Väöl windj bie zich höbbe.
Windj-in, windj-aaf.
windei, lezesei (lezeseier), windjei (windjeier)
De hoon haet ei lezesei gelagd.
Det zal 'm gein windjeier lègke.
windje, puupke
Ei puupke laote.
windmolen, windjmuuele (windjmuueles)
winkelier, winkeleer (winkeleers)
winnen, winne (wintj, wón, gewónne)
Waem haet d'n Aoje Limburger gewónne?
winter, wintjer (wintjers, wintjerke)
Wintjerhenj höbbe.
Inne wintjerdaag zeen de aovendje lank.
Ei wintjerkuueninkske.
wippen, wuppe (wuptj, wupdje, gewuptj)
De kinjer zeen aan 't wuppe.
witlof, witlouf
Witlouf weurtj ingekoeldj.
woelen, wule (wuultj, wuuldje, gewuuldj)
Inne gróndj wule.
De mol haet alles ómgewuuldj.
woelwater, sjörgvót, sjravelkóntj, tirvelkóntj, wemelkóntj, wirmel, wirvelkóntj
woensdag, goonsdig, woonsdig
woensdags, sgoonsdes, sgoonsdigs, swoonsdigs
Sgoonsdes stuit de vèsboer oppe mert.
wolf, wolf (wölf, wölfke)
wolk, wolk (wolke, wölkske)
Ei wölkske mèlk inne koffie.
wollen, wölle
Wölle zök.
Ein wölleboean.
wond, snaaj (snaje), wónj (wunj, wundje)
Hae haet ein flinke snaaj inne handj.
wonder, wónjer (wónjere, wunjerke)
De wónjere zeen de werreld nog neet oet.
Gei wónjer det d'r kwaod is!
wondkorst, raof (räöf, räöfke), roeaf (ruuef, ruuefke)
Es se dich gestoeate höbs en dao zitj nog ei räöfke op, den höbs se eine poeak.
wonen, woeane (woeantj, woeandje, gewoeandj)
Eine woeanwage.
woning, wuuening (wuueninge, wuueningske)
Aanläönwuueninge.
woord, woeard (wuuerd/wäörd, wuuerdje/wäördje)
Hae zaet gei woeard teväöl.
Mèt twieë wuuerd kalle.
Wuuerd mèt emes höbbe.
woordenboek, woeardebook (woeardebeuk, woeardebeukske)
't Thoears woeardebook.
worden, waere (ich waer, doe weurs, hae weurtj, wae waere, ich waerdje/woear/wórt, dich waerdjes/woears/wórts, hae waerdje/woear/wórt, wae waerdje/woeare/wórte, gae waerdje, zie waerdje, gewoeare)
Hae is raodslid gewoeare.
Wie aod weurs dich?
Mèt ein toespang wórt de medalie opgespangdj.
worm, worm (wörm, wörmke)
De kese haje 't vuuerig jaor wörmkes.
worst, woost (wooste/weust, weusje)
Höbs se doost, kroep inne woost, höbs se hónger, kroep inne bóngerd.
Doe bès mich ein braodwoost!
Ei woostebruuedje.
wortel, moear (moeare, muuerke)
De muuerkes zeen al gesjrabdj.
wortelstamppot, moearemoos
Moearemoos mèt spek.
wrat, vrat (vratte, vretje)
Mienen opa kós vratte aafbaeje.
wreed, vrieëd
Minse kónne vrieëd zeen.
Hae is vrieëd van karakter.
wreef, vreef (vreef), vrief (vrieve)
Es se hoeag vreef höbs, is 't lestig óm passendje sjoon te vinje.
wrijven, vrieve (vrieftj, vreef, gevreve)
Det mós se 'm mer ins good ónger zien naas vrieve.
wringen, vringe (vringtj, vróng, gevrónge)
D'n dweiel oetvringe.
Det vringtj zich.
wroeten, dabbe (dabtj, dabdje, gedabdj), freutele (freuteltj, freuteldje gefreuteldj), vreutele
Mètte henj innen aerd dabbe.
Verkes vreutele de gróndj óm.
wurgen, wörge (wörgtj, wörgdje, gewörgdj)